งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประถมศึกษา Elementary school

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประถมศึกษา Elementary school"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประถมศึกษา Elementary school
Dr.Kulthida Nugultham

2

3 ผู้สอน อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม อ.ดร.ทัศตริน เครือทอง
อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม อ.ดร.ทัศตริน เครือทอง อ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์

4 ทำความรู้จักกันก่อน การประถมศึกษา ในความคิดของนิสิต เป็นอย่างไร
อยากเรียนอะไรบ้าง ในรายวิชานี้ ประโยชน์ของรายวิชานี้

5 ทำไมต้องมีวิชานี้ วิชาชีพครู ความแตกต่างของผู้เรียน
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ระดับของความรู้

6 ความหมาย การประถมศึกษา หมายถึง
การจัดการศึกษาในระบบ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับที่รัฐจัดให้โดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย มุ่งให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ที่ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

7 ความสำคัญ เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของพลเมืองเพื่อวางรากฐานให้คนในชาติมี พัฒนาการทางกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ

8 พัฒนาการของการศึกษาไทย


ดาวน์โหลด ppt การประถมศึกษา Elementary school

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google