งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมทางการศึกษา สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ที่นำมาใช้ในวงการศึกษา ได้แก่ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิค แนวปฏิบัติ หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนานักเรียน เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้

2 นวัตกรรมทางการศึกษา ตรงกับความจำเป็น มีความน่าเชื่อถือ
ใช้ได้ในสถานการณ์จริง มีผลการพิสูจน์เชิงประจักษ์

3 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมทางการศึกษา เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิธีการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สื่อการเรียนรู้ ชุดคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึก เกม/การละเล่นพื้นเมิอง สมุดภาพ การ์ตูน นิทาน เพลง

4 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ศึกษาเอกสาร แนวคิด หรือทฤษฎีของนวัตกรรม ออกแบบและสร้างนวัตกรรม ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม ปรับปรุงพัฒนานวัตกรรม

5 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ศึกษาเอกสาร แนวคิด หรือทฤษฎีของนวัตกรรม ศึกษาจาก ผลงานวิจัย ศึกษาทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ใช้ความคิด สร้างสรรค์

6 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ออกแบบและสร้างนวัตกรรม 1. ชื่อนวัตกรรม 2. เนื้อหา/คุณลักษณะที่พัฒนาหรือแก้ปัญหา 3. รายละเอียดของนวัตกรรมหรือวิธีการ 3. ระยะเวลา

7 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนครู ศึกษานิเทศก์ ทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ

8 การทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
ครั้งที่ ชื่อ 1 2 3 4 5 รวม น้ำฝน 6 7 8 9 39 น้ำฟ้า 40 น้ำค้าง 42 น้ำตาล 43 น้ำริน 44 36 41 208 สอบหลัง 18 16 88.00

9 / สรุป E1=208/250*100 =83.20 E2=88.00 E1/E2=83.20/88.00


ดาวน์โหลด ppt เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google