งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ประถมศึกษา ELEMENTARY SCHOOL Dr.Kulthida Nugultham.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ประถมศึกษา ELEMENTARY SCHOOL Dr.Kulthida Nugultham."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ ประถมศึกษา ELEMENTARY SCHOOL Dr.Kulthida Nugultham

2

3 ผู้สอน  อ. ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม  อ. ดร. ทัศตริน เครือทอง  อ. ดร. นันทรัตน์ เครืออินทร์

4 ทำความรู้จักกันก่อน 1. การประถมศึกษา ในความคิดของนิสิต เป็นอย่างไร 2. อยากเรียนอะไรบ้าง ในรายวิชานี้ 3. ประโยชน์ของรายวิชานี้

5 ทำไมต้องมีวิชานี้  วิชาชีพครู  ความแตกต่างของผู้เรียน  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  ระดับของความรู้ ........

6 ความหมาย  การประถมศึกษา หมายถึง  การจัดการศึกษาในระบบ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับที่ รัฐจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มุ่งให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ที่ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มี สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

7 ความสำคัญ  เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของพลเมืองเพื่อ วางรากฐานให้คนในชาติมีพัฒนาการทางกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ

8 พัฒนาการของการศึกษาไทย


ดาวน์โหลด ppt การ ประถมศึกษา ELEMENTARY SCHOOL Dr.Kulthida Nugultham.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google