งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผน/นโยบาย ICT กับการพัฒนาบริการ อิเล็กทรอนิกส์ โดย ชุมพล ครุฑแก้ว Ph.D. - Information Engineering ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผน/นโยบาย ICT กับการพัฒนาบริการ อิเล็กทรอนิกส์ โดย ชุมพล ครุฑแก้ว Ph.D. - Information Engineering ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผน/นโยบาย ICT กับการพัฒนาบริการ อิเล็กทรอนิกส์ โดย ชุมพล ครุฑแก้ว Ph.D. - Information Engineering ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5 ส.ค.2549 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 2 ภาพรวมการนำเสนอ 1. แผนและนโยบายด้าน ICT (ICT Policy & Plan) 2. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และบริการ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government & E-Services) 3. อนาคตของเทคโนโลยี (Future Trends)

3 3 1. แผนและนโยบายด้าน ICT

4 4 บริษัท เทรดสยาม จำกัด กิจกรรมสำคัญด้านไอทีของไทยที่ผ่านมา 2536253725382539254025412542254325442545 1993199419951996199719981999200020012002 IT-Year 2538-2539 เครือข่ายไทยสาร ถึงทุกมหาวิทยาลัย APAN และ Internet2 เครือข่ายไทยสาร-II นโยบาย IT-2000 นโยบาย IT-2010 เครือข่ายกาญจนาภิเษก คณะกรรมการ Y2K แห่งชาติ บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ เครือข่ายไทยสาร-III สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และ GINet Software Park Thailand การกำหนดให้มี CIO ภาครัฐ และแผนแม่บท IT SchoolNet Thailand SchoolNet@1509 E-Commerce Resource Center EU-Asia PMO การยกร่างกฎหมาย IT จำนวน 6 ฉบับ ร่าง กม.ธุรกรรมและลายมือ ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ครม. ร่าง กม.ลำดับรอง ตาม รธน. ๗๘ ผ่าน ครม. Govt IT Week and Govt IT Awards e-Gov e-Thailand/e-ASEAN 5000 รร.

5 5 แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙

6 6 กระบวนการการจัดทำแผนแม่บทฯ ICT ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ SWOT จัดลำดับความสำคัญของ SWOT ยกร่างเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แปลงผัง SWOT เป็นยุทธศาสตร์ วิเคราะห์แนวทางการ ประเมินผลแผนฯ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. กำหนดแผนงานกิจกรรมและระยะเวลา การดำเนินงาน ๗.

7 7 การยกระดับของประเทศไทย เป้าหมายการพัฒนา ICT การพัฒนา ที่ยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ เพิ่มขีด ความสามาร ถของการ แข่งขัน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และความรู้ เป็น enabling technology เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และความรู้ เป็น enabling technology ตลาดในประเทศ จะช่วยให้เกิดกำลังในการพัฒนาเทคโนโลยี สร้างสังคม คุณภาพ และเป็น สังคมแห่ง ภูมิปัญญาและ การเรียนรู้ ส่ง ออก อุตสาหกรรม ICT: ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ซอฟต์แวร์

8 8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 2545-2549 ที่ มา : คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ๑๑ มิ.ย. ๔๕ เศรษฐกิจ สังคม ปริมาณคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม นวัตกรรม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,การวิจัยและพัฒนา,ความรู้ การพัฒนาสารสนเทศ, ทักษะพื้นฐานของประชาชน และบุคลากรด้านไอที e-Industrye-Commerce services/agriculture/ and tourism e-Society e-Education e-Government * http://www.nitc.go.th/itpolicy.html

9 9 eCommerceeIndustryeGovernmenteSocietyeEducation กลยุทธ ตามนโยบาย IT2010 มาตรการและแนวทาง ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมการค้าบริการ ส่งเสริมการบริโภคจาก ผู้ประกอบการภายใน ประเทศ กฎหมายพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย สร้างความตระหนักแล ะความเข้าใจ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและย่อม สร้างตลาดให้ภาคเอกชน ผ่าน e-Procurement ของภาครัฐ พัฒนาบุคลากร จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศที่เหมาะสม และส่งเสริมอุตสาหกรรม ไอทีของไทย ยกระดับประสิทธิภาพในการ ผลิตโดยใช้ไอที ขยายฐานการตลาดโดยใช้ ไอที ใช้ไอทีเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง ด้านการเกษตร เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ไอทีที่มีศักยภาพ จัดให้มี Thailand Exchange ส่งเสริมการใช้ไอทีใน ภาคการผลิต จัดให้มีข้อมูลทางด้าน การตลาด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใน ภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน ภาคการผลิตให้มีและ แลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไอที เพื่อลดการนำเข้าและ เพื่อการส่งออก ส่งเสริมการใช้ไอทีใน ภาคการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุปกรณ์ ที่มีอยู่แล้ว (Value-added) ลดความเหลื่อมล้ำโดยลงทุน อย่างเหมาะสม (Equity) วางแผนก้าวกระโดดในระยะ ยาว(Quantum-jump) ยกระดับครูให้มีทักษะด้าน ไอที (Teachers’ Training) เร่งผลิตฐานความรู้ (Content Development) สร้างเครือข่ายการศึกษาที่มี ระบบบริหารจัดการที่ดี (Networking) สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อ ยกระดับความสามารถทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศและส่งเสริม อุตสาหกรรมไอทีของไทย ลดความเหลื่อมล้ำของการ เข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide) เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชน (Quality of Life) ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Society) สร้างโอกาสในการเข้าถึง สารสนเทศและความรู้ ส่งเสริมชุมชนและองค์กร แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะของประชาชนใน การเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ไอทีเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อ วัฒนธรรมและความเอื้ออาทร ในสังคม ส่งเสริมการจัดให้มีโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะ สมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ไอทีของไทย จัดทำแผนแม่บท จัดให้มีหน่วยงานติดตาม และสนับสนุน ปรับปรุงระบบงานและการ จัดระบบข้อมูลทั้งในส่วน กลางและองค์กรท้องถิ่น พัฒนาข้าราชการให้มี ทักษะ ปรับกฎหมายและกฎ ระเบียบให้เอื้ออำนวย จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศและส่งเสริม อุตสาหกรรมสารสนเทศ ของ ไทย สร้างความตระหนักและ ความเชี่อมั่นของประชาชน พัฒนาประสิทธิภาพ ภายในองค์กร (Back Office) พัฒนาระบบบริการ ประชาชน (Front Office) ปรับปรุงระบบบริหาร ราชการเพื่อนำไปสู่ Good Governance

10 10 ยุทธศาสตร์และแผนงาน ของแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ กับการ ๗. ICT กับ การ บริหารงาน ภาครัฐ ๓. การปฏิรูป R&D ๒. ยกระดับ คุณภาพชีวิต และ สังคมไทย ๖. ICT เพื่อ SMEs ๑. พัฒนา อุตสาหกรรม ICT ๕. การพัฒนา ศักยภาพ ผู้ประกอบกา ร ๔. ยกระดับ พื้นฐาน สังคมไทยเพื่อ การแข่งขันใน อนาคต http://www.nitc.go.th/masterplan

11 11 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ยุทธศาสตร์ ๗ : การนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการของภาครัฐ ให้มีกระทรวงที่รับผิดชอบการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินการด้าน ICT ของ ประเทศไทย ปฏิรูปการบริหารและการจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดตั้งโครงสร้างส่วนงาน สนับสนุน CIO ปรับกฎระเบียบและวิธีบริหารราชการเพื่อใช้ประโยชน์จาก ICT และ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ICT อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐโดยกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพ จัดให้มีระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากร และการป้องกันภัยพิบัติ บริหารการใช้โครงข่ายสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ทั้งด้าน ICT และด้านอื่นๆ รวมถึงการจัดตั้งสถาบัน e- Government สำหรับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเพื่อประเมินผลสำเร็จและวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนา ICT ของประเทศ พัฒนาระบบโครงข่ายประสาทดิจิตอล (Digital Nervous System) เพื่อให้รัฐบาล สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ให้รัฐดำเนินการพัฒนาการใช้ ICT ในส่วนงานของรัฐอย่างมีบูรณาการและ เอกภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารประเทศและในการให้บริการประชาชนและ ภาคเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ”

12 12 แผนงานที่เป็น พลังขับเคลื่อน การพัฒนา อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ การส่งเสริมSME ในการนำ ICT มาประยุกต์ใช้ การพัฒนา รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ โครงการพัฒนาบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Multi-application smart ID card) โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) โครงการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานซอฟต์แวร์กลาง เพื่อการบริหารของภาครัฐ (ระบบ back office) โครงการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange: GDX) โครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (National Spatial Data Infrastructure) โครงการจัดตั้งสถาบัน e-Government โครงการพัฒนาบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Multi-application smart ID card) โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) โครงการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานซอฟต์แวร์กลาง เพื่อการบริหารของภาครัฐ (ระบบ back office) โครงการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange: GDX) โครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (National Spatial Data Infrastructure) โครงการจัดตั้งสถาบัน e-Government ปัจจัยสำคัญเพื่อ การพัฒนาแบบ ยั่งยืน การพัฒนา กำลังคน และ วิชาชีพ การนำมาตรฐาน ต่างๆ ไปปฏิบัติใช้ งาน การสร้างและ พัฒนากระบวนการ และระบบ การจัดการและสั่ง สม สมบัติทาง ปัญญา ปัจจัยสำคัญเพื่อ การพัฒนาแบบ ยั่งยืน การพัฒนา กำลังคน และ วิชาชีพ การนำมาตรฐาน ต่างๆ ไปปฏิบัติใช้ งาน การสร้างและ พัฒนากระบวนการ และระบบ การจัดการและสั่ง สม สมบัติทาง ปัญญา

13 13 ข้อมูลสรุปภาพรวม

14 14 แสดงโครงการรายหน่วยงาน

15 15 แสดงโครงการรายยุทธศาสตร์

16 16 แสดงงบประมาณรายหน่วยงาน

17 17 2. e-Government & e-Services

18 18 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ความหมายโดย โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์: “หมายถึงวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อ: บริการ ข้อมูลข่าวสาร และเชิงรายการ โอนเงิน และ ทำธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ จัดจ้าง ทาง อิเล็กทรอนิกส์ บริการ แบบ ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา มาตรฐาน ซอฟต์แวร์ กลาง (Back Office) ศูนย์ แลกเปลี่ยน ข้อมูลภาครัฐ (GDX) โครงข่าย ประสาท ดิจิทัล (DNS) ศูนย์ สารสนเทศ นายกรัฐมนตรี (NOC) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐาน,Smart ID Card, e-Citizen เพิ่มประสิทธิภาพและ สร้างความโปร่งใสของ การดำเนินงานของภาครัฐ ปรับปรุงการบริการเพื่อ ประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม ” กิจกรรม: ความหมายโดย ธนาคารโลก: “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ICT) ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ ความสัมฤทธิผล ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของรัฐบาล” ความหมายโดย ธนาคารโลก: “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ICT) ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ ความสัมฤทธิผล ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของรัฐบาล” ความหมายโดย สหประชาชาติ: “ความผูกมัดตลอดไปของรัฐบาลในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนและภาครัฐโดยการยกระดับการสร้างความคุ้มค่า และ การสร้างประสิทธิภาพในเรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้” ความหมายโดย สหประชาชาติ: “ความผูกมัดตลอดไปของรัฐบาลในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนและภาครัฐโดยการยกระดับการสร้างความคุ้มค่า และ การสร้างประสิทธิภาพในเรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้”

19 19 E-Government = Evolution Government ?

20 20 การปรับองค์กรให้สอดคล้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็น การแปลงสภาพ (Transforming) รัฐบาล ที่มุ่ง ประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง และ เทคโนโลย ี เป็น เครื่องมือ ที่ จะทำให้บรรลุผล รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสบผลสำเร็จนั้น ต้อง เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของรัฐบาล จัดการกับข้อมูลสารสนเทศ ปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่องานและประชาชน มีความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ประชาชน และ ภาคเอกชน ต้องได้รับข้อมูลสนองตอบจากลูกค้าผู้ใช้บริการของรัฐ “ ฟังเสียง ” และ “ ฟังความคิดเห็น ” ของประชาชน ที่มา :- เอกสาร “เส้นทางสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” The Roadmap for e-Government in the Development World” จัดทำโดยคณะทำงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

21 21 ๑. ทำไมเราจึงต้องมุ่งไปยัง “ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ” ๒. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนหรือยัง ? และคิดถึงสิ่งที่ต้องทำก่อนหลังหรือยัง ? สำหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ๓. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบไหนที่เหมาะสมสำหรับเรา ? ๔. กลุ่มการเมืองเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อย่างพอเพียงหรือยัง ๕. เราได้เลือกโครงการ e-Government ด้วยวิธีที่ดีที่สุดหรือยัง ? ๖. ควรวางแผนและจัดการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร ๗. เอาชนะแรงต่อต้านที่เกิดจากคนของรัฐได้อย่างไร ๘. เราจะวัดและสื่อสารให้เห็นความก้าวหน้าได้อย่างไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังจะ ล้มเหลว ๙. ความสัมพันธ์กับภาคเอกชนควรเป็นแบบใด ๑๐. การพัฒนา e-Government จะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของสาธารณชนอย่างไร? ที่มา :- เอกสาร “เส้นทางสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” The Roadmap for e-Government in the Development World” จัดทำโดยคณะทำงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เส้นทางสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (10 คำถาม สำหรับผู้นำด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต้องถามตัวเอง)

22 22 E-Services Innitiatives

23 23 เป้าหมายในการดำเนินงาน e-Government ในประเทศพัฒนา (e-Services) ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย แคนาดา เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หน่วยงานสำคัญให้บริการข้อมูลทางInternet ในปี 2001 หน่วยงานหลักให้บริการ online ในปี 2004 เอกสารแบบฟอร์มหลักเรียกใช้ได้แบบ electronic ในปี 2001 หน่วยงานบริการสาธารณะ ให้บริการแบบ electronic ในปี 2000 25 % ของบริการของรัฐ เป็นแบบ electronic ในปี 2002 ทุกเคาน์เตอร์ให้บริการแบบ electronic ในปี 2001 แบบฟอร์มต่างๆ สามารถยื่นต่อรัฐผ่านทาง Internet ในปี 2003 บริการทั้งหมดของรัฐ เป็นแบบ electronic ในปี 2005 ให้บริการเข้าถึงข้อมูลและเอกสารทาง electronic ในปี 2003

24 24 E-Government = E-Services Government ?

25 25 แนวคิดการให้บริการของภาครัฐต่อประชาชน การให้บริการแบบ 4 ท. (4R) ที่เดียว(Red Tape Reduction) ทันใด(Rapid) ทั่วไทย(Rural Area Coverage) ทุกเวลา(Round the Clock)

26 26 ตัวอย่างของการดำเนินการ ในต่างประเทศ

27 27 DemandSupply ChangeCapability Demand: สร้างกลไกกระตุ้นความ ต้องการของประชาชน และภาคธุรกิจ Supply: ภาครัฐดำเนินการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารและบริการ แบบออนไลน์ Change: ปรับเปลี่ยนวิธีการและ ขั้นตอนการทำงาน ของภาครัฐ Capability: สร้างโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการดำเนินการ แบบอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการดำเนินงาน

28 28 DemandSupply ChangeCapability Demand: สร้างกลไกกระตุ้นความ ต้องการของประชาชน และภาคธุรกิจ Supply: ภาครัฐดำเนินการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารและบริการ แบบออนไลน์ Change: ปรับเปลี่ยนวิธีการและ ขั้นตอนการทำงาน ของภาครัฐ Capability: สร้างโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการดำเนินการ แบบอิเล็กทรอนิกส์ Demand: สิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา Supply: ออสเตรเลีย แคนนาดา ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา Change: ออสเตรเลีย อังกฤษ Capability: ฟินด์แลนด์ สิงคโปร์ เนเธอแลนด์ สวีเดน แนวทางในการดำเนินงาน ( ต่อ )

29 29 ลักษณะเฉพาะของผู้นำ ในการพัฒนา e-Service (e-Gov) วางนโยบายและนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วทันต่อ สถานการณ์ ดำเนินงานโดยยึดแนวทางตามความต้องการของ ประชาชนเป็นหลัก ประชาชนคือลูกค้า : นำระบบ CRM มาใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการตลาด ให้บริการที่หลากหลายมีคุณภาพ ซับซ้อนแต่ใช้งานง่าย ให้บริการ Web Portal ที่นำผู้ใช้ไปสู่หลากหลายบริการของรัฐ

30 30 eCitizen Centre A first-stop, Government e- service portal Launched in May 99 11 Towns Over 330 e-services A life journey concept

31 31 Directgov (www.direct.gov.uk) Directgov is the government site with the latest and widest range of public services and government info eg everything from: booking a driving test, finding a job, getting advice about childcare, renewing your passport and lots more Launched in April 2004

32 32 Directgov business structure web DiTVMobile One stop e-shop Customer segmented franchises

33 33 Focus on citizen, not structures

34 34 เว็บไซต์ของจังหวัดโออิตะ (www.pref.oita.jp) ค้นหาข้อมูล ที่ต้องการ รายการหลัก ของเว็บเไซต์ รวบรวมลิงค์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลความรู้ โครงสร้าง การบริหาร ข่าวสารทั่วไป Topic ที่น่าสนใจ รายการ บริการ ประชาชน ที่ใช้บ่อย (ข้อมูล, ความรู้, ขั้นตอน, File Download)

35 35 แผนที่แสดงโครงการ “1 Village 1 Product” ของจังหวัดโออิตะ www.pref.oita.jp/10410/isson/

36 36 แผนที่ แสดงโครงการ “1 Village 1 Fish” ที่ผลักดันให้แต่ละ เขตการปกครองท้องถิ่น สร้าง brand name ในเรื่องของผลผลิต การประมง ที่มีความสมบูรณ์ และเป็นชื่อเสียง ของจังหวัดโออิตะ www.pref.oita.jp/ 10400/sakana/

37 37 แผนที่แสดงโครงการ “สถานีรถยนต์ท้องถิ่น” หรือที่พักริมทาง สำหรับผู้ที่เดินทาง ท่องเที่ยวทางรถยนต์ มีสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมผลิตภัณฑ์ของ ท้องถิ่นจำหน่าย และยังเป็นจุดท่องเที่ยว ที่แสดงวัฒนธรรมหรือ เอกลักษณ์ของ แต่ละท้องถิ่น www.pref.oita.jp/ topics/satonoeki/

38 38 3. เทคโนโลยีในอนาคต (U-Government Initiatives)

39 39 จำนวน PC ต่อประชากร 100 คน 単位:台 PC & Internet Host in Japan 出典:ITU(2003年4月24日発表) จำนวน Internet Host ต่อประชากร 1000 คน 単位:台 (2001年)(2002年)

40 40 World leading Mobile Utilization การใช้ Internet ทาง Mobile Phone 2002 年 9 月時点 (出典:情報通信白書 ) 各年 3 月末 (出典:総務 省) Phone line / Mobile Phone Phone line ( โทรศัพท์บ้าน +ISDN) Mobile Phone ( โทรศัพท์มือถือ +PHS) 8,112 万 6,077 万

41 41 “ Ubiquitous Computing ” My colleagues and I at PARC believe that what we call ubiquitous computing will gradually emerge as the dominant mode of computer access over the next twenty years. Like the personal computer, ubiquitous computing will enable nothing fundamentally new, but by making everything faster and easier to do, with less strain and mental gymnastics, it will transform what is apparently possible. Dr. Mark Weiser, “ The Computer for the 21th Century ”, Scientific American, August 1991 U-Government = Government Everywhere (in Everything)

42 42 Ubiquitous Networking Applications

43 43 Information Management in Government Operation Center

44 44 Political will And support Computer and Network Infrastructur e Rules & Regulations Legal Infrastructur e Security & Policy Information Infrastructur e E-Commerce Infrastructur e HRD CIO/CEO Program Civil Servant Attitudes - - CIO Training - - CIO Forum - - CIO Conference Information in every organization MOC/DOC/POC - e-Commerce Resource Center - G to C - G to B - e-Procurement - e-Tax - - e-Citizen - - e-Marketplaces - Electronic Transactions Act - - Data Protection Law - - NII Law, EFT Law - Govt Data Infra. - Govt News Exchange - Govt Data Exchange - Government Interoperability - - PKI - - ThaiCERT - - Computer Crime Law - Gov CA Service - Ministry of ICT - National IT Committee National Operation Center - Government IT Services - Government Information Network - SchoolNet Thailand e-Government Development Beneath the Iceberg

45 45 แนวทางการจัดทำระบบประสาทดิจิทัล และหอยุทธศาสตร์ สำนัก ICT ส.ป. สำนัก ICT ส.ป. สำนัก ICT ส.ป. สำนัก ICT ส.ป. สำนัก ICT ส.ป. สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร ส.ป. 20 กระทรวง.... ศูนย์สารสนเทศของ นายกรัฐมนตรี ดูภาพรวมของประเทศ คณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ ดู KPI ของแต่ละกระทรวง กระทรวง ICT กำหนดมาตรฐานข้อมูล และ สนับสนุนวิชาการ + เทคโน และ พัฒนาคนด้าน ICT สำนักงาน รัฐมนตรี.... ปรับปรุง ยุทธศาสตร์ Back-office และเครือข่าย กระทรวง Digital Nervous System (ระบบเครือข่ายข้อมูลภาครัฐ)

46 46 NOC: General Framework NOC PMOCศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ศูนย์ ปฏิบัติการ แห่งชาติ MOCศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงต่างๆ POCศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด DOCศูนย์ปฏิบัติการกรมต่างๆ

47 47 Operation Center (MOCK UP) ตัวอย่างต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง ICT

48 48 สรุปภาพรวมสถานะของแต่ละยุทธศาสตร์

49 49 เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี พ.ศ. ๒๕๔๓/๒๕๔๔ ใช้สีแสดง ความเข้มข้น ใช้สี เตือนภัย ใช้แผนที่ เพื่อให้เห็น ภาพรวม ใช้ตาราง เพื่อความ แม่นยำ

50 50 ผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่ พ.ศ. ๒๕๔๓/๒๕๔๔ กำหนดค่า ต่ำสุดและสูงสุด ของการใส่สีได้ productivity

51 51 Search-engine Metadata Operational Database งาน Bottom up Search-engine Metadata Operational Database งาน Bottom up งาน Top down Vision, Mission Strategies, Goals, Logical Diagram การพัฒนา MOC แบบงานคู่ขนาน ผู้บริหารบอกว่า อยากได้อะไร ผู้ปฏิบัติบอกว่า มีข้อมูลอะไร อยู่แล้วบ้าง

52 52 Thank you for your attention. Sawasdee chumphol@nectec.or.th โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt 1 แผน/นโยบาย ICT กับการพัฒนาบริการ อิเล็กทรอนิกส์ โดย ชุมพล ครุฑแก้ว Ph.D. - Information Engineering ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google