งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer & Technology Department ผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer & Technology Department ผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer & Technology Department ผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2548

2 ภารกิจ จัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน ผู้มี ความสามารถพิเศษด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้เป็นผู้มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความ เป็น นักประดิษฐ์ นัก คิดค้นและนักพัฒนา ที่ ดีด้านเทคโนโลยี มี ทักษะและสามารถนำ เทคโนโลยีไปใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ Computer & Technology Department

3 บุคลากร นายพรชัย โกพัฒตา นางสาวเลาขวัญงาม ประสิทธิ์ นางสาวปทุมศิริสงศิริ นายสิทธิชัย มานะ จิตต์ นางสาวศิริพร บุญเปลี่ยนพล นายบุญนที ศักดิ์ บุญญารัตน์ Computer & Technology Department

4 สรุปผลการดำเนินงาน การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การค้นคว้าข้อมูลและคลินิก วิชาการ การให้ความร่วมมือกับ โรงเรียน การพัฒนาบุคลากร งานอื่นๆ แผนงานในอนาคต Computer & Technology Department

5 การเรียนการสอน เปิดสอนทั้งสิ้น 8 รายวิชา ประกอบด้วย – รายวิชาพื้นฐาน 2 รายวิชา และ รายวิชาเพิ่มเติม 6 รายวิชา สื่อการเรียนการสอน – สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ อุปกรณ์การสอน

6 รายวิชาพื้นฐาน ง 40102 หลักการแก้ปัญหาและการ เขียนโปรแกรม ง 40103 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น

7 รายวิชาเพิ่มเติม ง 40201 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ง 40203 การเขียนโปรแกรมจินตภาพ 1

8 รายวิชาเพิ่มเติม ง 40262 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและ สร้างต้นแบบ ง 40263 ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ง 40264 เมคาทรอนิกส์ ง 40266 เซรามิกเบื้องต้น

9 การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี 4 ครั้ง การบรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยี 3 ครั้ง กิจกรรมชุมนุม 8 ชุมนุม ค่ายวิชาการ 1 ค่าย โครงงานนักเรียน ม.66 โครงงาน โครงงานนักเรียน ม.5 12 โครงงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

10 การศึกษาดูงานด้าน เทคโนโลยี 16 ธ. ค. 48 Bio-electronics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 48 คน 11 ม. ค. 49 DNA Technology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 35 คน 24 ม. ค. 49 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 34 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 ก. พ. 48 กรมพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยี สารสนเทศ 39 คน

11 การบรรยายพิเศษด้าน เทคโนโลยี 15 ธ. ค. 48 สร้างหุ่นยนต์ไม่ยากอย่างที่คิด 73 คน 19 ม. ค. 48 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเกมส์ 34 คน 9 ก. พ. 48 Image & Signal Processing 12 คน

12 กิจกรรมชุมนุม Web Club ROBOT TIMUS DVD รุ่น Checker Online MIND อยากเห็นเด็ก MWIT บินได้ Thai BG.com

13 ค่ายวิชาการ วันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2548 ณ อุทยาน แห่งชาติเอราวัณ จ. กาญจนบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 คน ครูผู้ดูแล 7 คน

14 ค่ายวิชาการ วันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2548 ณ อุทยาน แห่งชาติเอราวัณ จ. กาญจนบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 คน ครูผู้ดูแล 7 คน

15 ค่ายวิชาการ วันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2548 ณ อุทยาน แห่งชาติเอราวัณ จ. กาญจนบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 คน ครูผู้ดูแล 7 คน

16 โครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2548 โครงงานสาขา คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีได้รับทุนจาก หน่วยงานต่างๆ จำนวน 4 โครงงานจาก 6 โครงงาน ดังนี้ 1. คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล 1 โครงงาน และ NSC2006 2. NSC2006 1 โครงงาน 3. YSC2006 2 โครงงาน

17 กิจกรรมเสริมหลักสูตร โอลิมปิกวิชาการ การประกวด / แข่งขัน

18 โอลิมปิกวิชาการ ( สสวท.) 1-11 มีนาคม 2549 เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าค่าย 2 12-25 มีนาคม 2549 เข้าค่าย สสวท. ค่าย 2

19 17 มีนาคม – 1 เมษายน 2549 เข้าค่ายโอลิมปิก วิชาการ ( สอวน.) สาขาคอมพิวเตอร์ อาทิต ย์ จันทร์อังคา ร พุธพฤหั สฯ ศุกร์เสาร์ 12131415161718 19202122232425 2627282930311 โอลิมปิกวิชาการ ( สอวน.)

20 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน QUANTA ณ ประเทศอินเดีย รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรี ยล รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนา โปรแกรม คอมพิวเตอร์แห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 8 NSC2006 ทุนสนับสนุนและ การประกวด โครงงานนักวิทยาศาสตร์ เข้ารอบสุดท้ายรุ่นเยาว์ สาขา วิศวกรรมศาสตร์ YSC2006 การประกวด / แข่งขัน

21 คลินิกวิชาการ เปิดบริการ คลินิก 26 วัน มีผู้ใช้บริการ 69 คน เฉลี่ยวันละ 3.6 คน ปฏิบัติหน้าที่คลินิก วิชาการ ทุกวันอังคารและ วันพฤหัสบดี เวลา 19.00 – 21.00 น.

22  งาน The 1 st Thailand International Science Fair 2005  ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ  คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ไอซีที  โปรแกรม Geometer’s Sketch Pad วันที่ 11, 25 ก. พ. และ 4 มี. ค. 2549  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หน่วยงานต่างๆ การให้ความร่วมมือกับ โรงเรียน

23 การพัฒนาบุคลากร 2 – 4 พฤศจิกายน 2548 ศึกษาดูงาน China DIDAC/World DIDAC 2005 จำนวน 2 คน 20 - 22 มกราคม 2549 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 3 คน 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2549 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 คน 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2549 อบรมโปรแกรม LabVIEW 7.1 National Instruments ณ สถาบันวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน 20 – 24 มีนาคม 2549 อบรมวิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3 จำนวน 1 คน 26 มีนาคม – 22 เมษายน 2549 ศึกษาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ณ SEAMEO Regional Language Centre จำนวน 1 คน

24 ควบคุม ดูแลการสร้างโรงฝึกงาน เพื่อใช้ในการ เรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี อื่น ๆ

25 ประชุมสาขาวิชาทั้งสิ้น 7 ครั้ง ครั้งที่ 7/2548 วันที่ 9 พ. ย. 48 ครั้งที่ 8/2548 วันที่ 21 ธ. ค. 48 ครั้งที่ 9/2548 วันที่ 23 ธ. ค. 48 ครั้งที่ 10/2548 วันที่ 4 ม. ค. 49 ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 27 ม. ค. 49 ครั้งที่ 12/2548 วันที่ 31 ม. ค. 49 ครั้งที่ 13/2548 วันที่ 2 มี. ค. 49 อื่น ๆ

26 แผนงานในอนาคต ค่ายวิชาการคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.4 ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 2 ถวายความรู้แด่พระธรรมทูตสาย ต่างประเทศ รุ่นที่ 12 ค่ายปฐมนิเทศ อบรมบุคลากรด้าน ICT

27 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Computer & Technology Department ผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google