งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ทำโครงงาน ด. ช. ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ ม.1/11 เลขที่ 14 ด. ช. ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ ม.1/11 เลขที่ 22 ด. ช. ปรเมศร์ ปานประเสริฐ ม.1/11 เลขที่ 25 ด. ช. เปรมชนัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ทำโครงงาน ด. ช. ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ ม.1/11 เลขที่ 14 ด. ช. ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ ม.1/11 เลขที่ 22 ด. ช. ปรเมศร์ ปานประเสริฐ ม.1/11 เลขที่ 25 ด. ช. เปรมชนัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้ทำโครงงาน ด. ช. ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ ม.1/11 เลขที่ 14 ด. ช. ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ ม.1/11 เลขที่ 22 ด. ช. ปรเมศร์ ปานประเสริฐ ม.1/11 เลขที่ 25 ด. ช. เปรมชนัน ทองอุ่น ม.1/11 เลขที่ 29 ด. ญ. วิจิตรา พงษ์ดี ม.1/11 เลขที่ 36

3  ด. ช. ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ หนัก 50 กก. สูง 158 ซม. อ่อนตัว 14 ดัน พื้น 39 ลุกนั่ง 38 เดิน / วิ่ง 3.26 น้ำหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลการทดสอบสมรรถภาพดีมาก ไม่มีปัญหาอะไร  ด. ช. ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ หนัก 27 กก. สูง 135 ซม. อ่อนตัว -3 ดัน พื้น 38 ลุกนั่ง 49 เดิน / วิ่ง 4.57 น้ำหนักค่อนข้างน้อย ส่วนสูงค่อนข้าง เตี้ย มีสาเหตุมาจากการกินอาหารที่ไม่ครบ 5 หมู่ ทานน้อยเกินไปและ การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ ผลการทดสอบสมรรถภาพดี  ด. ช. ปรเมศร์ ปานประเสริฐ หนัก 54 กก. สูง 151 ซม. อ่อนตัว 1 ดันพื้น 15 ลุกนั่ง 45 เดิน / วิ่ง 4.00 น้ำหนักค่อนข้างมาก มีสาเหตุมา จากการกินอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลเยอะเกินไป ส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลทดสอบสมรรถภาพต้องปรับปรุงเพราะขาดการออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอและมีน้ำหนักตัวค่อนข้างมาก  ด. ช. เปรมชนัน ทองอุ่น หนัก 35 กก. สูง 145 ซม. อ่อนตัว -4 ดัน พื้น 27 ลุกนั่ง 28 เดิน / วิ่ง 4.44 น้ำหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลทดสอบสมรรถภาพพอใช้เพราะขาดการออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ  ด. ญ. วิจิตรา พงษ์ดี หนัก 45 กก. สูง 155 ซม. อ่อนตัว -3 ดันพื้น 15 ลุกนั่ง 30 เดิน / วิ่ง 4.04 น้ำหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลทดสอบสมรรถภาพต้องปรับปรุงเพราะขาดการออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ

4 1. การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น - การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย เพศชายและเพศหญิงจะแตกต่างกันชัดเจน เนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ ความสูงเฉลี่ยของ ผู้หญิงไทยขณะมีประจำเดือนครั้งแรก คือ ซม. และสูงเต็มที่วัยผู้ใหญ่ เพิ่มขึ้นอีก 6.2 ซม. ส่วนในเพศชายมีความสูงของชายไทยโดยเฉลี่ย ซม. - การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ ทำให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกวิตกกังวลมาก ขึ้น พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของ วัยรุ่น รู้จักโอนอ่อนผ่อนตามอย่างเหมาะสม ใช้ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจให้ วัยรุ่นสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัย 2. แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย ควรกินอาหารที่มีประโยชน์ ให้ครบ 5 หมู่ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออก กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หมั่นชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของตนเอง 3. อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ร่างกายต้องการสารอาหารในการสร้างเซลล์ต่างๆ กระดูกและฟัน และต่อมต่างๆ พลังงาน ขึ้นอยู่กับ การเจริญเติบโตของร่างกายและกิจกรรมของวัยรุ่นควรได้รับวันละ แคลอรี โปรตีน มีความต้องการมากกว่าผู้ใหญ่ควร ได้รับวันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม น้ำ เป็นส่วนประกอบของเซลล์ ควบคุม การทำงานในร่างกาย วัยรุ่นควรดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว 4. วิธีการดูแลน้ำหนักตัว ควรปฏิบัติอย่างมีวินัยในตนเอง คือ รับประทานอาหารที่มี ไขมันต่ำ ลดอาหารประเภทแป้ง ไขมันและ น้ำตาล ทานผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงการอดอาหาร ควรทานอาหารให้ครบ 3 มื้อ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอ 5. วิธีการเสริมสร้างและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย หรือเล่น กีฬาเป็นประจำเช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ตีปิงปอง เตะ ฟุตบอล เล่นบาส

5  1. แบ่งงานต่างๆให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ  2. ให้สมาชิกแต่ละคนชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและจด บันทึกผลทุกๆวันศุกร์  3. ให้สมาชิกในกลุ่มหมั่นออกกำลังกายและรับประทาน อาหารให้ครบ 5 หมู่  4. ให้สมาชิกในกลุ่มทดสอบสมรรถภาพทางกายอีก ครั้ง

6 นน./ น้ำหนัก / ส่วนสูง ครั้งที่ / ว / ด / ป ชื่อสมาชิก สส. 1 30/11/ /12/ /12 / /12/ /12/ /1/ /1/ /1/5 6 ด. ช. ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ ด. ช. ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ ด. ช. ปรเมศร์ ปานประเสริฐ ด. ช. เปรมชนัน ทองอุ่น ด. ญ. วิจิตรา พงษ์ดี เปรียบเทียบน้ำหนัก / ส่วนสูง สมรรถภาพในแต่ละด้าน ของภาคเรียนที่ 1 และ 2

7  สรุปผล สำเร็จ จากการทำโครงงานกินอยู่อย่าง พอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี ทำให้สมาชิกในกลุ่ม ทุกคน มีน้ำหนักที่ลดลง สุขภาพแข็งแรงและ ส่วนสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการนี้ทำให้สมาชิกทุก คนคิดก่อนกินเสมอและพยายามหลีกเลี่ยงการ กินของหวานและอาหารไขมัน จากเมื่อก่อนไม่ ค่อยได้กินผักผลไม้ กินแต่ของหวาน อาหาร ขยะ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองเงินโดยเปล่าประโยชน์ และส่งผลเสียต่อสุขภาพ และหันมาออกกำลัง กายกันมากขึ้น

8  วัยรุ่น วัยรุ่น  45/4-5/no12/teen.html 45/4-5/no12/teen.html  nit3/n3-2.html nit3/n3-2.html  ostID= ostID=14597 


ดาวน์โหลด ppt ผู้ทำโครงงาน ด. ช. ณัฐกิตติ์ พงษ์พัฒน์ ม.1/11 เลขที่ 14 ด. ช. ธีรภัทร สื่อสัตรัตน์ ม.1/11 เลขที่ 22 ด. ช. ปรเมศร์ ปานประเสริฐ ม.1/11 เลขที่ 25 ด. ช. เปรมชนัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google