งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี
โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี สมาชิกในกลุ่ม 1. ด.ช. กฤติพงศ์ ทำบุญ ชั้น ม.1/13 เลขที่ 2 3 1 2. ด.ญ. จริยาภรณ์ ทองสกล ชั้น ม.1/13 เลขที่ 6 3. ด.ช. พฤฒิรัตน์ ศรีอมร ชั้น ม.1/13 เลขที่ 26 4 4. ด.ช. พิทวัส เฉิดพูล ชั้น ม.1/13 เลขที่ 29 2 5 5. ด.ญ. วธูสิริ พุทธชาติ ชั้น ม.1/13 เลขที่ 40

2 บทที่ 1 ปัญหาและสาเหตุ BMI เกณฑ์ปกติ BMI ต่ำกว่าเกณฑ์

3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต 2 แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 3 อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น 4 วิธีการดูแลน้ำหนักตัว 5 วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย รูปที่ 1 กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศชายอายุ 5-18 ปี รูปที่ 2 กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิงอายุ 5-18 ปี

4 แผนการเพิ่มน้ำหนักและส่วนสูงของสมาชิกในกลุ่ม
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน แผนการเพิ่มน้ำหนักและส่วนสูงของสมาชิกในกลุ่ม Growth Growth Growth ให้สมาชิกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ ทานให้ครบ 3 มื้อ และมีการเพิ่มอาหารว่างเข้าไปอีก ทานนมให้ครบ 4 มื้อ คือ เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน ทานอาหารที่มีไขมันในอาหาร โดยเลือกอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ขนมที่ใส่กะทิ และรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้ ประกอบกันด้วยเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบหมู่ ออกกำลังกายเป็นประจำ จะทำให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้น แต่ต้องไม่หักโหมเพราะจะทำให้ร่างกายยิ่งทรุดหนักขึ้น ผอมมากไปอีก เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน มกราคม รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ ทำการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุกวันศุกร์ ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของสมาชิกในกลุ่ม วันที่ 6 มกราคม 2555 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลการเพิ่มน้ำหนักของสมาชิกในกลุ่ม โดยทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่

5 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน Text in here Text in here

6 บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล
ประสบผลสำเร็จ ไม่ประสบผลสำเร็จ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ผลจากการวางแผนเพิ่มน้ำหนัก ด.ช. พฤฒิรัตน์ ด.ช. กฤติพงศ์ ด.ช. พิทวัส ด.ญ. จริยาภรณ์ ด.ญ. วธูสิริ

7 ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ
บรรณานุกรม %E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99 4-5/no12/teen.html ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google