งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. จิณฑ์จุฑา มะระหยก เลขที่ 6 ม.1/17 ด. ญ. ฐิติรัตน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล เลขที่ 8 ม.1/17 ด. ญ. ธัญชนก โชคชัย ชำนาญกิจ เลขที่ 13 ม.1/17 ด. ญ. ลัลน์ลลิต จิระพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. จิณฑ์จุฑา มะระหยก เลขที่ 6 ม.1/17 ด. ญ. ฐิติรัตน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล เลขที่ 8 ม.1/17 ด. ญ. ธัญชนก โชคชัย ชำนาญกิจ เลขที่ 13 ม.1/17 ด. ญ. ลัลน์ลลิต จิระพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ญ. จิณฑ์จุฑา มะระหยก เลขที่ 6 ม.1/17 ด. ญ. ฐิติรัตน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล เลขที่ 8 ม.1/17 ด. ญ. ธัญชนก โชคชัย ชำนาญกิจ เลขที่ 13 ม.1/17 ด. ญ. ลัลน์ลลิต จิระพัฒนา กุล เลขที่ 35 ม.1/17 ด. ช. เสรษฐวุฒิ คล่องแคล่ว เลขที่ 43 ม.1/17

2 บทที่ 1 ปัญหาและ สาเหตุ  จิณฑ์จุฑา หนัก 59/ สูง 156 ซม./ อ่อนตัว 16 / ดันพื้น 42 / ลุกนั่ง 27 / วิ่ง 800 ม. 5.58/ ปัญหา : เริ่มอ้วนต้องลดน้ำหนักให้ อยู่ในเกณฑ์สมส่วน / สาเหตุ : กินคาร์โบไฮเดรตและไขมัน มากจนเกินไป  ฐิติรัตน์ หนัก 40/ สูง 156 ซม./ อ่อนตัว 5/ ดันพื้น 26 / ลุกนั่ง 26 / วิ่ง 800 ม. 4.58/ ปัญหา : สมส่วน สาเหตุ : ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  ธัญชนก หนัก 40/ สูง 146 ซม./ อ่อนตัว 5/ ดันพื้น 35 / ลุกนั่ง 33/ วิ่ง 800 ม. 5.34/ ปัญหา : สมส่วน สาเหตุ : ทานอาหารครบ 5 หมู่  ลัลน์ลลิต หนัก 40/ สูง 156 ซม./ อ่อนตัว 10/ ดันพื้น 25 / ลุก นั่ง 33/ วิ่ง 800 ม. 6.08/ ปัญหา : สมส่วน สาเหตุ : ออกกำลังกาย และ เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์  เสรษฐวุฒิ หนัก 41/ สูง 152 ซม./ อ่อนตัว 2/ ดันพื้น 34 / ลุก นั่ง 39/ วิ่ง 800 ม. 4.17/ ปัญหา : สมส่วน สาเหตุ : ทานอาหาร ครบ 5 หมู่และออกกำลังกาย

3 บทที่ 2 เอกสารที่ เกี่ยวข้อง 1. การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น - การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย : ร่างกายของเด็กชายเมื่อ อายุ 20 ปี จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่คงที่ และเด็กหญิงเมื่อ อายุ 10 – 12 ปี อัตราการเจริญเติบโตจะค่อย ๆ ลดลง - การ เปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ : การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ = มีความคิดสุขุมรอบคอบขึ้น / การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ = วัยรุ่น จะเป็นวัยที่มีอารมณ์อ่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ง่าย 2. แนวทางการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย :1. กินอาหารที่ ได้รับสารอาหารครบถ้วนเพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นปกติ 2. รับ แสงแดดบ้างจะทำให้เราแข็งแรงและเจริญเติบโตตามปกติ 3. เรียนรู้ที่จะฝึกหัดและฝึกฝน โดยเฉพาะการเล่นกีฬาและการทำ กิจกรรมต่างๆจะทำให้พัฒนาการของกล้ามเนื้อดีและ ทำให้ ร่างกายเจริญเติบโตเร็วขึ้น 3. อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น : เนื้อสัตว์ เนื้อปลา นม ไข่ ผัก ผลไม้ ที่ควรกินหลังจากปรุงเสร็จใหม่ๆ 4. วิธีการดูแลน้ำหนักตัว : การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ครบทุกมื้อ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 5. วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย : ควรฝึกหรือ ออกกำลังกาย 3-5 วันต่อสัปดาห์ โดยให้อัตราการเต้นของหัวใจ ที่เป็นเป้าหมายอยู่ระหว่าง 60-90 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้น สูงสุดของหัวใจ

4 บทที่ 3 วิธี ดำเนินงาน  1. มอบหมายงานต่างๆให้สมาชิกใน กลุ่ม 2. ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทุกวันศุกร์ 3. ให้สมาชิกในกลุ่มจดบันทึกข้อมูล ของตนเอง 4. ให้สมาชิกในกลุ่มกินอาหารที่มี ประโยชน์ครบ 5 หมู่ และออกกำลัง กายอย่างสม่ำเสมอ

5 บทที่ 4 ผลการ ดำเนินงาน ชื่อ นน./ ลส. 7/12/1214/12/1221/12/1228/12/124/1/1311/1/1318/1/1325/1/13 จิณฑ์จุฑา นน. 59/156 61/15660/156 60/157 ฐิติรัตน์ นน. 40/156 41/15642/15641/15 7 ธัญชนก นน. 40/146 40/14742/14740/14741/14 7 41/148 ลัลน์ลลิต นน. 40/15640/15741/15740/15741/15740/15 8 41/15842/159 เศรษฐวุฒิ ลส. 41/152 41/15443/154 42/15 4 43/156 ชื่อ น้ำหนักส่วนสูง อ่อนตัว ดันพื้น ลุกนั่งวิ่ง 800 เมตร จิณฑ์จุฑา 59/60156/15716/1742/3727/325.58/5.30 ฐิติรัตน์ 40/41156/1575/626/3226/314.58/4.48 ธัญชนก 40/41146/1485/435/2433/265.34/5.29 ลัลน์ลลิต 40/42156/15910/725/2533/336.08/5.50 เศรษฐวุฒิ 41/43152/156-2/1.534/3939/354.17/4.10

6  ผลไม่สำเร็จ = คนที่เริ่มอ้วน มีน้ำหนัก เพิ่มขึ้น เพราะ รับประทานแล้วไม่ออกกำลัง กายอย่างสม่ำเสมอ

7 บรรณานุกรม o http://www.suriyothai.ac.th/th/node/424 http://www.suriyothai.ac.th/th/node/424 o http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/ 4-5/no12/teen.html http://main.ptpk.ac.th/mana_Online/m1/unit3/n3-2.html


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. จิณฑ์จุฑา มะระหยก เลขที่ 6 ม.1/17 ด. ญ. ฐิติรัตน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล เลขที่ 8 ม.1/17 ด. ญ. ธัญชนก โชคชัย ชำนาญกิจ เลขที่ 13 ม.1/17 ด. ญ. ลัลน์ลลิต จิระพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google