งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dr. Thaweesak Koanantakool, NECTEC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dr. Thaweesak Koanantakool, NECTEC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dr. Thaweesak Koanantakool, NECTEC
22/06/01 Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry Thaweesak Koanantakool National Electronics and Computer Technology Center National Science and Technology Development Agency Ministry of Science and Technology Nov 6, 2002 Dr. Thaweesak Koanantakool, NECTEC

2 การหลอมรวมกันของเทคโนโลยี
22/06/01 สารสนเทศ การสื่อสาร Computers Broadcasting Broadband and cable services Connected to networks PC TV Mobile and Wireless Appliance Cable changes to wireless ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว Electronic Games and Embedded Systems Telecommunications Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry - Thaweesak Koanantakool Nov 6, 2002

3 เศรษฐกิจ สังคม ปริมาณ คุณภาพ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ที่มา: คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ เศรษฐกิจ สังคม e-Industry e-Commerce services/agriculture/ and tourism e-Society e-Education e-Government วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การวิจัยและพัฒนา, ความรู้ การพัฒนาสารสนเทศ, ทักษะพื้นฐานของประชาชน และบุคลากรด้าน IT โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ปริมาณ คุณภาพ Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry - Thaweesak Koanantakool Nov 6, 2002

4 IT Industry e-Industry
๑. พัฒนาอุตสาหกรรม ICT IT Industry ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมไทย e-Society ๓. การปฏิรูป R&D IT Industry e-Industry ๔. ยกระดับพื้นฐานสังคมไทยเพื่อการแข่งขันในอนาคต e-Education e-Society ๕. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ e-Commerce e-Industry e-Commerce e-Industry ๖. ICT เพื่อ SMEs e-Government ๗. ICT กับการบริหารงานภาครัฐ Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry - Thaweesak Koanantakool Nov 6, 2002

5 เป้าหมายการพัฒนา ICT ส่ง ออก การยกระดับของประเทศไทย
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขัน สร้างสังคม คุณภาพ และเป็นสังคมแห่ง ภูมิปัญญาและ การเรียนรู้ การพัฒนาที่ยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และความรู้ เป็น enabling technology ตลาดในประเทศ จะช่วยให้เกิดกำลังในการพัฒนาเทคโนโลยี Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry - Thaweesak Koanantakool Nov 6, 2002

6 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์ที่ประสงค์
การกระจายตัว เพื่อความยั่งยืน ศักยภาพ และการแข่งขัน ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจใหม่ ผลลัพธ์ในภาคเศรษฐกิจอื่น ความทั่วถึงและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสารสนเทศ โอกาสทางการศึกษาและสุขภาพที่ดีของประชาชน ทรัพย์สินทางปัญญา ทุนทางปัญญา ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และบริการที่สูงขึ้น Mass customization Clustering Economy of speed การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน/ภาคเอกชน การลดค่าใช้จ่ายของภาคเอกชน ลดความสูญเสียจากการทำงานที่ขาดความโปร่งใส WEALTH DISTRIBUTION AND SUSTAINABILITY COMPETITIVENESS 2. ยกระดับคุณภาพชีวิต และสังคมไทย 1. การพัฒนา อุตสาหกรรม ICT 5. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 7. ICT กับการบริหารงานภาครัฐ 4. ยกระดับพื้นฐานสังคมไทยเพื่อการแข่งขัน 3. การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา 6. ICT เพื่อ SMEs Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry - Thaweesak Koanantakool Nov 6, 2002

7 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์ที่ประสงค์
การกระจายตัว เพื่อความยั่งยืน ศักยภาพ และการแข่งขัน ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจใหม่ ผลลัพธ์ในภาคเศรษฐกิจอื่น 5. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 2. ยกระดับคุณภาพชีวิต และสังคมไทย 1. การพัฒนา อุตสาหกรรม ICT 7. ICT กับการบริหารงานภาครัฐ 3. การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา 6. ICT เพื่อ SMEs 4. ยกระดับพื้นฐานสังคมไทยเพื่อการแข่งขัน ลำดับของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 2 เริ่มต้นจากวงจรการพัฒนา ICT และมีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในระยะต้น 1 ขยายเป็นวงจรการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry - Thaweesak Koanantakool Nov 6, 2002

8 Dr. Thaweesak Koanantakool, NECTEC
22/06/01 Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry To promote SMEs by encouraging R&D corporations between universities, public and private sectors, and by providing information resources through a dedicated information technology network channel Encouraging e-commerce to increase Thailand’s competitiveness in the world market Updating the country’s laws to reflect changes in science and technology, particularly in the areas of intellectual property rights Nov 6, 2002 Dr. Thaweesak Koanantakool, NECTEC

9 Government Policies (cont)
22/06/01 Government Policies (cont) Encourage modern management practices using advanced technologies, especially IT, low-cost, sustainable technologies Preparing manpower in the areas of science and technology in all levels, quantitatively and qualitatively, to meet the challenge of new economy Encouraging science and technology research and development from both private and public sectors that will help the country strengthening its industry competitiveness and solving economy, social and environmental problems IT for education and equal opportunities Nov 6, 2002 Dr. Thaweesak Koanantakool, NECTEC

10 22/06/01 โครงการ Thailand IC Design Incubator ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม (TIDI) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจรรวมในอนาคตและโอกาสของประเทศไทย Missions A small-scale self-sufficient facility to support entry design house/local IC Start-ups with Hi-end EDA, deliver commercial chips in Analog-Digital and Mixed–Signal Generate certified IC layout designers with EDA partners Create portfolio of chips to attract design from overseas: Strengthen IC design capability with strategic projects

11 กลยุทธ์ TIDI ระยะสั้น ระยะกลาง-ยาว
22/06/01 กลยุทธ์ TIDI ระยะสั้น Incubate ตัวเองโดยใช้ projects เพื่อสร้าง skilled designers ภายใน + outsource บางส่วนที่ไม่ใช่ Core Competencies Design Service งานภายใน ศอ. สร้างงานวิจัย/พัฒนาเชิงลึกและประยุกต์ สนับสนุน Startup ที่ต้องการ IP Core ต่างๆ พัฒนากำลังคนใช้ IC Design Certification Program ร่วมกับ EDA (สร้างPartnership เพื่อ Promote center) Spin-off และ Spin-up บ. ออกแบบชิพ/ระบบ ASIC ระยะกลาง-ยาว สร้างอุตสาหกรม IC Design และ เป็นศูนย์ระดับ Inter. Product Roadmap มี Track Record ดึง บ.ต่างชาติตั้งฐาน Design ในไทย Technology Partnership กับ บ. Startup

12 (TIDI) RDE2 Product Opportunity Roadmap
22/06/01 (TIDI) RDE2 Product Opportunity Roadmap Macronix Henriksen Rohm LSI, Maxim, Exar Samart Group, R&D Comp., CMOS Chip Leonics, Forte, TSMC, Chartered Semi. First 20 qualified Layout Certified Graduates NECTEC In-house Service Prototype Smartcard RFID Products/Services Customers License RFID Card to local card manufactures 5 IC Design Startups Incubate 2 Local IC Startups Design Outsourced Service from Overseas Complete Layout Certification Program Tapeout 0.25um CMOS HI-speed Serail Link/APLL as IP Cores TIDI’s Own Design 100 Layout Certified Designers TIDI (ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม ) Self-Incubated TIDI (Thailand IC Design Incubator IP Cores for Advanced System Integration ARM Controller DSP, Telecom cores Start Design Service Local Manufacturing IP library for RFID project TMEC Prototype CMOS 0.5um Create Infrastructure Pilot Projects (RFID, Hi-Speed PLL >2GHz) Add UNIX platform advanced IC design flow capability Prepare Curriculum for Layout Certification Program) Foundry for Prototype IMEC, Macronix, UMC, CSM Infra/Technology/Partners Raise Fund for National-Scale IC Incubator Program EDA Partners Cadence (Tality) University Support Design Tapeout Service Fabrication service 44 45 46 47 48

13 TIDI Office and Team TIDI Team Test Equipment Incubation Area

14 Projects 2.5 GHz SERDES, APLL with New Architecture and incorporated Auto-Calibration and DPLL ASIC Radio Frequency ID Tagging Chip and Reader (Smartcard, ISO 15693) ASIC for Burst-Mode Controller IC Layout Certification Program (4-month Cadence EDA) EDA Tooling Service (Pay-per-hour)

15 2.5 GHz APLL for SERDES นักวิจัย: มานพ, อภิศักดิ์, ณพงษ์, อภิรดี, ยุทธนา 0.35 um CMOS APLL with  Fractional 15/16 Digital PLL (Mixed Signal Chip) VCO with NMOS Active Inductive Load Ring Osc. Embedded VCO Auto-Calibration Use as IP core for WLAN, SONET and Gb/s SERDES

16 RFID Tagging ASIC บัตรประจำตัวชนิดไร้สาย
นักวิจัย: มานพ, อภิศักดิ์, ณพงษ์, อภิรดี, วัชรากร, ชรัณ ส่งผ่านข้อมูลทางการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กทางอากาศ (Mag. Field Mutual Coupling) ใช้งานกับระบบบัตรประจำตัวและระบบ Tracking เช่นฝังในสุนัขและปศุสัตว์ พัฒนาต่อเป็นบัตรอัจฉริยะ (Smartcard)

17 RFID Tagging ASIC บัตรประจำตัวชนิดไร้สาย
นักวิจัย: มานพ, อภิศักดิ์, ณพงษ์, อภิรดี, วัชรากร, ชรัณ RFID Tagging ASIC บัตรประจำตัวชนิดไร้สาย ต้นแบบ 0.8 m CMOS RFID chip ที่ใช้การออกแบบจาก Commercial Design Tools โครงการแรก บทความในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CMOS RFID Transponder ต้นแบบ 0.8 m CMOS RFID chip และ Reader ให้กับกรมปศุสัตว์ (ปลายปี 45) พัฒนาเครื่องอ่าน ID (Reader) และ Firmware Application เอง ลด Cost จากเครื่องนำเข้า License ต่อให้เอกชนเพื่อพัฒนาใช้งานในเชิงพาณิชย์ โอกาสนำไปเสนอ กทม. เพื่อใช้ในโครงการ ไมโครชิพฝังในสุนัข (>10 ล้านตัว)

18 Burst Mode Controller ASIC
นักวิจัย: พศิม ชรัณ, ยุทธนา, จันทิรา, สุธา, นัฐพงษ์ Burst Mode Controller ASIC ต้นแบบ ระดับ FPGA ที่นำไปใช้ในระบบ wireless local loop (WLL) งานรับจ้างวิจัยแรกที่ใช้ใน Commercial และได้สร้างรายได้ 2.5 ล้านบาท License ต่อให้เอกชนเพื่อพัฒนาใช้งานใน Products ในการประยุก์ใน Field เดียวกัน จะพัฒนาต่อเป็น ASIC ชิพเพื่อโอกาสการผลิต Mass

19 IC Layout Cert. Program (Hi-End EDA)
นักวิจัย: มานพ, ปรินันท์, อภิรดี, ซอฟต์แวร์/ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการฝึกอบรม Analog Artist. Silicon Ensemble Ambit BuildGates. Virtuoso-Level Editor หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้มีความรู้พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ป.ว.ส. และปริญญาตรี หลักสูตร 4 เดือน ทั้งทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เปิดคอร์สแรก ตุลา 45 คาดเกิด > 20 Prof. IC Layout Designer Introduction Pad Cell and Diodes Integrated-Circuit Fabrication Technology Analog Design: Analog Artist UNIX Operating System and EDA CAD Tools Layout Design with Virtuoso-Level Editor Semiconductor Devices Physical Verification IC Layout Design Fundamentals Packaging Technology Digital Systems and Combinational Logic Memory ASIC Design Parameterized Cells Analog / Mixed-Signal Design Aspects Synthesis with Ambit BuildGates BJT and BiCMOS Layout Place and Route with Silicon Ensemble Passive Components in CMOS Processes Synthesis, Place and Route Lab พร้อมตำราหลักสูตร Layout

20 EDA Tooling Service Pay-Per-Hour

21 แผนการดำเนินโครงการต่อเนื่องและแผนงานในอนาคต
TIDI จะส่งเสริมให้เกิดแนวคิดของอุตสาหกรรมใหม่ เช่นนวัตกรรมที่อาศัยศักยภาพของคน ทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยกระดับความสามารถและอำนาจการแข่งขันของประเทศไทย สร้างผู้ประกอบการในสายอาชีพการออกแบบวงจรรวม พัฒนา และปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ และบรรลุพันธกิจของโครงการ ด้วย ให้บริการเช่าใช้ EDA และ IC Design Infrastructures (รัฐต้องลงทุน) รับจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เอกชนและ SME/Startup การสร้างต้นแบบและการนำโครงการออกแบบไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ ผลักดันให้สถานะขององค์กรเป็นหน่วยงานเอกชน สร้างคน ส่งเสริม IC Layout Certificate Program ให้เป็นที่ยอมรับกับมาตรฐานสากล ผลิตผลงานทาง R & D ที่สามารถดึง Multinational Design Company เข้าประเทศ


ดาวน์โหลด ppt Dr. Thaweesak Koanantakool, NECTEC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google