งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูชุมชน
อำเภอพุทธมณฑล” วันศุกรํที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๐๖ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2 วาระการประชุม วาระที่ ๑ : รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรม “คืนความรู้ ฟื้นฟูพุทธมณฑล” ตำบลมหาสวัสดิ์ (สถาบันโภชนาการ) ตำบลคลองโยง (คณะเทคนิคการแพทย์) ตำบลศาลายา (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะกายภาพบำบัด)

3 วาระการประชุม วาระที่ ๒ : การวางแผนการจัดกิจกรรม “คืนความรู้ ฟื้นฟูพุทธมณฑล” การประสานงานและการประสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานราชการของอำเภอพุทธมณฑล การจัดทำและการจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ความรู้ งบประมาณในการดำเนินงาน อื่นๆ

4 วาระการประชุม วาระที่ ๓ : อื่นๆ

5 ตำบลมหาสวัสดิ์: วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดสุวรรณาราม
ตำบลมหาสวัสดิ์: วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดสุวรรณาราม เวทีหลัก/เวทีเสวนา “การกิน อยู่อย่างไรเมื่อน้ำมา” ฟื้นฟูอาหาร (โภชนาการ) - แจกต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ - อาหารอะไรเหมาะกับช่วงภัยพิบัติ - ซุ้ม ผัก ผัก ผัก - แข่งขันเกมส์ “อะไรจำเป็นสำหรับบ้านเรา” - ประกวดอาหารยามน้ำท่วม นิทรรศการ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาพเหตุการณ์ช่วงน้ำท่วม ภูมิปัญญาชาวบ้าน (สะท้อนความเป็นคนมหาสวัสดิ์) ดูแลสุขภาพ (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี คณะกายภาพบำบัด ฯลฯ) ดูแลสุขภาพอย่างไรในช่วงน้ำท่วม แนะนำวิธีการนวดด้วยตนเอง อนามัย และสิ่งแวดล้อม - น้ำดื่ม น้ำใช้ วัฒนธรรม ประเพณี ทำขวัญน้ำ ลอยเคราะห์น้ำ เพลงเรือ/รำวง **ผ่อนคลาย ฟื้นฟูจิตใจ ได้รับความรู้**

6 ตำบลคลองโยง: วันที่ ๒๕/ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ วัดมงคลประชาราม
เวทีหลัก/กิจกรรม นิทรรศการภาพจากชุมชน และมหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพจากเหตุการณ์น้ำท่วม) บริการสุขภาพ (คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี คณะกายภาพบำบัด ฯลฯ) ตรวจสุขภาพ พบแพทย์ ปรึกษาสุขภาพ Health Promotion (คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี คณะกายภาพบำบัด ฯลฯ) - ให้ความรู้ประเด็นสุขภาพ เช่น โรคตาแดง/ฉี่หนู/น้ำกัดเท้า/โรคไข้เลือดออก (ยุงลาย) เบาหวาน โรคทางเดินอาหาร เป็นต้น ฟื้นฟูอาหาร (โภชนาการ) ความรู้ด้านพืชพันธุ์ อาหารอะไรเหมาะกับช่วงภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม - ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำ ขยะ) “ฟื้นใจสุขภาวะคลองโยง” (สุขภาพและวัฒนธรรม)

7 ตำบลศาลายา: วันที่ ....... มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดสาลวัน/โรงเรียนวัดสาวัน
ตำบลศาลายา: วันที่ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดสาลวัน/โรงเรียนวัดสาวัน เวทีหลัก/กิจกรรม นิทรรศการภาพจากชุมชน และมหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพจากเหตุการณ์น้ำท่วม) ความรู้เรื่องสุขภาพ (คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี คณะกายภาพบำบัด ฯลฯ) ตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ **ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซุ้มความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนในชุมชน ฟื้นฟูอาหาร (โภชนาการ) ความรู้ด้านพืชพันธุ์ อาหารอะไรเหมาะกับช่วงภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม - ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำ ขยะ)


ดาวน์โหลด ppt “ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google