งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer & Technology Department

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer & Technology Department"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer & Technology Department
ผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 Computer & Technology Department

2 ภารกิจ Computer & Technology Department
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็น นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนา ที่ดีด้านเทคโนโลยี มีทักษะและสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Computer & Technology Department

3 บุคลากร Computer & Technology Department นายพรชัย โกพัฒตา
นายพรชัย โกพัฒตา นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นางสาวปทุมศิริ สงศิริ นายสิทธิชัย มานะจิตต์ นางสาวศิริพร บุญเปลี่ยนพล นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ Computer & Technology Department

4 สรุปผลการดำเนินงาน Computer & Technology Department การเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การค้นคว้าข้อมูลและคลินิกวิชาการ การให้ความร่วมมือกับโรงเรียน การพัฒนาบุคลากร งานอื่นๆ แผนงานในอนาคต Computer & Technology Department

5 การเรียนการสอน เปิดสอนทั้งสิ้น 8 รายวิชา ประกอบด้วย สื่อการเรียนการสอน
ง40102 เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Delphi ง40201 เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Appserv ง40262 เครื่องกลึง ชุดทดสอบความเร็ว และโปรแกรม Pro Desktop ง40263 ชุดทดลองระบบหุ่นยนต์ และโปรแกรม Basic Stamp ง40264 ชุดทดลองเมคาทรอนิกส์ และโปรแกรม LLwin ง40266 ชุดปฏิบัติการเซรามิกเบื้องต้น เปิดสอนทั้งสิ้น 8 รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาพื้นฐาน 2 รายวิชา และรายวิชาเพิ่มเติม 6 รายวิชา สื่อการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์การสอน

6 รายวิชาพื้นฐาน ง40102 หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม
ง40103 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น

7 รายวิชาเพิ่มเติม ง40201 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
ง40203 การเขียนโปรแกรมจินตภาพ 1

8 รายวิชาเพิ่มเติม ง40262 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ
ง คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ ง40263 ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ง40264 เมคาทรอนิกส์ ง40266 เซรามิกเบื้องต้น

9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี 4 ครั้ง การบรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยี 3 ครั้ง กิจกรรมชุมนุม 8 ชุมนุม ค่ายวิชาการ ค่าย โครงงานนักเรียน ม โครงงาน โครงงานนักเรียน ม โครงงาน

10 การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
16 ธ.ค. 48 Bio-electronics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 48 คน 11 ม.ค. 49 DNA Technology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คน 24 ม.ค. 49 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 34 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 ก.พ. 48 กรมพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 คน

11 การบรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยี
15 ธ.ค. 48 สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากอย่างที่คิด คน 19 ม.ค. 48 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเกมส์ คน 9 ก.พ. 48 Image & Signal Processing คน

12 กิจกรรมชุมนุม Web Club ROBOT TIMUS DVD รุ่น Checker Online MIND
อยากเห็นเด็ก MWIT บินได้ Thai BG.com

13 ค่ายวิชาการ วันที่ 9 – 12 ธันวาคม ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 คน ครูผู้ดูแล 7 คน

14 ค่ายวิชาการ วันที่ 9 – 12 ธันวาคม ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 คน ครูผู้ดูแล 7 คน

15 ค่ายวิชาการ วันที่ 9 – 12 ธันวาคม ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 คน ครูผู้ดูแล 7 คน

16 โครงงานนักเรียน ปีการศึกษา โครงงานสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้รับทุนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 4 โครงงานจาก 6 โครงงาน ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 1 โครงงาน และ NSC2006 2. NSC โครงงาน 3. YSC โครงงาน

17 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
โอลิมปิกวิชาการ การประกวด/แข่งขัน

18 โอลิมปิกวิชาการ (สสวท.)
1-11 มีนาคม 2549 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่าย 2 12-25 มีนาคม 2549 เข้าค่าย สสวท. ค่าย 2

19 โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
17 มีนาคม – 1 เมษายน 2549 เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาคอมพิวเตอร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

20 การประกวด / แข่งขัน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน QUANTA ณ ประเทศอินเดีย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 NSC2006 ทุนสนับสนุนและ การประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์ เข้ารอบสุดท้าย รุ่นเยาว์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ YSC2006

21 คลินิกวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่คลินิกวิชาการ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
เวลา – น. เปิดบริการคลินิก 26 วัน มีผู้ใช้บริการ 69 คน เฉลี่ยวันละ 3.6 คน

22 การให้ความร่วมมือกับโรงเรียน
งาน The 1st Thailand International Science Fair 2005 ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ คณะกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที โปรแกรม Geometer’s Sketch Pad วันที่ 11, 25 ก.พ. และ 4 มี.ค. 2549 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ

23 การพัฒนาบุคลากร 2 – 4 พฤศจิกายน 2548 ศึกษาดูงาน China DIDAC/World DIDAC 2005 จำนวน 2 คน  มกราคม 2549   เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 3 คน 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2549 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 คน 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2549 อบรมโปรแกรม LabVIEW 7.1 National Instruments ณ สถาบันวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน 20 – 24 มีนาคม 2549 อบรมวิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3 จำนวน 1 คน 26 มีนาคม – 22 เมษายน 2549 ศึกษาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ณ SEAMEO Regional Language Centre จำนวน 1 คน

24 ควบคุม ดูแลการสร้างโรงฝึกงาน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
อื่น ๆ ควบคุม ดูแลการสร้างโรงฝึกงาน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี

25 อื่น ๆ ประชุมสาขาวิชาทั้งสิ้น 7 ครั้ง ครั้งที่ 7/2548 วันที่ 9 พ.ย. 48
ครั้งที่ 7/2548 วันที่ 9 พ.ย. 48 ครั้งที่ 8/2548 วันที่ 21 ธ.ค. 48 ครั้งที่ 9/2548 วันที่ 23 ธ.ค. 48 ครั้งที่ 10/2548 วันที่ 4 ม.ค. 49 ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 27 ม.ค. 49 ครั้งที่ 12/2548 วันที่ 31 ม.ค. 49 ครั้งที่ 13/2548 วันที่ 2 มี.ค. 49

26 แผนงานในอนาคต ค่ายวิชาการคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.4
ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 2 ถวายความรู้แด่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 12 ค่ายปฐมนิเทศ อบรมบุคลากรด้าน ICT

27 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Computer & Technology Department

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google