งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
ผศ ดร สุรีย์ เข็มทอง

2 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
1.  กลุ่มโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียก SPSS ย่อมาจากคำว่า Statistical Package For Social Science โปรแกรมฯ กลุ่มนี้สร้าง ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มพัฒนาให้ใช้งานบนเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ต่อมาก็สามารถใช้งานบนเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ และล่าสุดได้รับการพัฒนาให้ใช้ร่วมกับ โปรแกรมจัดระบบงานที่ใช้รูปภาพและเมนู เป็นหลักที่เรียกว่า วินโดว์ (Windows) SPSS (

3 โปรแกรมเสริม AMOS (Analysis of Moment Structures) - เป็น โปรแกรมเสิรม ที่ทำให้สร้างแบบจำลองของสมการ โครงสร้างและโครงสร้างความแปรปรวนร่วม การ วิเคราะห์อิทธิพล, และมีความสามารถพื้นฐานเพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น, ANOVA และ ANCOVA

4 ข้อดีของ SPSS 1. โปรแกรมเป็นที่รู้จักแพร่หลายนิยมใช้ทางด้านสังคมศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่ และนิยมใช้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกรณีที่ไม่ต้องใช้สถิติขั้นสูง สามารถหาหนังสืออ่านได้ง่ายกว่า STATA 2. โปรแกรมใช้ง่าย สามารถเลือกคำสั่งได้จากเมนูได้ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ เชี่ยวชาญทางด้านสถิติมากนัก และสามารถบันทึกเป็น syntax สำหรับเก็บ คำสั่งไว้ใช้ภายหลังได้ 3. dataset ใน SPSS ไม่จำกัดว่าสร้างมาจาก version ไหน เพราะสามารถที่จะ เปิดได้ทุกเวอร์ชั่น เช่น สร้าง dataset มาจากเวอร์ชัน 12 สามารถที่จะนำ dataset มาเปิดที่เวอร์ชัน 10 ได้

5 ข้อเสียของ SPSS 1. ในกรณีที่เป็นสถิติขั้นสูง SPSS จะมีปัญหาไม่สามารถ วิเคราะห์ได้ เช่น Survival 2. อาจเกิดปัญหา garbage in garbage out หมายความว่า ถ้าไม่ สามารถแยกแยะว่าตัวไหนเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรตาม หรือตัว แปรชนิดใดได้แน่ชัด แล้วใส่ตัวแปรนั้นเข้าไป โปรแกรมก็จะ คำนวณออกมาตามข้อมูลที่เราใส่เข้าไป ทำให้ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลผิดพลาด ตามมาด้วยการอภิปรายผลผิดอีก

6 2. โปรแกรมสำเร็จรูปมินิแท็ป (MINITTAB)
              เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาโดยบริษัท Minitab Inc. ให้สามารถใช้ได้ กับคอมพิวเตอร์ หลายขนาดทั้งไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ จนถึงระดับ ซุปเปอร์ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมนี้เริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อ ประกอบการ สอนวิชาสถิติ โดยใช้ประมวลผลค่าสถิติต่างๆ และได้รับการปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นจนใช้งานได้กว้างขวางทั้งทางธุรกิจ การเกษตร การวิจัยและการ เรียนการสอน ความสามารถของโปรแกรมนี้อาจคล้ายกับ โปรแกรมในกลุ่มของ SPSS กล่าวคือ มี Editor เพื่อนำข้อมูลเข้า หาค่าสถิติเชิงพรรณนาต่างๆ และแก้ไขข้อมูลที่ เหมือนกระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์ แสดงกราฟที่แสดงการแจกแจงของข้อมูล การแปลง ข้อมูล การจำลองแบบวิเคราะห์สถิติต่างๆ เช่น การทดสอบสมมติฐานด้วย T-Test การ วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ สมการถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา สถิติ ไร้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ตัวแปร พหุคูณ การวิเคราะห์ปัจจัย เป็นต้น (

7 3. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ STATA
โปรแกรมนี้สามารถใช้วิเคราะห์สถิติขั้นสูงได้ดีกว่า SPSS โปรแกรมที่ต้องเขียนคำสั่งเอง ผู้วิเคราะห์ต้องมีความ่เข้าใจใน ด้านสถิติพอสมควร คนส่วนใหญ่นิยมใช้ SPSS และ SAS ถ้ารู้แต่ STATA จะมี ปัญหาในการสื่อสารได้ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ SPSS ให้เป็น พื้นฐาน แล้วค่อยขยับมาใช้ STATA หรือ SAS STATA (

8 4. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SAS
กลุ่มโปรแกรมโปรแกรมสำเร็จรูปแซด (SAS) SAS บน PC เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัท SAS Institute INC. โดยที่ SAS ย่อมาจาก Statistical Analytical System ความสามารถใน การประมวลผลข้อมูลคล้าย กับโปรแกรมทั้ง 2 กลุ่มโปรแกรม ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และมีความสามารถในการที่ผู้ใช้จะใช้ หลักในการเขียน โปรแกรมเพื่อเรียกข้อมูลที่บันทึกไว้ใน ลักษณะ Index file มาใช้งานได้ด้วย PROC CALIS เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ SEM SAS (

9 แนวทางการเลือกใช้โปรแกรมทางสถิติ
"โปรแกรม ทางสถิติเหล่านั้น สร้างขึ้นบนพื้นฐาน ที่ว่าผู้ใช้จะต้อง มีความรู้ทางสถิติและเลือกสถิติ ใน การคำนวณ วิเคราะห์และ ทดสอบสมมุติฐานได้ อย่างถูกต้อง”

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google