งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟู ชุมชน อำเภอพุทธมณฑล ” วันศุกรํที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔. ๐๐ - ๑๖. ๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๐๖ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟู ชุมชน อำเภอพุทธมณฑล ” วันศุกรํที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔. ๐๐ - ๑๖. ๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๐๖ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟู ชุมชน อำเภอพุทธมณฑล ” วันศุกรํที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔. ๐๐ - ๑๖. ๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๐๖ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา “ ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟู ชุมชน อำเภอพุทธมณฑล ” วันศุกรํที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔. ๐๐ - ๑๖. ๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๐๖ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2 วาระการประชุม วาระที่ ๑ : รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรม “ คืน ความรู้ ฟื้นฟูพุทธมณฑล ” ตำบลมหาสวัสดิ์ ( สถาบันโภชนาการ ) ตำบลคลองโยง ( คณะเทคนิคการแพทย์ ) ตำบลศาลายา ( สถาบันพัฒนาสุขภาพ อาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เอเชีย และคณะกายภาพบำบัด ) วาระที่ ๑ : รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรม “ คืน ความรู้ ฟื้นฟูพุทธมณฑล ” ตำบลมหาสวัสดิ์ ( สถาบันโภชนาการ ) ตำบลคลองโยง ( คณะเทคนิคการแพทย์ ) ตำบลศาลายา ( สถาบันพัฒนาสุขภาพ อาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เอเชีย และคณะกายภาพบำบัด )

3 วาระการประชุม วาระที่ ๒ : การวางแผนการจัดกิจกรรม “ คืนความรู้ ฟื้นฟูพุทธมณฑล ” การประสานงานและการประสัมพันธ์กับ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและ หน่วยงานราชการของอำเภอพุทธมณฑล การจัดทำและการจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ ความรู้ งบประมาณในการดำเนินงาน อื่นๆ วาระที่ ๒ : การวางแผนการจัดกิจกรรม “ คืนความรู้ ฟื้นฟูพุทธมณฑล ” การประสานงานและการประสัมพันธ์กับ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและ หน่วยงานราชการของอำเภอพุทธมณฑล การจัดทำและการจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ ความรู้ งบประมาณในการดำเนินงาน อื่นๆ

4 วาระการประชุม วาระที่ ๓ : อื่นๆ

5 เวทีหลัก / เวทีเสวนา “การกิน อยู่อย่างไร เมื่อน้ำมา” เวทีหลัก / เวทีเสวนา “การกิน อยู่อย่างไร เมื่อน้ำมา” ตำบลมหาสวัสดิ์ : วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัด สุวรรณาราม ฟื้นฟูอาหาร (โภชนาการ) - แจกต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ - อาหารอะไรเหมาะกับช่วง ภัยพิบัติ - ซุ้ม ผัก ผัก ผัก - แข่งขันเกมส์ “อะไรจำเป็น สำหรับบ้านเรา” - ประกวดอาหารยามน้ำท่วม ฟื้นฟูอาหาร (โภชนาการ) - แจกต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ - อาหารอะไรเหมาะกับช่วง ภัยพิบัติ - ซุ้ม ผัก ผัก ผัก - แข่งขันเกมส์ “อะไรจำเป็น สำหรับบ้านเรา” - ประกวดอาหารยามน้ำท่วม ดูแลสุขภาพ ( สถาบันพัฒนา สุขภาพอาเซียน คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี คณะกายภาพบำบัด ฯลฯ) - ดูแลสุขภาพอย่างไรในช่วงน้ำ ท่วม - แนะนำวิธีการนวดด้วยตนเอง ดูแลสุขภาพ ( สถาบันพัฒนา สุขภาพอาเซียน คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี คณะกายภาพบำบัด ฯลฯ) - ดูแลสุขภาพอย่างไรในช่วงน้ำ ท่วม - แนะนำวิธีการนวดด้วยตนเอง นิทรรศการ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น -ภาพเหตุการณ์ช่วงน้ำท่วม - ภูมิปัญญาชาวบ้าน (สะท้อน ความเป็นคนมหาสวัสดิ์) นิทรรศการ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น -ภาพเหตุการณ์ช่วงน้ำท่วม - ภูมิปัญญาชาวบ้าน (สะท้อน ความเป็นคนมหาสวัสดิ์) วัฒนธรรม ประเพณี -ทำขวัญน้ำ ลอยเคราะห์ น้ำ - เพลงเรือ/รำวง วัฒนธรรม ประเพณี -ทำขวัญน้ำ ลอยเคราะห์ น้ำ - เพลงเรือ/รำวง อนามัย และสิ่งแวดล้อม - น้ำดื่ม น้ำใช้ อนามัย และสิ่งแวดล้อม - น้ำดื่ม น้ำใช้ ** ผ่อนคลาย ฟื้นฟู จิตใจ ได้รับ ความรู้ **

6 ตำบลคลองโยง : วันที่ ๒๕ / ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ วัดมงคลประชาราม บริการสุขภาพ (คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบัน พัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะแพทย์ ศาสตร์รามาธิบดี คณะ กายภาพบำบัด ฯลฯ) - ตรวจสุขภาพ - พบแพทย์ - ปรึกษาสุขภาพ บริการสุขภาพ (คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบัน พัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะแพทย์ ศาสตร์รามาธิบดี คณะ กายภาพบำบัด ฯลฯ) - ตรวจสุขภาพ - พบแพทย์ - ปรึกษาสุขภาพ “ ฟื้นใจสุขภาวะคลองโยง ” ( สุขภาพ และวัฒนธรรม ) Health Promotion (คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบัน พัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะแพทย์ ศาสตร์รามาธิบดี คณะ กายภาพบำบัด ฯลฯ) - ให้ความรู้ประเด็นสุขภาพ เช่น โรคตาแดง / ฉี่หนู / น้ำกัดเท้า / โรค ไข้เลือดออก ( ยุงลาย ) เบาหวาน โรคทางเดินอาหาร เป็นต้น Health Promotion (คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบัน พัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะแพทย์ ศาสตร์รามาธิบดี คณะ กายภาพบำบัด ฯลฯ) - ให้ความรู้ประเด็นสุขภาพ เช่น โรคตาแดง / ฉี่หนู / น้ำกัดเท้า / โรค ไข้เลือดออก ( ยุงลาย ) เบาหวาน โรคทางเดินอาหาร เป็นต้น เวทีหลัก / กิจกรรม นิทรรศการภาพจากชุมชน และมหาวิทยาลัยมหิดล ( ภาพจากเหตุการณ์น้ำท่วม ) เวทีหลัก / กิจกรรม นิทรรศการภาพจากชุมชน และมหาวิทยาลัยมหิดล ( ภาพจากเหตุการณ์น้ำท่วม ) ฟื้นฟูอาหาร (โภชนาการ) - ความรู้ด้านพืชพันธุ์ - อาหารอะไรเหมาะกับช่วง ภัยพิบัติ ฟื้นฟูอาหาร (โภชนาการ) - ความรู้ด้านพืชพันธุ์ - อาหารอะไรเหมาะกับช่วง ภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม - ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำ ขยะ) สิ่งแวดล้อม - ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำ ขยะ)

7 ตำบลศาลายา : วันที่....... มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัด สาลวัน / โรงเรียนวัดสาวัน ความรู้เรื่องสุขภาพ (คณะเทคนิค การแพทย์ สถาบัน พัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะแพทย์ ศาสตร์รามาธิบดี คณะ กายภาพบำบัด ฯลฯ) - ตรวจสุขภาพ - ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ความรู้เรื่องสุขภาพ (คณะเทคนิค การแพทย์ สถาบัน พัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะแพทย์ ศาสตร์รามาธิบดี คณะ กายภาพบำบัด ฯลฯ) - ตรวจสุขภาพ - ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ** ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ซุ้มความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก คนในชุมชน ** ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ซุ้มความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก คนในชุมชน เวทีหลัก / กิจกรรม นิทรรศการภาพจากชุมชน และมหาวิทยาลัยมหิดล ( ภาพจากเหตุการณ์น้ำท่วม ) เวทีหลัก / กิจกรรม นิทรรศการภาพจากชุมชน และมหาวิทยาลัยมหิดล ( ภาพจากเหตุการณ์น้ำท่วม ) ฟื้นฟูอาหาร (โภชนาการ) - ความรู้ด้านพืชพันธุ์ - อาหารอะไรเหมาะกับช่วง ภัยพิบัติ ฟื้นฟูอาหาร (โภชนาการ) - ความรู้ด้านพืชพันธุ์ - อาหารอะไรเหมาะกับช่วง ภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม - ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำ ขยะ) สิ่งแวดล้อม - ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำ ขยะ)


ดาวน์โหลด ppt “ ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟู ชุมชน อำเภอพุทธมณฑล ” วันศุกรํที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔. ๐๐ - ๑๖. ๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๐๖ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google