งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทำให้ค่าใช้จ่ายใน ชีวิตประจำวันนั้นสูงขึ้น เงินเดือนจาการทำงานใน อาชีพหลักจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงเกิด ความคิดในการทำธุรกิจร้านเช่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทำให้ค่าใช้จ่ายใน ชีวิตประจำวันนั้นสูงขึ้น เงินเดือนจาการทำงานใน อาชีพหลักจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงเกิด ความคิดในการทำธุรกิจร้านเช่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นมา เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทำให้ค่าใช้จ่ายใน ชีวิตประจำวันนั้นสูงขึ้น เงินเดือนจาการทำงานใน อาชีพหลักจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงเกิด ความคิดในการทำธุรกิจร้านเช่า CD เนื่องจากคน ส่วนใหญ่มักไม่มีเวลาไปดูในโรงภาพยนตร์จึงหัน มาเช่า CD เพื่อไปชมแทน และส่วนใหญ่มักจะใช้ เวลาหลังเลิกงานเพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึง เครียดทางร้านให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. เป็นต้นไปและเพื่อเป็นการสนับสนุน การศึกษาทางร้านจึงได้จ้างนักศึกษา 2 คน เพื่อ มาเป็นพนักงาน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การ ทำงานและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป

3 ตรวจสอบ สมาชิก 1 D1 ลูกค้า ข้อมูลการสมัครสมาชิก รหัสสมาชิก ตรวจสอบ สมาชิก Process การสมัครสมาชิกและ การตรวจสอบ

4 * Input Member Data * Read Member Database * เปรียบเทียบ Member Data กับ Member Database ว่ามีอยู่แล้วหรือไม่ * ถ้ามี ปฏิเสธการสมัคร * ถ้าไม่มี * Update Member Database * ส่ง ID ให้ลูกค้า Process การสมัครสมาชิกและ การตรวจสอบ

5 แก้ไขข้อมูล สมาชิก 2 ลูกค้า D1 ลูกค้า ข้อมูลที่ต้องการ แก้ไข แก้ไขข้อมูล สมาชิก Process การแก้ไข

6 * Input Member ID * Read Member Database * Compare Input and Database in columns 1 * If yes * Edit data in columns * Else * compare in next columns * End IF Process การแก้ไข

7 ตรวจสอบ สมาชิก 1 แก้ไขข้อมูล สมาชิก 2 ลูกค้า D1 ลูกค้า ข้อมูลการสมัครสมาชิก รหัสสมาชิก ตรวจสอบ สมาชิก แก้ไขข้อมูล สมาชิก ข้อมูลที่ต้องการ แก้ไข ระบบการสมัครสมาชิกและแก้ไข ข้อมูลสมาชิก

8 เช่า VCD ระบบการสั่งซื้อ V CD ระบบการสั่งซื้อ V CD ระบบการสั่งซื้อ V CD ระบบการสั่งซื้อ V CD ข้อมูลสินค้า ลดลง ข้อมูลสินค้า Process การอัพเดตข้อมูลวีซีดี

9 * Input VCD Data * Read VCD Database * Update VCD Database * Print VCD Database

10 เช่า VCD ลูกค้า แฟ้มลูกค้าแฟ้มสินค้า แฟ้มการเช่า - คืน D1D3 D8 รายการ V CD ที่ ต้องการ เช่า รหัสสมาชิก ข้อมูลการ เช่า - คืน ข้อมูล สินค้า ข้อมูล ลูกค้า Process เช่าและชำระเงิน คำนวณ จำนวนเงิน จากยอดการ เช่า 1 3 ฝ่ายบัญชี เงิน รับ ยอดการชำระ เงิน

11 * Input Member ID * Read Member database * If yes allow to rent * Input VCD ID * Read VCD database * If yes allow to rent * Else reject to rent * Calculate price * Print total pay * Read rental-return database * Update rental-return database * Else reject to rent

12 Process การคืนสินค้าและชำระ ค่าปรับ ลูกค้า บันทึกข้อมูล การคืน VCD 2 ฝ่ายบัญชี D3 แฟ้มลูกค้า D1 D8 แฟ้มสินค้า แฟ้มการเช่า - คืน ปรับ เงิน ข้อมูลการคืน VCD ปรับเงิน ข้อมูลการคืน VCD ข้อมูล ลูกค้า ข้อมูล สินค้า ข้อมูลการ เช่า - คืน

13 * Input member ID * Read rental-return database * If Beyond the date * Calculate Pay for fine * Else do not Pay for fine * Input VCD ID * Read VCD Database * Update VCD Database

14 ลูกค้า เช่า VCD 1 คำนวณ จำนวนเงิน จากยอดการเช่า 3 บันทึกข้อมูล การคืน VCD 2 รายการ V CD ที่ ต้องการ เช่า รหัสสมาชิก การชำระเงิน ข้อมูลสินค้า ฝ่ายบัญชี ข้อมูลการคืน VCD D1 แฟ้มลูกค้า D3 แฟ้มสินค้า D8 แฟ้มการเช่า - คืน ข้อมูล ลูกค้า ข้อมูล สินค้า ข้อมูลการ เช่า - คืน D1 แฟ้มลูกค้า D3 แฟ้มสินค้า D8 แฟ้มการเช่า - คืน ข้อมูล ลูกค้า ข้อมูล สินค้า ข้อมูลการ เช่า - คืน รายการชำระเงิน เงิน รับ ข้อมูล ลูกค้า ข้อมูล สินค้า ข้อมูลการ เช่า - คืน ปรับเงิน ยอดการชำระเงิน ข้อมูลสินค้า ลดลง ระบบการสั่งซื้อ V CD ระบบการสั่งซื้อ V CD ระบบการเช่าและคืนสินค้า

15 สั่งซื้อสินค้า 1 Process การสั่งซื้อ ผู้จำหน่าย D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D3 แฟ้มสินค้า D4 แฟ้มการสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบเสนอ ราคา ใบสั่งซื้อ ใบตอบรับการ สั่งซื้อ ข้อมูลผู้ จำหน่าย ข้อมูล สินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ผู้จัดการ ร้าน

16 * Input Name of VCD * Read VCD Database * If have in VCD Database no action * Else Create Purchase order * Read Supply Database * Send order to Supply * Input new Quotation ID (From Supply) ใบเสนอราคา * Read Order Database * Update Order Database

17 รับสินค้าจาก การสั่งซื้อและ ส่งเปลี่ยน 2 Process การรับสินค้าจากการสั่งซื้อ และส่งเปลี่ยน D5 แฟ้มรับสินค้า D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D3 แฟ้มสินค้า D4 แฟ้มการสั่งซื้อ ผู้จำหน่าย ใบตอบรับ ใบส่ง ของ ข้อมูลผู้จำหน่าย ข้อมูล สินค้า ข้อมูลการ สั่งซื้อ ข้อมูลการรับ ใบส่ง ของ ใบตอบรับ ผู้จัดการ ร้าน

18 * Input New VCD Name, Quotation, Reception * Read VCD Database * Update * Read Quotation Database * Update * Read Reception Database * Update * Create Receipts Bill * Send to Supply

19 Process การจ่ายชำระเงิน จ่ายชำระเงิน 3 ผู้จำหน่าย D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D8 แฟ้มการชำระเงิน ข้อมูลการจ่ายชำระ เงิน ใบเสร็จรั บเงิน ข้อมูลผู้ จำหน่าย ข้อมูล ชำระเงิน ผู้จัดการ ร้าน

20 * Read Order Database * Find Latest Order * Input New Pay ID * Read Pay Database * Update New pay ID

21 Process การส่งเปลี่ยนสินค้า ส่งเปลี่ยน สินค้า 4 ผู้จำหน่าย D7 แฟ้มสินค้ารอเปลี่ยน D3แฟ้มสินค้า D6 แฟ้มส่งเปลี่ยนสินค้า แฟ้มรับสินค้า D5 ใบส่งเปลี่ยน ข้อมูลการส่งเปลี่ยน ข้อมูล สินค้า ข้อมูลการ รับ ข้อมูลส่ง เปลี่ยน ข้อมูลสินค้ารอ เปลี่ยน ผู้จัดการ ร้าน

22 * Input Change VCD Name * Read VCD Database * Compare Change VCD Name in VCD Database * If yes delete data * Else do not delete * Read Change VCD Database * Update Change VCD Database

23 สั่งซื้อสินค้า 1 รับสินค้าจาก การสั่งซื้อและ ส่งเปลี่ยน 2 จ่ายชำระเงิน 3 ส่งเปลี่ยน สินค้า 4 ผู้จำหน่าย ใบสั่งซื้อ ใบตอบรับการ สั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบส่ง ของ ข้อมูลการส่งเปลี่ยน D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D3 แฟ้มสินค้า D4 แฟ้มการสั่งซื้อ ใบส่งเปลี่ยน ใบตอบรับ ใบเสร็จรั บเงิน ข้อมูลการจ่ายชำระ เงิน D5 แฟ้มรับสินค้า D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D3 แฟ้มสินค้า D4 แฟ้มการสั่งซื้อ ข้อมูลผู้จำหน่าย ข้อมูล สินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลผู้จำหน่าย ข้อมูล สินค้า ข้อมูลการ สั่งซื้อ ข้อมูลการรับ D7 แฟ้มสินค้ารอเปลี่ยน D3แฟ้มสินค้า D6 แฟ้มส่งเปลี่ยนสินค้า แฟ้มรับสินค้า D5 ข้อมูล สินค้า ข้อมูลการ รับ ข้อมูลส่ง เปลี่ยน ข้อมูลสินค้ารอ เปลี่ยน D2 แฟ้มผู้จำหน่าย D5 แฟ้มรับสินค้า D8 แฟ้มการชำระเงิน ข้อมูลผู้ จำหน่าย ข้อมูลการ รับ ข้อมูล ชำระเงิน ใบเสนอราคาและใบ ตอบรับ ใบเสนอ ราคา ใบส่ง ของ ใบตอบรับ ระบบการสั่งและ จ่ายชำระเงิน ผู้จัดการ ร้านอนุมัติ การสั่งซื้อ รายการสั่งซื้อ

24


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทำให้ค่าใช้จ่ายใน ชีวิตประจำวันนั้นสูงขึ้น เงินเดือนจาการทำงานใน อาชีพหลักจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงเกิด ความคิดในการทำธุรกิจร้านเช่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google