งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ญ. ณัฐณิชา มีแสง ม.1/3 เลขที่ 10 ด. ญ. อุษา แก้วคำ ม.1/3 เลขที่ 50 ด. ช. ชาญวิทย์ คำบุญเรือง ม.1/3 เลขที่ 9 ด. ญ. ธนสรณ์ หมอกชัยม.1/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ญ. ณัฐณิชา มีแสง ม.1/3 เลขที่ 10 ด. ญ. อุษา แก้วคำ ม.1/3 เลขที่ 50 ด. ช. ชาญวิทย์ คำบุญเรือง ม.1/3 เลขที่ 9 ด. ญ. ธนสรณ์ หมอกชัยม.1/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ญ. ณัฐณิชา มีแสง ม.1/3 เลขที่ 10 ด. ญ. อุษา แก้วคำ ม.1/3 เลขที่ 50 ด. ช. ชาญวิทย์ คำบุญเรือง ม.1/3 เลขที่ 9 ด. ญ. ธนสรณ์ หมอกชัยม.1/3 เลขที่ 15 ด. ช. กษิดิศ มานารัตน์ 1/3 เลขที่ 2

3  ณัฐณิชา หนัก 58 สูง 162 ซม. อ่อนตัว 17 ดันพื้น 24 ลุกนั่ง 23 วิ่ง 800 ม. 4.56 ปัญหา ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะร่างกายอยู่ในเกณฑ์สม ส่วน สาเหตุ ที่สมส่วนเพราะว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอ และ รับประทาน อาหารครบ 5 หมู่  อุษา หนัก 90 สูง 158 ซม. อ่อนตัว 2 ดันพื้น 12 ลุกนั่ง 16 วิ่ง 800 ม. 5.17 ปัญหา ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน สาเหตุ ที่สมส่วนเพราะว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทาน อาหารครบ 5 หมู่  ชาญวิทย์ หนัก 47 สูง 163 ซม. อ่อนตัว 2 ดันพื้น 40 ลุกนั่ง 40 วิ่ง 800 ม. 4.10 ปัญหา ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน สาเหตุ ที่สมส่วนเพราะว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทาน อาหารครบ 5 หมู่  ธนสรณ์ หนัก 60 สูง 173 ซม. อ่อนตัว 3 ดันพื้น 25 ลุกนั่ง 25 วิ่ง 800 ม. 4.58 อยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วน สาเหตุ รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยนช์ ไม่รับประทานอาหารผัก ผล ไม้ และไม่ออกกำลังกาย  กษิดิศ หนัก 41 สูง 161 ซม. อ่อนตัว 2 ดันพื้น 35 ลุกนั่ง 35 วิ่ง 800 ม. 4.05 อยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วน สาเหตุ รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยนช์ ไม่รับประทานอาหารผัก ผล ไม้ และไม่ออกกำลังกาย  โดยส่วนรวมได้ได้จัดการเรื่องควบคุมน้ำหนักแล้ว และถือว่าอยู่ใน ระดับดีครับ

4  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสามารถแบ่งได้ 2 ด้านคือ 1. การเปลี่ยนแปลงทางกาย เช่น ความสูงและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว แขนขายาวขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ความเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ พ่อและแม่ หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดควรทราบ จะได้ไม่รู้สึกว่าบุตรหลานของตนเริ่ม เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง  การเจริญเติบโตสมวัย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับน้ำหนัก ตามเกณฑ์มาตรฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับส่วนสูงตาม เกณฑ์มาตรฐาน โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อและครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง  สารอาหารที่วัยรุ่นต้องการ พลังงาน ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโต ของร่างกายและกิจกรรมของวัยรุ่น ควรได้รับวันละ 2200-3000 แคลอรี โปรตีน มีความต้องการมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นวัยที่มี การเจริญเติบโต ควรได้รับวันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม  วิธีการดูแลน้ำหนักตัว รับประทานอาหารพวก ผัก ผลไม้ และ เนื้อสัตว์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย รวมทั้งออก กำลังกายเป็นประจำ  เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เป็นประจำเช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน

5  1. แบ่งงานต่างๆให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ 2. ให้สมาชิกแต่ละคนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุกๆวัน จันทร์ 3. ให้สมาชิกในกลุ่มทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกๆวัน ศุกร์ 4. ให้สาชิกในกลุ่มจดข้อมูลต่างๆของร่างกาย 5. ให้สมาชิกในกลุ่มหมั่นออกกำลังกายและรับประทาน อาหารให้ครบ 5 หมู่

6 ชื่อสมาชิก นน./ ลส. 4/12/1211/12/1218/12/1225/12/122/1/138/1/1315/1/1322/1/13 ณัฐณิชา นน.58/162 อุษา นน.90/158 ชาญวิทย์ ลส. 47/163 45/163 ธนสรณ์ นน.60/173 กษิดิศ ลส.41/161 ชื่อสมาชิกน้ำหนักส่วนสูงอ่อนตัวดันพื้นลุกนั่ง วิ่ง 800 ม. ณัฐณิชา 58/58 161/162 2/223/2421/23 4.42/4.56 อุษา 90/90 158/158 1/211/1215/16 5.12/5.17 ชาญวิทย์ 44/47158/1632/335/4039/40 4.36/4.10 ธนสรณ์ 60/60173/1732/223/25 4.52/4.58 กษิดิศ 41/41 158/161 2/230/35 4.32/4.05

7  ผล สำเร็จ เพราะคนที่เริ่มอ้วนมีน้ำหนักลดลงไปทีละนิด เนื่องจากมีการทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

8  https://sites.google.com/site/kruwiruttwk/kar-ce-rith-teibto-laea- phathnakar-khxng-way-run https://sites.google.com/site/kruwiruttwk/kar-ce-rith-teibto-laea- phathnakar-khxng-way-run  https://sites.google.com/site/bombam6653/bth-thi-1-krabwnkar- srang-serim-laea-darng-prasiththiphaph-khxng-rabb-prasath-laea- txm-ri-thx/1-5-naewthang-kar-phathna-tnxeng-hi-teibto-smway https://sites.google.com/site/bombam6653/bth-thi-1-krabwnkar- srang-serim-laea-darng-prasiththiphaph-khxng-rabb-prasath-laea- txm-ri-thx/1-5-naewthang-kar-phathna-tnxeng-hi-teibto-smway  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4- 5/no12/teen.html http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4- 5/no12/teen.html  http://www.afic.org/What%20You%20Should%20Know%20About% 20Weight%20Management_TH.htm http://www.afic.org/What%20You%20Should%20Know%20About% 20Weight%20Management_TH.htm  http://www.megasportnutrition.com/sports-science/sports- science.html http://www.megasportnutrition.com/sports-science/sports- science.html  http://perawich.tripod.com/pe2.htm http://perawich.tripod.com/pe2.htm


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ญ. ณัฐณิชา มีแสง ม.1/3 เลขที่ 10 ด. ญ. อุษา แก้วคำ ม.1/3 เลขที่ 50 ด. ช. ชาญวิทย์ คำบุญเรือง ม.1/3 เลขที่ 9 ด. ญ. ธนสรณ์ หมอกชัยม.1/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google