งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ที่นำมาใช้ ในวงการศึกษา ได้แก่ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิค แนวปฏิบัติ หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ หรือพัฒนานักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ที่นำมาใช้ ในวงการศึกษา ได้แก่ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิค แนวปฏิบัติ หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ หรือพัฒนานักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ที่นำมาใช้ ในวงการศึกษา ได้แก่ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิค แนวปฏิบัติ หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ หรือพัฒนานักเรียน สื่อการเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมทาง การศึกษา

2 • ตรงกับความจำเป็น • มีความน่าเชื่อถือ • ใช้ได้ในสถานการณ์จริง • มีผลการพิสูจน์เชิงประจักษ์

3 นวัตกรรมทาง การศึกษา เทคนิควิธีการจัดการ เรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้โดย ใช้โครงงาน วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ ค้นพบ วิธีการจัดการเรียนรู้โดย ใช้กระบวนการกลุ่มวิธีการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ บทบาทสมมติ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ สื่อการเรียนรู้ ชุด คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน แบบฝึก เกม / การละเล่นพื้น เมิอง สมุดภาพ การ์ตูน นิทาน เพลง

4 การสร้างและพัฒนา นวัตกรรม • ศึกษาเอกสาร แนวคิด หรือทฤษฎีของนวัตกรรม • ออกแบบและสร้างนวัตกรรม • ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม • ปรับปรุงพัฒนานวัตกรรม

5 การสร้างและพัฒนา นวัตกรรม • ศึกษาเอกสาร แนวคิด หรือทฤษฎีของนวัตกรรม ศึกษาจาก ผลงานวิจัย ใช้ความคิด สร้างสรรค์ ศึกษาทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

6 การสร้างและพัฒนา นวัตกรรม • ออกแบบและสร้างนวัตกรรม 1. ชื่อนวัตกรรม 2. เนื้อหา / คุณลักษณะที่พัฒนาหรือแก้ปัญหา 3. รายละเอียดของนวัตกรรมหรือวิธีการ 3. ระยะเวลา

7 การสร้างและพัฒนา นวัตกรรม • ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ เพื่อนครู ศึกษานิเทศก์

8 การทดลองใช้เพื่อหา คุณภาพ ครั้งที่ ชื่อ 12345 รวม น้ำฝน 6789 9 39 น้ำฟ้า 7898 8 40 น้ำค้าง 7899 9 42 น้ำตาล 8998 9 43 น้ำริน 89999 44 รวม 3641444344208 สอบ หลัง 18 16 18 88.0 0

9 / • สรุป E1=208/250* 100 =83.20 E2=88.00 E1/E2=83.20/ 88.00


ดาวน์โหลด ppt สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ที่นำมาใช้ ในวงการศึกษา ได้แก่ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิค แนวปฏิบัติ หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ หรือพัฒนานักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google