งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี
โครงงาน เรื่อง กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี กลุ่ม No-Name จัดทำโดย ด.ญ.ชญานิศ อุลยางกูล ม.1/9 เลขที่10 ด.ญ.กรชาชล ตัณฑะพานิชกุล ม.1/9 เลขที่2 ด.ญ.วัลยา สายรุ้ง ม.1/9 เลขที่40 ด.ญ.แพรวนภา โพธิ์หล้า ม.1/9 เลขที่35 ด.ช.ธนพล เชยอรุณ ม.1/9 เลขที่18 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ปีการศึกษา2555

2 บทที่1ปัญหาและสาเหตุ *ชญานิศ หนัก48สูง157 อ่อนตัว ดันพื้น ลุกนั่ง วิ่ง800ม. ปัญหา ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน สาเหตุ ที่สมส่วนเพราะว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทาน อาหารครบ5หมู่ * กรชาชล หนัก 44 สูง 151 ซม.อ่อนตัว 4 ดันพื้น 12 ลุกนั่ง 35 วิ่ง800ม. ปัญหา ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน สาเหตุ ที่สมส่วนเพราะว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทาน อาหารครบ5หมู่ * วัลยา หนัก 46 สูง 160 ซม.อ่อนตัว ดันพื้น 27 ลุกนั่ง วิ่ง 800 ม ปัญหา ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน สาเหตุ ที่สมส่วนเพราะว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทาน อาหารครบ5หมู่ * แพรวนภา หนัก 58 สูง 161ซม.อ่อนตัว5 ดันพื้น 23 ลุกนั้ง 28 วิ่ง 800 ม.7.05 ปัญหา อยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วน สาเหตุ รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยนช์ และ ไม่ออกกำลังกาย * ธนพล หนัก 67 สูง 171 ซม.อ่อนตัว 2 ดันพื้น 12 ลุกนั้ง 9 วิ่ง 800 ม.5.47 ปัญหา อยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วน สาเหตุ รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยนช์ และ ไม่ออกกำลังกาย

3 บทที่2เอกสารเกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสามารถแบ่งได้ 2 ด้านคือ 1. การเปลี่ยนแปลงทางกาย เช่น ความสูงและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว แขนขายาวขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ความเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ พ่อและแม่หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดควรทราบ จะได้ไม่รู้สึกว่าบุตรหลานของตนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง การเจริญเติบโตสมวัย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อและครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สารอาหารที่วัยรุ่นต้องการ พลังงาน ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของร่างกายและกิจกรรมของวัยรุ่น ควรได้รับวันละ แคลอรี โปรตีน มีความต้องการมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต ควรได้รับวันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วิธีการดูแลน้ำหนักตัว รับประทานอาหารพวก ผัก ผลไม้ และ เนื้อสัตว์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย รวมทั้งออกกำลังกายเป็นประจำ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาเป็นประจำเช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน

4 บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน 1. แบ่งงานต่างๆให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ 2
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน 1. แบ่งงานต่างๆให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ 2. ให้สมาชิกแต่ละคนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุกๆวันจันทร์ 3. ให้สมาชิกในกลุ่มทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกๆวันศุกร์ 4. ให้สาชิกในกลุ่มจดข้อมูลต่างๆของร่างกาย 5. ให้สมาชิกในกลุ่มหมั่นออกกำลังกายและรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

5 บทที่4ผลการดำเนินงาน มีหน้าต่อไป
บทที่4ผลการดำเนินงาน มีหน้าต่อไป ชื่อสมาชิก นน. /สส. 1 2 3 4 5 6 7 8 ชญานิศ 45/155 46/155 47/155 48/155 48/156 49/157 48/157 กรชาชล 39/149 41/149 45/150 46/151 44/151 วัลยา 44/158 47/158 48/159 46/160 แพรวนภา 60/158 61/159 59/160 58/161 ธนพล 69/167 65/167 66/169 67/169 68/170 69/171 67/171

6 ต่อจากหน้าเมื้อกี้ ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง อ่อนตัว ดันพื้น ลุงนั้ง
วิ่ง800ม. ชญานิศ 49/48 157/157 13 27 32 - กรชาชล 46/44 149/151 4 33 35 วัลยา 48/46 158/160 5 30 6.36 แพรวนภา 60/58 158/161 29 7.05 ธนพล 69/67 169/171 2 12 9 5.47

7 บทที่5สรุปผลอภิปรายผลการดำเนินงาน
ผล สำเร็จ เพราะคนที่เริ่มอ้วนมีน้ำหนักลดลงไปทีละนิด เนื่องจากมีการทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

8 บรรณานุกรรม - - -


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google