งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี ชื่อผู้ทำโครงงาน ด.ช.กฤติกร ธนาอภิมนตรี ม.1/11 เลขที่ 2 ด.ช.จักรพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี ชื่อผู้ทำโครงงาน ด.ช.กฤติกร ธนาอภิมนตรี ม.1/11 เลขที่ 2 ด.ช.จักรพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี ชื่อผู้ทำโครงงาน ด.ช.กฤติกร ธนาอภิมนตรี ม.1/11 เลขที่ 2 ด.ช.จักรพันธ์ เทพังเทียม ม.1/11 เลขที่ 6 ด.ช.นฤพล ผิวบาง ม.1/11 เลขที่ 24 ด.ญ.สุชัญญา เปรมฤทัย ม.1/11 เลขที่ 47 ด.ญ.อริยา กฤตยารัตน์ ม.1/11 เลขที่ 49 เสนอ อ.สุมน คณานิตย์

3 บทที่ 1 ปัญหาและสาเหตุ ด.ช.กฤติกร หนัก 95 สูง 168 ซม. ความอ่อนตัว 2 ดันพื้น 26 ลุกนั่ง 28 วิ่ง800ม. 6.35 น. ปัญหา มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ สาเหตุ กินอาหารมากเกินไปและเลือกกินอาหารที่มี น้ำตาลมาก รับประทานผักและผลไม้น้อย ด.ช.จักรพันธ์ หนัก 49 สูง 160 ซม. ความอ่อนตัว 4 ดันพื้น 15 ลุกนั่ง 26 วิ่ง800ม. 6.35 น.ปัญหา ไม่มีปัญหาทางสมรรถภาพทางร่างกาย สาเหตุ ออกกำลังกายไม่ สม่ำเสมอ ด.ช.นฤพล หนัก 60 สูง 155 ซม. ความอ่อนตัว -4 ดันพื้น 13 ลุกนั่ง 21 วิ่ง800ม. 6.33 ปัญหา น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์และสมรรถภาพควรปรับปรุง สาเหตุ กินอาหารที่มีรส หวานและมีน้ำตาลมาก ไม่ควบคุมการรับประทานอาหาร ด.ญ.สุชัญญา หนัก 44 สูง 159 ซม. ความอ่อนตัว - ดันพื้น - ลุกนั่ง - วิ่ง800ม. 6.45 น. ปัญหา สมรรถภาพทางร่างกายควรปรับปรุง สาเหตุ ไม่ค่อยออกกำลังกายและออก กำลังกายไม่สม่ำเสมอ ด.ญ.อริยา หนัก49 สูง 163 ซม. ความอ่อนตัว 5 ดันพื้น 27 ลุกนั่ง 20 วิ่ง800ม. 6.41 น. ปัญหา ไม่มีปัญหาทางสมรรถภาพทางร่างกาย สาเหตุ ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ

4 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสามารถแบ่งได้ 2 ด้านคือ 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ การเจริญเติบโตสมวัย ภาวะการเจริญเติบโตที่เห็นได้ชัดเจน คือน้ำหนักและส่วนสูง โดยนำผลที่ได้จากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อระบุว่าบุคคลนั้นมีการ เจริญเติบโตอย่างไรบ้าง ซึ่งเกณฑ์ประเมินผลการ สารอาหารที่วัยรุ่นต้องการ พลังงาน อาหารสำหรับวัยรุ่นทั่วๆไป ก็คล้ายๆกับสัสส่วน อาหาร ซึ่งทางเวชศาสตร์ด้านความชราแนะนำคือ ควรได้รับพลังงานจากโปรตีนร้อยละ 10-15 เทียบได้กับเนื้อสัตว์ 45-60 กรัมต่อวัน หรือ 2-3 ส่วนต่อวัน คาร์โบรไฮเดตร้อยละ 45-65 และควรเป็นรูปเชิงซ้อน เช่น กลุ่มแป้ง ข้าว ขนมปัง 8-12 ทัพพี ผัพ 2-4 ส่วนต่อ วัน ผลไม้ และควรรับประทานของสด 3-5 ส่วนต่อวัน ไขมันน้อยกว่าร้อยละ 30 น้ำตาล เกลือเล็กน้อย แคลเซียม 1200-1500 มิลลิกรัมต่อวัน ธาตุเหล็ก 12-15 มิลลิกรัมต่อวัน วิธีการดูแลน้ำหนัก ควบคุมน้ำหนักตัวให้พอดีตามเกณฑ์คือ ควรอาหารให้ตรงเวลา กิน ให้เป็นมื้อ เช่น เช้า กลางวัน และเย็น แต่มื้อเย็นควรกินก่อน 6 โมงลงไป เนื่องจากจะมีการ เผ่าผราญไม่ทันในแต่ละวัน และ ควรออกกำลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย เป็นประจำ เช่น เต้น เล่นกีฬา

5 บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน กิจกรรมวันที่ เก่งจังกินผักได้ 2/01/563/01/564/01/5611/01/5614/01/5618/01/5624/01/55 6 กินเท่าไหร่ใช้ให้หมด 2/01/567/01/569/01/5611/01/5616/01/5622/01/5625/01/56 การออกกำลังกาย 3/01/564/01/568/01/569/01/5615/01/5621/01/5622/01/56

6 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ชื่อสมาชิกวันที่ 18/11/55 วันที่ 25/11/55 วันที่ 2/12/55 วันที่ 9/12/55 วันที่ 19/12/55 วันที่ 23/12/55 วันที่ 2/01/56 วันที่ 9/01/56 วันที่ 16/01/56 กฤติกร 93/17093/171 92/17193/17292/17291/173 จักรพันธ์ 49/164 49/16550/16549/16648/166 49/16748/167 นฤพล 61/15661/157 62/158 62/159 63/159 สุชัญญา 44/160 45/16144/161 45/16246/162 45/162 อริยา 49/163 50/163 49/16349/16448/164 ชื่อสมาชิกน้ำหนักส่วนสูงอ่อนตัวดันพื้นลุกนั่งวิ่ง 800 ม. ด. ช. กฤติกร 95 ก.168226286.35 ด. ช. จักรพันธ์ 49 ก.160415265.40 ด. ช. นฤพล 60 ก.155-413216.33 ด. ญ. สุชัญญา 44 ก.159---6.45 ด. ญ. อริยา 49 ก.163527206.41

7 บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินงาน สมาชิกในกลุ่มมีการพัฒนาทางร่างกายที่ดีขึ้นเนื่องจากรับประทานอาหาร ครบ 5หมู่ และออกกำลังกายเพื่อทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ส่วนคนที่ไม่มีการพัฒนาการเนื่องจากรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ และไม่ออกกำลังกาย

8 บรรณานุกรม M www.megasortnutrition.com www.afic.prg www.student.chula.ac.th www.sites.google.com


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี ชื่อผู้ทำโครงงาน ด.ช.กฤติกร ธนาอภิมนตรี ม.1/11 เลขที่ 2 ด.ช.จักรพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google