งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมสำเร็จรูปทาง สถิติ ผศ ดร สุรีย์ เข็มทอง. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  1. กลุ่มโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียก SPSS ย่อมาจากคำว่า Statistical Package For.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมสำเร็จรูปทาง สถิติ ผศ ดร สุรีย์ เข็มทอง. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  1. กลุ่มโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียก SPSS ย่อมาจากคำว่า Statistical Package For."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมสำเร็จรูปทาง สถิติ ผศ ดร สุรีย์ เข็มทอง

2 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  1. กลุ่มโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียก SPSS ย่อมาจากคำว่า Statistical Package For Social Science โปรแกรมฯ กลุ่มนี้สร้างขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มพัฒนาให้ใช้งานบนเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ต่อมาก็ สามารถใช้งานบนเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ และล่าสุดได้รับการ พัฒนาให้ใช้ร่วมกับ โปรแกรมจัดระบบงาน ที่ใช้รูปภาพและเมนู เป็นหลักที่เรียกว่า วินโดว์ (Windows)  SPSS (http://www.spss.com)http://www.spss.com

3 โปรแกรมเสริม  AMOS (Analysis of Moment Structures) - เป็นโปรแกรมเสิรม ที่ ทำให้สร้างแบบจำลองของสมการ โครงสร้างและโครงสร้างความ แปรปรวนร่วม การวิเคราะห์อิทธิพล, และมีความสามารถพื้นฐานเพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น, ANOVA และ ANCOVAสมการ โครงสร้างโครงสร้างความ แปรปรวนร่วม การวิเคราะห์อิทธิพล การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

4 ข้อดีของ SPSS  1. โปรแกรมเป็นที่รู้จักแพร่หลายนิยมใช้ทางด้าน สังคมศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่ และนิยมใช้ทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุขในกรณีที่ไม่ต้องใช้สถิติ ขั้นสูง สามารถหาหนังสืออ่านได้ง่ายกว่า STATA 2. โปรแกรมใช้ง่าย สามารถเลือกคำสั่งได้จากเมนู ได้ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ มากนัก และสามารถบันทึกเป็น syntax สำหรับเก็บ คำสั่งไว้ใช้ภายหลังได้ 3. dataset ใน SPSS ไม่จำกัดว่าสร้างมาจาก version ไหน เพราะสามารถที่จะเปิดได้ทุกเวอร์ชั่น เช่น สร้าง dataset มาจากเวอร์ชัน 12 สามารถที่ จะนำ dataset มาเปิดที่เวอร์ชัน 10 ได้

5 ข้อเสียของ SPSS  1. ในกรณีที่เป็นสถิติขั้นสูง SPSS จะมี ปัญหาไม่สามารถ วิเคราะห์ได้ เช่น Survival 2. อาจเกิดปัญหา garbage in garbage out หมายความว่า ถ้าไม่สามารถแยกแยะ ว่าตัวไหนเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรตาม หรือ ตัวแปรชนิดใดได้แน่ชัด แล้วใส่ตัวแปรนั้น เข้าไป โปรแกรมก็จะคำนวณออกมาตาม ข้อมูลที่เราใส่เข้าไป ทำให้ผลการ วิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด ตามมาด้วยการ อภิปรายผลผิดอีก

6 2. โปรแกรมสำเร็จรูปมินิแท็ป (MINITTAB)  เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาโดยบริษัท Minitab Inc. ให้สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ หลาย ขนาดทั้งไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ จนถึงระดับ ซุปเปอร์ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมนี้เริ่มขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพียงเพื่อประกอบการ สอนวิชาสถิติ โดยใช้ ประมวลผลค่าสถิติต่างๆ และได้รับการปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นจนใช้งานได้กว้างขวางทั้งทางธุรกิจ การเกษตร การวิจัยและการเรียนการสอน ความสามารถ ของโปรแกรมนี้อาจคล้ายกับ โปรแกรมในกลุ่มของ SPSS กล่าวคือ มี Editor เพื่อนำข้อมูลเข้า หาค่าสถิติเชิง พรรณนาต่างๆ และแก้ไขข้อมูลที่เหมือนกระดาษทด อิเล็กทรอนิกส์ แสดงกราฟที่แสดงการแจกแจงของข้อมูล การแปลง ข้อมูล การจำลองแบบวิเคราะห์สถิติต่างๆ เช่น การทดสอบสมมติฐานด้วย T-Test การวิเคราะห์ความ แปรปรวน การวิเคราะห์ สมการถดถอย การวิเคราะห์ อนุกรมเวลา สถิติไร้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ตัวแปร พหุคูณ การวิเคราะห์ปัจจัย เป็นต้น (http://www.minitab.com/)http://www.minitab.com/

7 3. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ STATA 3. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ STATA  โปรแกรมนี้สามารถใช้วิเคราะห์สถิติขั้นสูง ได้ดีกว่า SPSS โปรแกรมที่ต้องเขียนคำสั่งเอง ผู้วิเคราะห์ ต้องมีความ่เข้าใจในด้านสถิติพอสมควร  คนส่วนใหญ่นิยมใช้ SPSS และ SAS ถ้ารู้ แต่ STATA จะมีปัญหาในการสื่อสารได้ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ SPSS ให้เป็น พื้นฐาน แล้วค่อยขยับมาใช้ STATA หรือ SAS  STATA (http://www.stata.com)http://www.stata.com

8 4. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 4. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SAS  กลุ่มโปรแกรมโปรแกรมสำเร็จรูปแซด (SAS) SAS บน PC เป็นโปรแกรมที่ พัฒนาโดยบริษัท SAS Institute INC. โดยที่ SAS ย่อมาจาก Statistical Analytical System ความสามารถในการ ประมวลผลข้อมูลคล้าย กับโปรแกรมทั้ง 2 กลุ่มโปรแกรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และมีความสามารถในการที่ผู้ใช้จะใช้ หลักในการเขียน โปรแกรมเพื่อเรียก ข้อมูลที่บันทึกไว้ในลักษณะ Index file มาใช้งานได้ด้วย  PROC CALIS เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ SEM  SAS (http://www.sas.com)http://www.sas.com

9 แนวทางการเลือกใช้โปรแกรมทาง สถิติ  " โปรแกรม ทางสถิติเหล่านั้น สร้าง ขึ้นบนพื้นฐานที่ว่าผู้ใช้จะต้อง มี ความรู้ทางสถิติและเลือกสถิติ ใน การคำนวณ วิเคราะห์และ ทดสอบ สมมุติฐานได้อย่างถูกต้อง ”

10  ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมสำเร็จรูปทาง สถิติ ผศ ดร สุรีย์ เข็มทอง. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  1. กลุ่มโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียก SPSS ย่อมาจากคำว่า Statistical Package For.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google