งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ASP [# 5] การส่งค่าและการเก็บค่า ( ต่อ... ). 2 การใช้ Objects ของ Form เพื่อ ส่งค่าต่าง ๆ การใช้งาน Object อื่น ๆ ของ Form Form Button submit Button.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ASP [# 5] การส่งค่าและการเก็บค่า ( ต่อ... ). 2 การใช้ Objects ของ Form เพื่อ ส่งค่าต่าง ๆ การใช้งาน Object อื่น ๆ ของ Form Form Button submit Button."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ASP [# 5] การส่งค่าและการเก็บค่า ( ต่อ... )

2 2 การใช้ Objects ของ Form เพื่อ ส่งค่าต่าง ๆ การใช้งาน Object อื่น ๆ ของ Form Form Button submit Button reset Text Filed Textarea Filed Check Box Radio Button List Menu Hidden Filed

3 3 1. Form กำหนดกรอบของ Form ที่จะมีการส่งข้อมูล การ แทรก Element ของ Form อื่น ๆ ที่ต้องการส่ง ข้อมูลต้องกำหนดในช่วงกรอบนี้ รูปแบบ ตัวอย่าง

4 4 2. Button submit กำหนดส่งค่าจากส่วนประกอบต่างๆ ใน Form (Element) ไปยัง Web Server เพื่อทำการประมวลผล เราจะใช้งานร่วมกับ Form รูปแบบ ตัวอย่าง เพิ่มเติมครับการสร้างปุ่ม Submit แบบรูปภาพ

5 5 3. Button reset กำหนด Clear ส่วนข้อมูลที่ได้ทำการใส่เข้าไปใน Textbox โดยจะทำการ Clear ข้อความใดๆ รูปแบบ ตัวอย่าง เพิ่มเติมครับการสร้างปุ่ม Reset แบบรูปภาพ

6 6 4. Text Filed กำหนดช่องรับข้อมูลจะทำงานร่วมกับ Form โดยจะต้องแทรกใว้ในกรอบ ของ Form การอ่านค่าจาก Element ของ Text Filed หากต้องการแสดงค่าออกมา <% =Request.Form("data-name") %> รูปแบบ เช่น

7 7 ตัวอย่าง ชื่อ นามสกุล Sam5- 1.asp

8 8 5.Textarea Filed เป็นเหมือนกับ Text Filed แต่จะมีช่องกรอกข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น การ แทรกจะแทรกใว้ในกรอบของ Form เหมือนกับ Text Filed การอ่านค่าจาก Element ของ Textarea Filed หากต้องการแสดงค่าออกมาเลย รูปแบบ เมื่อ Cols= จำนวน ความกว้างของช่องกรอกข้อมูล Roes = จำนวนความสูงของช่องกรอกข้อมูล

9 9 ตัวอย่าง Sam5-3.asp กรอกข้อมูล Sam5-4.asp ข้อความคือ :

10 10 6. Check Box ใช้กำหนดว่ามีการเลือกหรือไม่ รูปแบบ กำหนดได้ 2 วิธีคือ 1. ให้ค่าว่างเปล่าโดยยังไม่มีการเลือก  2. ให้ค่ามีการเลือกใว้แล้ว 

11 11 7. Radio Button ใช้กำหนด ให้มีการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง การอ่านค่าจาก Element ของ Radio button หากต้องการแสดงค่าออกมาเลย

12 12 รูปแบบ กำหนดได้ 2 แบบ 1. ให้ค่าว่างเปล่ายังไม่มีการเลือก 2. ให้เลือกใว้แล้ว

13 13 ตัวอย่าง เลือกอายุ 1-5 6-10 11-15 16-20 21 ขึ้นไป Sam5-5.asp

14 14 Sam5-6.asp

15 15 8.List Menu ใช้กำหนดให้มีการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือนกับ Radio Button ที่จะดูเรียบง่าย และประหยัดเนื้อที่ มากกว่า Radio Button การอ่านค่าจาก Element ของ List Menu หากต้องการแสดงค่าออกมาเลย

16 16 รูปแบบ ข้อความ 1 ข้อความ 2 ข้อความ 3... ข้อความ สุดท้าย

17 17 1-5 6-10 11- 15 16- 20 21 ขึ้นไป Sam5-7.asp

18 18 9.Hidden Field เป็นการนำค่ากำหนดโดยการซ่อนค่าและตัวแปร การอ่านค่าจาก Element ของ Hidden Filed หากต้องการแสดงค่าออกมาเลย รูปแบบ

19 19 ตัวอย่าง Sam5-8.asp

20 20 การนำค่า Hidden Filed จากค่าตัวแปร ก็สามารถ ทำได้แบบง่าย ๆ ครับ "> Sam5-9.asp

21 21 กรุณาป้อนชื่อ :: น้ำหนัก ( ก. ก.) :: ความสูง ( ซ. ม.) :: เพศ :: ชาย หญิง ช่วงอายุ :: OKCancel 11-20 21-25 26-30 31-35 ชื่อ :: สมชาย เป็น :: นิสิต ม. นเรศวร น้ำหนัก :: 70 ความสูง :: 171 อายุ :: 21-25 ผลการตรวจสอบ : ปกติ การวัดความสมบูรณ์ ผู้ชาย ผลต่างฯ = ความสูง - 100 ผู้หญิง ผลต่างฯ = ความสูง - 110 ถ้าน้ำหนักตัวมีค่า อยู่ในช่วง ของผลต่าง บวก ลบ 5 แสดงว่า “ ปกติ ” ถ้าน้ำหนักตัวมีค่า น้อยกว่า ในช่วงของผลต่าง บวก ลบ 5 แสดงว่า “ ผอม ” ถ้าน้ำหนักตัวมีค่า มากกว่า ในช่วงของผลต่าง บวก ลบ 5 แสดงว่า “ อ้วน ” นิสิต ม. นเรศวร Hidden Field แบบฝึกหั ดที่ 1

22 22 แบบฝึกหัดที่ 2 Text Search :: Google Nu.ac.th Search ให้เขียนหน้าจอเพื่อสั่งค้นหาข้อมูลผ่านเว็บ Google.com โดยใช้ URL เช่น http://www.google.com/search?q=nokair หรือ http://www.google.com/custom?hl=th&domains=nu.ac.th&sitesearc h=nu.ac.th&q=csit


ดาวน์โหลด ppt 1 ASP [# 5] การส่งค่าและการเก็บค่า ( ต่อ... ). 2 การใช้ Objects ของ Form เพื่อ ส่งค่าต่าง ๆ การใช้งาน Object อื่น ๆ ของ Form Form Button submit Button.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google