งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียง เพื่อสุขภาพที่ดี 1. ด. ช. กฤติพงศ์ ทำบุญ ชั้น ม.1/13 เลขที่ 2 สมาชิกในกลุ่ม 2. ด. ญ. จริยาภรณ์ ทองสกล ชั้น ม.1/13 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียง เพื่อสุขภาพที่ดี 1. ด. ช. กฤติพงศ์ ทำบุญ ชั้น ม.1/13 เลขที่ 2 สมาชิกในกลุ่ม 2. ด. ญ. จริยาภรณ์ ทองสกล ชั้น ม.1/13 เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียง เพื่อสุขภาพที่ดี 1. ด. ช. กฤติพงศ์ ทำบุญ ชั้น ม.1/13 เลขที่ 2 สมาชิกในกลุ่ม 2. ด. ญ. จริยาภรณ์ ทองสกล ชั้น ม.1/13 เลขที่ 6 3. ด. ช. พฤฒิรัตน์ ศรีอมร ชั้น ม.1/13 เลขที่ 26 4. ด. ช. พิทวัส เฉิดพูล ชั้น ม.1/13 เลขที่ 29 5. ด. ญ. วธูสิริ พุทธชาติ ชั้น ม.1/13 เลขที่ 40 1 2 3 4 5

2 บทที่ 1 ปัญหาและ สาเหตุ BMI เกณฑ์ ปกติ BMI ต่ำ กว่าเกณฑ์

3 บทที่ 2 เอกสารที่ เกี่ยวข้อง 1 การเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโต อาหารที่เหมาะสม กับวัยรุ่น แนวทางในการ พัฒนาตนเองให้ เจริญเติบโตสมวัย วิธีการดูแลน้ำหนัก ตัว วิธีการสร้างเสริม และปรับปรุง สมรรถภาพทาง กาย 2 3 4 5 รูปที่ 1 กราฟ แสดงเกณฑ์ อ้างอิงการ เจริญเติบโตของ เพศชายอายุ 5- 18 ปี รูปที่ 2 กราฟ แสดงเกณฑ์ อ้างอิงการ เจริญเติบโตของ เพศหญิงอายุ 5- 18 ปี

4 บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน ให้สมาชิก รับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ในแต่ละ มื้อ ทานให้ครบ 3 มื้อ และมีการเพิ่ม อาหารว่างเข้าไปอีก ทานนมให้ครบ 4 มื้อ คือ เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน ทานอาหารที่มี ไขมันในอาหาร โดย เลือกอาหารที่มี ไขมันสูง เช่น ข้าว มันไก่ ข้าวขาหมู ขนมที่ใส่กะทิ และ รับประทานอาหาร ประเภทผัก ผลไม้ ประกอบกันด้วย เพื่อให้ได้สารอาหาร ที่ครบหมู่ แผนการเพิ่มน้ำหนักและส่วนสูง ของสมาชิกในกลุ่ม ออกกำลังกายเป็น ประจำ จะทำให้เกิด ความอยากอาหาร มากขึ้น แต่ต้องไม่ หักโหมเพราะจะทำ ให้ร่างกายยิ่งทรุด หนักขึ้น ผอมมากไป อีก เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 - 4 มกราคม 2556 รวมระยะเวลา ทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ ทำการชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงทุกวัน ศุกร์ ทำการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย ของสมาชิกในกลุ่ม วันที่ 6 มกราคม 2555 นำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์และสรุปผล การเพิ่มน้ำหนักของ สมาชิกในกลุ่ม โดย ทำการเปรียบเทียบ กับข้อมูลเดิมที่มีอยู่

5 Text in here บทที่ 4 ผลการ ดำเนินงาน

6 บทที่ 5 สรุปและ อภิปรายผล ด. ช. พฤฒิรัตน์ ด. ช. พิทวัส ด. ญ. วธู สิริ ด. ญ. จริยา ภรณ์ ด. ช. กฤ ติพงศ์ ประสบ ผลสำเร็จ น้ำหนักอยู่ใน เกณฑ์ปกติ ผลจาก การ วางแผ นเพิ่ม น้ำหนัก ไม่ประสบ ผลสำเร็จ น้ำหนักต่ำกว่า เกณฑ์

7 บรรณานุกรม http://www.psyclin.co.th/new_page_56.h tm http://www.panyathai.or.th/wiki/index.p hp/%E0%B8%A7%E0%B8%B1 %E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8% B8%E0%B9%88%E0%B8%99 http://perawich.tripod.com/pe4.htm http://www.thaigoodview.com/library/st udentshow/st2545/ 4-5/no12/teen.html http://www.student.chula.ac.th/~533731 33/teenagerfood.htm http://110.164.64.133/nutrition/teens.ph p http://main.ptpk.ac.th/mana_Online/m1/ unit3/n3-2.html ขอบคุณค่ะ / ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียง เพื่อสุขภาพที่ดี 1. ด. ช. กฤติพงศ์ ทำบุญ ชั้น ม.1/13 เลขที่ 2 สมาชิกในกลุ่ม 2. ด. ญ. จริยาภรณ์ ทองสกล ชั้น ม.1/13 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google