งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง ปปัญจธรรม 3 และการกระทำของ วัยรุ่น เสนอ อาจารย์ ทัศนีย์ ไชยเจริญ อาจารย์ ศราวุธ ไชยเจริญ โดย ด. ช. ภาณุพงศ์ รักเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง ปปัญจธรรม 3 และการกระทำของ วัยรุ่น เสนอ อาจารย์ ทัศนีย์ ไชยเจริญ อาจารย์ ศราวุธ ไชยเจริญ โดย ด. ช. ภาณุพงศ์ รักเชื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง ปปัญจธรรม 3 และการกระทำของ วัยรุ่น เสนอ อาจารย์ ทัศนีย์ ไชยเจริญ อาจารย์ ศราวุธ ไชยเจริญ โดย ด. ช. ภาณุพงศ์ รักเชื้อ

2 ปปัญจธรรม 3 ก่อนที่เราจะพิจารณาว่าต้นทางของ เส้นทาง การปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตรงไหน ผู้เขียนขอเสนอให้เพื่อนนักปฏิบัติขจัด สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆ 3 ประการ เรียกว่า ปปัญจธรรม อันเป็นกิเลสเครื่องเนิ่นช้า เป็นตัวการทำ ให้คิด ปรุงแต่งยืดเยื้อพิสดาร ทำให้เขว ห่างออกไปจากความเป็นจริงที่ง่ายๆ และเปิดเผย ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ และ ขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริง กิเลส 3 ประการนี้ ได้แก่

3 1. มานะ คือความถือตัวว่าเรารู้ดีแล้ว เราเก่งแล้ว หรือผู้แสดง ธรรมท่านอื่นก็รู้พอๆ กันกับ เรา หรือเรามันโง่เขลาเบา ปัญญาไม่มีทางที่จะเรียนรู้ ธรรมได้เลย

4 ทิฏฐิ คือการมีความเชื่อมั่นหรือปักใจเชื่อใน แนวทางปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดที่มี อยู่เดิม คิดว่าแนวทางของเราที่ทำอยู่นี้ เท่านั้นถูกต้อง แนวทางอื่นๆ ไม่ถูกต้อง ความรู้สึกอย่างนี้เป็นอุปสรรคต่อการ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างมาก พอได้ฟังสิ่ง ใดที่ขัดแย้งหรือแตกต่างจากความเชื่อ เดิมก็เกิดโทสะเสียแล้ว

5 ตัณหา ตัณหา คือความอยาก ในที่นี้ หมายถึงความอยากที่จะปฏิบัติ ธรรม และความอยากที่จะบรรลุ ธรรม เมื่อมีความอยากก็เกิดการ กระทำตาม อำนาจของความอยาก ต่างๆ นานา ตรงกับคำสอน ของ พระพุทธเจ้าที่ว่า " ตัณหาเป็น ผู้สร้างภพ " คือสร้างความปรุงแต่ง หรือการงานทางใจที่เรียกว่า " กรรมภพ ' ขึ้นมา

6 มานะต่อการกระทำของ วัยรุ่น วัยรุ่นส่วนใหญ่มักคิดว่า เราเก่งแล้วข้าเก่งที่สุดแม้ บิดามารดาเตือนก็ไม่ฟัง เพราะคิดว่าเราเก่งแล้วจึง ทำให้เกิดบาปขึ้นโดยไม่ รู้ตัวและไม่สามารถเรียนรู้ เรื่องใดๆได้อีก

7 ทิฏฐิต่อการกระทำของ วัยรุ่น วัยรุ่นถ้าเชื่อในสิ่งใดแล้วก็จะ เชื่อในเส้นทางนั้นตลอดแม้ จะมีสิ่งอื่นเข้ามาใหม่ก็อยาก นักที่จะเปลี่ยนใจเขาได้

8 ตัณหาต่อการกระทำ ของวัยรุ่น วัยรุ่นอยากได้สิ่งใด ก็จะพยายามทำสิ่งใด ก็ตามไม่ว่าจะถูกหรือ ผิดเพื่อให้ได้สิ่งนั้น

9 ชีวิตก็เหมือนนาฬิกาไม่มีวันถอย หลังกลับ คำคม

10 อ้างอิง http://board.palungjit.com/f4/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E 0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81- %E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8 %98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-3- %E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8 %AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0 %B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 %E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8 %A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0 %B8%A1-183649.html


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง ปปัญจธรรม 3 และการกระทำของ วัยรุ่น เสนอ อาจารย์ ทัศนีย์ ไชยเจริญ อาจารย์ ศราวุธ ไชยเจริญ โดย ด. ช. ภาณุพงศ์ รักเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google