งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ญ. จริยา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ม.1/14 เลขที่ 6 ด. ช. ชาคร อุสาหะ ม.1/14 เลขที่ 10 ด. ญ. พัทธนันท์ พิมสาร ม.1/14 เลขที่ 34 ด. ช. ยุรนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ญ. จริยา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ม.1/14 เลขที่ 6 ด. ช. ชาคร อุสาหะ ม.1/14 เลขที่ 10 ด. ญ. พัทธนันท์ พิมสาร ม.1/14 เลขที่ 34 ด. ช. ยุรนันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ญ. จริยา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ม.1/14 เลขที่ 6 ด. ช. ชาคร อุสาหะ ม.1/14 เลขที่ 10 ด. ญ. พัทธนันท์ พิมสาร ม.1/14 เลขที่ 34 ด. ช. ยุรนันท์ แก้วประเสริฐ ม.1/14 เลขที่ 39 ด. ญ. อภิชญา สุรสีหนาท ม.1/14 เลขที่ 48

3  จริยา หนัก 45 สูง 163 ซม. อ่อนตัว 17 ดันพื้น 27 ลุกนั่ง 23 วิ่ง 800 ม. 5.09 ปัญหา ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะร่างกายอยู่ในเกณฑ์สม ส่วน สาเหตุ ที่สมส่วนเพราะว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอ และ รับประทาน อาหารครบ 5 หมู่  ชาคร หนัก 54 สูง 173 ซม. อ่อนตัว 13 ดันพื้น 34 ลุกนั่ง 36 วิ่ง 800 ม. 5.17 ปัญหา ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะร่างกายอยู่ในเกณฑ์สม ส่วน สาเหตุ ที่สมส่วนเพราะว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอ และ รับประทาน อาหารครบ 5 หมู่  พัทธนันท์ หนัก 44 สูง 161 ซม. อ่อนตัว 7 ดันพื้น 30 ลุกนั่ง 40 วิ่ง 800 ม. 5.09 ปัญหา ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะร่างกายอยู่ในเกณฑ์ สมส่วน สาเหตุ ที่สมส่วนเพราะว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอ และ รับประทาน อาหารครบ 5 หมู่  ยุรนันท์ หนัก 52 สูง 151 ซม. อ่อนตัว 0 ดันพื้น 31 ลุกนั่ง 34 วิ่ง 800 ม. 5.41 อยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วน สาเหตุ รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยนช์ ไม่รับประทานอาหารผัก ผล ไม้ และไม่ออกกำลังกาย  อภิชญา หนัก 59 สูง 157 ซม. อ่อนตัว 4 ดันพื้น 28 ลุกนั่ง 26 วิ่ง 800 ม. 6.50 อยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วน สาเหตุ รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยนช์ ไม่รับประทานอาหารผัก ผล ไม้ และไม่ออกกำลังกาย  โดยส่วนรวมได้ได้จัดการเรื่องควบคุมน้ำหนักแล้ว และถือว่าอยู่ใน ระดับดีครับ

4  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสามารถแบ่งได้ 2 ด้านคือ 1. การเปลี่ยนแปลงทางกาย เช่น ความสูงและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว แขนขายาวขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ความเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ พ่อและแม่ หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดควรทราบ จะได้ไม่รู้สึกว่าบุตรหลานของตนเริ่ม เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง  การเจริญเติบโตสมวัย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับน้ำหนัก ตามเกณฑ์มาตรฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับส่วนสูงตาม เกณฑ์มาตรฐาน โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อและครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง  สารอาหารที่วัยรุ่นต้องการ พลังงาน ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโต ของร่างกายและกิจกรรมของวัยรุ่น ควรได้รับวันละ 2200-3000 แคลอรี โปรตีน มีความต้องการมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นวัยที่มี การเจริญเติบโต ควรได้รับวันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม  วิธีการดูแลน้ำหนักตัว รับประทานอาหารพวก ผัก ผลไม้ และ เนื้อสัตว์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย รวมทั้งออก กำลังกายเป็นประจำ  เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เป็นประจำเช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน

5 1. แบ่งงานต่างๆให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ 2. ให้สมาชิกแต่ละคนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุกๆวัน จันทร์ 3. ให้สมาชิกในกลุ่มทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกๆ วันศุกร์ 4. ให้สมาชิกในกลุ่มจดข้อมูลต่างๆของร่างกาย 5. ให้สมาชิกในกลุ่มหมั่นออกกำลังกายและ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

6 ชื่อสมาชิกนน./ ลส. 4/12/1211/12/1218/12/1225/12/122/1/138/1/1315/1/1322/1/13 จริยานน. 44/16044/46044/160 43/16244/16245/163 ชาครลส. 53/16955/16955/17154/1715417355/173 54/173 พัทธนันท์นน. 43/15942/15944/16043/160441604316042/16044/161 ยุรนันท์ลส. 40/1424314344145451464614748/1485014952151 อภิชญานน. 60/15659/15658/156 59/15659/15758/15759/157 ชื่อสมาชิกน้ำหนักส่วนสูงอ่อนตัวดันพื้นลุกนั่งวิ่ง 800 ม. จริยา 45/45 164/164 17/1743/2721/23 4.42/5.09 ชาคร 53/54 169/173 11/1324/3427/36 4.49/5.17 พัทธนันท์ 43/46 158/160 5/729/3039/40 4.42/5.09 ยุรนันท์ 54/54 151/155 -8/029/3131/32 6.25/5.41 อภิชญา 58/59 152/157 4/430/2828/26 6.50/6.50

7  ผล สำเร็จ เพราะคนที่เริ่มอ้วนมีน้ำหนักลดลงไปที ละนิด เนื่องจากมีการทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ต่อร่างกาย และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

8  https://sites.google.com/site/kruwiruttwk/kar-ce-rith-teibto-laea- phathnakar-khxng-way-run https://sites.google.com/site/kruwiruttwk/kar-ce-rith-teibto-laea- phathnakar-khxng-way-run  https://sites.google.com/site/bombam6653/bth-thi-1-krabwnkar-srang- serim-laea-darng-prasiththiphaph-khxng-rabb-prasath-laea-txm-ri-thx/1- 5-naewthang-kar-phathna-tnxeng-hi-teibto-smway https://sites.google.com/site/bombam6653/bth-thi-1-krabwnkar-srang- serim-laea-darng-prasiththiphaph-khxng-rabb-prasath-laea-txm-ri-thx/1- 5-naewthang-kar-phathna-tnxeng-hi-teibto-smway  http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4- 5/no12/teen.html http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4- 5/no12/teen.html  http://www.afic.org/What%20You%20Should%20Know%20About%20 Weight%20Management_TH.htm http://www.afic.org/What%20You%20Should%20Know%20About%20 Weight%20Management_TH.htm  http://www.megasportnutrition.com/sports-science/sports-science.html http://www.megasportnutrition.com/sports-science/sports-science.html  http://perawich.tripod.com/pe2.htm http://perawich.tripod.com/pe2.htm


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ญ. จริยา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ม.1/14 เลขที่ 6 ด. ช. ชาคร อุสาหะ ม.1/14 เลขที่ 10 ด. ญ. พัทธนันท์ พิมสาร ม.1/14 เลขที่ 34 ด. ช. ยุรนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google