งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to C 1. 2 Programming language  ภาษาโปรแกรม คือ คำสั่งที่ผู้เขียน โปรแกรมเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง  ภาษาที่คอมพิวเตอร์รู้จัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to C 1. 2 Programming language  ภาษาโปรแกรม คือ คำสั่งที่ผู้เขียน โปรแกรมเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง  ภาษาที่คอมพิวเตอร์รู้จัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to C 1

2 2 Programming language  ภาษาโปรแกรม คือ คำสั่งที่ผู้เขียน โปรแกรมเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง  ภาษาที่คอมพิวเตอร์รู้จัก เรียกว่า ภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งอยู่ในรูปเลขฐาน 2  ยากต่อการเขียน, แปลความหมาย, ทำความเข้าใจ  ภาษาโปรแกรมระดับสูง - ภาษา โปรแกรมที่พัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ เขียนและทำความเข้าใจได้โดยง่าย จากนั้นจึงนำไปแปลงเป็นภาษาเครื่อง อีกทีหนึ่ง ( ผ่าน Compiler, Interpreter)

3 Introduction to C 3 C Programming  เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่มีการใช้ งานแพร่หลาย  การสร้างโปรแกรมภาษาซี เริ่มจาก  ใช้ text editor พิมพ์ source code ของโปรแกรมที่ถูกต้องตามหลัก ภาษา  นำ source file ที่เขียนเสร็จแล้วมา compile โดยใช้ C compiler  ถ้ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข source code และ compile ใหม่จนไม่มี ข้อผิดพลาดขึ้นอีก  ผลลัพธ์จะได้เป็น object file ( รหัส เชิงวัตถุของคำสั่ง )

4 Introduction to C 4  นำ object file มา link กับ library ของภาษา ( เป็นการดึงเอาชุดคำสั่ง ที่เขียนเตรียมไว้สำหรับการทำงาน ของ object code) ผลลัพธ์ที่ได้เป็น execute file  execute file ที่ได้จะเป็นคำสั่ง ภาษาเครื่องที่สามารถนำไปใช้งาน (run) ได้ทันที โดยไม่ต้อง compile ซ้ำอีก  ปัจจุบัน มี tools ที่รวมเอา text editor + compiler + linker เข้าไว้ ด้วยกัน เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการพัฒนาภาษาซี ( และใช้ในการเรียนการสอนวิชานี้ ด้วย ) คือ Turbo C compiler

5 Introduction to C 5 Source file (*.c) Object file (*.obj) Execute file (*.exe) C compil er C linker Library (header file, *.h) Err or Text editor create

6 Introduction to C 6 ลักษณะของโปรแกรม ภาษาซี  Bitwise Control – จัดการข้อมูลได้ถึง ระดับบิต (bit) ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด ในการเก็บข้อมูล  ทำงานในระดับฮาร์ดแวร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  Pointer Implementation – มีตัวแปร ชนิดตัวชี้ (pointer)  จัดการกับหน่วยความจำของ คอมพิวเตอร์ได้โดยตรง  Case Sensitive – อักษรตัวใหญ่กับ อักษรตัวเล็กมีความหมายต่างกัน  ตัวแปร var1 กับตัวแปร Var1 เป็นคน ละตัวแปรกัน  main() กับ Main() เป็นคนละฟังก์ชัน กัน

7 Introduction to C 7  ปิดท้ายคำสั่งด้วยเครื่องหมาย ; (semicolon) – ใช้เครื่องหมาย ; ใน การแยกคำสั่งแต่ละคำสั่งออกจากกัน  การเว้นบรรทัดหรือเขียนคำสั่งไม่ ต่อเนื่องกันไม่มีผลต่อการคอมไพล์ โปรแกรม  Structure language – มีลักษณะเป็น โครงสร้าง ดังนั้นจึงสามารถใช้คำสั่ง ควบคุมโครงสร้าง (Control structure) ได้  Procedural language – สามารถ เขียนโปรแกรมเป็นลักษณะ module ( แบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่ ทำงานในส่วนของตัวมันเอง ) ได้ ซึ่ง จะเรียกว่า function

8 Introduction to C 8 โครงสร้างของภาษา C #include void main() { /* display message */ printf(“Hello World”); } Header Function Preprocessor Comment Statement

9 Introduction to C 9 1. ส่วนหัว (Header)  อยู่ตอนต้นของโปรแกรม โดยอยู่นอก ส่วนฟังก์ชัน  คำสั่งที่ใช้กำหนดค่าหรือกำหนดตัว แปรของโปรแกรม  แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน 1.1 Preprocessor statement  คำสั่งที่จะได้รับการทำก่อนที่จะมีการ คอมไพล์โปแกรม  คำสั่งจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย #  ตัวประมวลผลก่อนที่สำคัญของ ภาษาซีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ #define และ #include

10 Introduction to C 10 1.1.1 #include  ใช้เรียกใช้งานฟังก์ชันมาตรฐานที่ ผู้ผลิตคอมไพเลอร์ได้จัดเตรียมไว้ให้ (Library)  จัดเก็บใน header file (*.h) เช่น stdio.h, string.h ฯลฯ  มักจะเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูล การ แสดงผลข้อมูล การคำนวณ ฯลฯ เช่น คำสั่ง printf() ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้แสดง ข้อความออกทางอุปกรณ์แสดงผล ( เช่น จอภาพ )  printf() เป็นคำสั่ง ( ฟังก์ชัน ) มาตรฐานที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม standard input output  ดังนั้น จึงต้องมีการเรียกคำสั่ง #include

11 Introduction to C 11 1.1.2 #define  ใช้กำหนดค่าคงที่ให้แก่โปรแกรมก่อน จะนำไปคอมไพล์ #define pi 3.14159 - กำหนดให้ idenfier ชื่อ pi แทนที่ ด้วยค่าคงที่ 3.14159 #define pi “3.14159” - แทนที่ด้วยค่าคงที่ที่เป็น string “3.14156” ไม่ใช่ตัวเลข  คำสั่งประเภท preprocessor ไม่ต้องมี ; ปิดท้ายคำสั่ง 1.2 Declaration statement  ส่วนของการประกาศตัวแปร (GLOBAL Variable)  ส่วนของการประกาศโปรโตไทป์

12 Introduction to C 12 2. ฟังก์ชัน (Function)  คือส่วนของคำสั่งที่บอกให้ คอมพิวเตอร์ทำงานต่าง ๆ  ในฟังก์ชันประกอบด้วยคำสั่ง (statement) ต่าง ๆ  ภาษาซีประกอบด้วยฟังก์ชันย่อย หลาย ๆ ฟังก์ชัน  แต่ต้องมีฟังก์ชันหลักฟังก์ชันหนึ่งที่ ชื่อว่า ฟังก์ชัน main() โดยที่การ ทำงานของโปรแกรมจะเริ่มจาก ฟังก์ชันนี้เสมอ

13 Introduction to C 13 comment  ในภาษาซี เราสามารถใส่คำอธิบาย โปรแกรม (comment) บริเวณไหนก็ ได้  ขอบเขตของคอมเมนต์จะเริ่มตั้งแต่ เครื่องหมาย /* จนถึงเครื่องหมาย */  ข้อความใด ๆ ที่อยู่ระหว่าง เครื่องหมายดังกล่าวจะไม่ถูกแปลโดย คอมไพเลอร์  หรือถ้าต้องการคอมเมนต์ทั้งบรรทัด จะใช้เครื่องหมาย // วางไว้หน้าบรรทัด ที่ต้องการให้เป็นคอมเมนต์

14 Introduction to C 14 การใช้โปรแกรมเทอร์โบซี  โปรแกรมอยู่ใน c:\tc  ไฟล์ที่ใช้ run โปรแกรมอยู่ใน c:\tc\bin\tc.exe ... ดูรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ จากโปรแกรมจริง

15 Introduction to C 15 Ex. 1 /* A first program in C */ #include int main() { // print message “hello world” to screen printf(“Hello world\n”); return 0; // indicate end program }


ดาวน์โหลด ppt Introduction to C 1. 2 Programming language  ภาษาโปรแกรม คือ คำสั่งที่ผู้เขียน โปรแกรมเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง  ภาษาที่คอมพิวเตอร์รู้จัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google