งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry Thaweesak Koanantakool National Electronics and Computer Technology Center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry Thaweesak Koanantakool National Electronics and Computer Technology Center."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry Thaweesak Koanantakool National Electronics and Computer Technology Center National Science and Technology Development Agency Ministry of Science and Technology Nov 6, 2002 Dr. Thaweesak Koanantakool, NECTEC

2 2 Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry - Thaweesak Koanantakool Nov 6, 2002 การหลอมรวมกันของเทคโนโลยี Broadcasting Electronic Games and Embedded Systems Computers Telecommunications Broadband and cable services Connected to networks Cable changes to wireless สารสนเทศ การสื่อสาร Appliance TVPC Mobile and Wireless

3 3 Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry - Thaweesak Koanantakool Nov 6, 2002 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ที่มา: คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔เศรษฐกิจสังคม ปริมาณคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การวิจัยและพัฒนา, ความรู้ การพัฒนาสารสนเทศ, ทักษะพื้นฐานของประชาชน และบุคลากรด้าน IT e-Industrye-Commerce services/agriculture/ and tourism e-Society e-Education e-Government

4 4 Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry - Thaweesak Koanantakool Nov 6, 2002 ๓. การปฏิรูป R&D ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิต และสังคมไทย ๖. ICT เพื่อ SMEs ๑. พัฒนาอุตสาหกรรม ICT ๕. การพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ ๔. ยกระดับพื้นฐาน สังคมไทยเพื่อการ แข่งขันในอนาคต ๗. ICT กับการ บริหารงานภาครัฐ IT Industry e-Society IT Industry e-Industry e-Education e-Society e-Commerce e-Industry e-Commerce e-Industry e-Government

5 5 Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry - Thaweesak Koanantakool Nov 6, 2002 การยกระดับของประเทศไทย เป้าหมายการพัฒนา ICT เป้าหมายการพัฒนา ICT การ พัฒนาที่ ยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ เพิ่มขีด ความสาม ารถของ การ แข่งขัน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และความรู้ เป็น enabling technology เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และความรู้ เป็น enabling technology ตลาดในประเทศ จะช่วยให้เกิดกำลังในการพัฒนาเทคโนโลยี สร้างสังคม คุณภาพ และ เป็นสังคมแห่ง ภูมิปัญญาและ การเรียนรู้ ส่ง ออก อุตสาหกรรม ICT: ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ซอฟต์แวร์

6 6 Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry - Thaweesak Koanantakool Nov 6, 2002 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์ที่ประสงค์ การกระจายตัว เพื่อความยั่งยืน ศักยภาพ และการแข่งขัน ผลลัพธ์ทาง เศรษฐกิจใหม่ ผลลัพธ์ในภาค เศรษฐกิจอื่น ความทั่วถึงและ เท่าเทียมกันใน การเข้าถึง สารสนเทศ โอกาสทางการ ศึกษาและสุขภาพ ที่ดีของประชาชน ทรัพย์สินทาง ปัญญา ทุนทางปัญญา ทรัพยากรมนุษย์ที่ มีความสามารถ มูลค่าเพิ่มใน ผลิตภัณฑ์และ บริการที่สูงขึ้น Mass customization Clustering Economy of speed การอำนวยความ สะดวกแก่ ประชาชน/ ภาคเอกชน การลดค่าใช้จ่าย ของภาคเอกชน ลดความสูญเสีย จากการทำงานที่ ขาดความโปร่งใส 4. ยกระดับพื้นฐาน สังคมไทยเพื่อ การแข่งขัน 2. ยกระดับ คุณภาพชีวิต และสังคมไทย 1. การพัฒนา อุตสาหกรรม ICT 3. การปฏิรูปการ วิจัยและ พัฒนา 6. ICT เพื่อ SMEs 5. พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ 7. ICT กับการ บริหารงาน ภาครัฐ COMPETITIVENESS WEALTH DISTRIBUTION AND SUSTAINABILITY

7 7 Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry - Thaweesak Koanantakool Nov 6, 2002 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์ที่ประสงค์ การกระจายตัว เพื่อความยั่งยืน ศักยภาพ และการแข่งขัน ผลลัพธ์ทาง เศรษฐกิจใหม่ ผลลัพธ์ในภาค เศรษฐกิจอื่น 4. ยกระดับพื้นฐาน สังคมไทยเพื่อ การแข่งขัน 2. ยกระดับ คุณภาพชีวิต และสังคมไทย 1. การพัฒนา อุตสาหกรรม ICT 3. การปฏิรูปการ วิจัยและ พัฒนา 6. ICT เพื่อ SMEs 5. พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ 7. ICT กับการ บริหารงาน ภาครัฐ 2 ขยายเป็นวงจรการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน 1 เริ่มต้นจากวงจรการพัฒนา ICT และมีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในระยะต้น ลำดับของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์

8 Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry u To promote SMEs by encouraging R&D corporations between universities, public and private sectors, and by providing information resources through a dedicated information technology network channel u Encouraging e-commerce to increase Thailand’s competitiveness in the world market u Updating the country’s laws to reflect changes in science and technology, particularly in the areas of intellectual property rights Nov 6, 2002 Dr. Thaweesak Koanantakool, NECTEC

9 Government Policies (cont) u Encourage modern management practices using advanced technologies, especially IT, low-cost, sustainable technologies u Preparing manpower in the areas of science and technology in all levels, quantitatively and qualitatively, to meet the challenge of new economy u Encouraging science and technology research and development from both private and public sectors that will help the country strengthening its industry competitiveness and solving economy, social and environmental problems u IT for education and equal opportunities Nov 6, 2002 Dr. Thaweesak Koanantakool, NECTEC

10 ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม (TIDI) โครงการ Thailand IC Design Incubator ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม (TIDI) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจรรวมในอนาคตและโอกาสของประเทศ ไทย MissionsMissions 1 A small-scale self-sufficient facility to support entry design house/local IC Start-ups with Hi-end EDA, deliver commercial chips in Analog-Digital and Mixed–Signal 2 Generate certified IC layout designers with EDA partners 3 Create portfolio of chips to attract design from overseas: Strengthen IC design capability with strategic projects

11 กลยุทธ์ TIDI ระยะสั้น  ระยะสั้น Incubate ตัวเองโดยใช้ projects เพื่อสร้าง skilled designers ภายใน + outsource บางส่วนที่ไม่ใช่ Core Competencies Design Service งานภายใน ศอ. สร้างงานวิจัย/พัฒนาเชิงลึก และประยุกต์ สนับสนุน Startup ที่ต้องการ IP Core ต่างๆ พัฒนากำลังคนใช้ IC Design Certification Program ร่วมกับ EDA (สร้างPartnership เพื่อ Promote center) Spin-off และ Spin-up บ. ออกแบบชิพ/ระบบ ASIC u ระยะกลาง-ยาว สร้างอุตสาหกรม IC Design และ เป็นศูนย์ระดับ Inter. Product Roadmap มี Track Record ดึง บ.ต่างชาติตั้งฐาน Design ในไทย Technology Partnership กับ บ. Startup

12 (TIDI) RDE2 Product Opportunity Roadmap Create Infrastructure Pilot Projects (RFID, Hi-Speed PLL >2GHz) Add UNIX platform advanced IC design flow capability Prepare Curriculum for Layout Certification Program ) TIDI ( ศูนย์ พัฒนาธุรกิจ ออกแบบวงจรรวม ) Self-Incubated TIDI (Thailand IC Design Incubator 45 47 Raise Fund for National- Scale IC Incubator Program Incubate 2 Local IC Startups Complete Layout Certification Program Tapeout 0.25um CMOS HI-speed Serail Link/APLL as IP Cores Start Design Service Local Manufacturing IP library for RFID project 44 46 48 Prototype Smartcard RFID License RFID Card to local card manufactures Design Outsourced Service from Overseas First 20 qualified Layout Certified Graduates MacronixHenriksen Rohm LSI, Maxim, Exar Samart Group, R&D Comp., CMOS Chip Leonics, Forte, TSMC, Chartered Semi. EDA Partners Cadence (Tality) IP Cores for Advanced System Integration ARM Controller DSP, Telecom cores Products/ServicesCustomers Infra/Technology/Partners 100 Layout Certified Designers University Support Design Tapeout Service Fabrication service 5 IC Design Startups TIDI’s Own Design NECTEC In-house Service Foundry for Prototype IMEC, Macronix, UMC, CSM TMEC Prototype CMOS 0.5um

13  TIDI Team  Test Equipment  Incubation Area TIDI Office and Team

14 Projects  2.5 GHz SERDES, APLL with New Architecture and incorporated Auto-Calibration and DPLL  ASIC Radio Frequency ID Tagging Chip and Reader (Smartcard, ISO 15693)  ASIC for Burst-Mode Controller  IC Layout Certification Program (4-month Cadence EDA)  EDA Tooling Service (Pay-per-hour)

15 2.5 GHz APLL for SERDES  0.35 um CMOS APLL with  Fractional 15/16 Digital PLL (Mixed Signal Chip) u VCO with NMOS Active Inductive Load Ring Osc. u Embedded VCO Auto-Calibration u Use as IP core for WLAN, SONET and Gb/s SERDES นักวิจัย: มานพ, อภิศักดิ์, ณพงษ์, อภิรดี, ยุทธนา

16 RFID Tagging ASIC บัตรประจำตัวชนิดไร้สาย  ส่งผ่านข้อมูลทางการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กทาง อากาศ (Mag. Field Mutual Coupling)  ใช้งานกับระบบบัตรประจำตัวและระบบ Tracking เช่นฝัง ในสุนัขและปศุสัตว์  พัฒนาต่อเป็นบัตรอัจฉริยะ (Smartcard) นักวิจัย: มานพ, อภิศักดิ์, ณพงษ์, อภิรดี, วัชรากร, ชรัณ

17  ต้นแบบ 0.8  m CMOS RFID chip ที่ใช้การออกแบบจาก Commercial Design Tools โครงการแรก  บทความในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CMOS RFID Transponder  ต้นแบบ 0.8  m CMOS RFID chip และ Reader ให้กับกรมปศุสัตว์ (ปลายปี 45)  พัฒนาเครื่องอ่าน ID (Reader) และ Firmware Application เอง ลด Cost จาก เครื่องนำเข้า  License ต่อให้เอกชนเพื่อพัฒนาใช้งานในเชิงพาณิชย์ RFID Tagging ASIC บัตรประจำตัวชนิดไร้สาย  โอกาสนำไปเสนอ กทม. เพื่อใช้ในโครงการ ไมโครชิพฝังในสุนัข (>10 ล้านตัว) นักวิจัย: มานพ, อภิศักดิ์, ณพงษ์, อภิรดี, วัชรากร, ชรัณ

18  ต้นแบบ ระดับ FPGA ที่นำไปใช้ในระบบ wireless local loop (WLL)  งานรับจ้างวิจัยแรกที่ใช้ใน Commercial และได้สร้างรายได้ 2.5 ล้านบาท  License ต่อให้เอกชนเพื่อพัฒนาใช้งานใน Products ในการ ประยุก์ใน Field เดียวกัน  จะพัฒนาต่อเป็น ASIC ชิพเพื่อโอกาสการผลิต Mass Burst Mode Controller ASIC นักวิจัย: พศิม ชรัณ, ยุทธนา, จันทิรา, สุธา, นัฐพงษ์

19 IC Layout Cert. Program ( Hi-End EDA )  ซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ ที่ใช้ในการฝึกอบรม u Analog Artist. u Silicon Ensemble u Ambit BuildGates.  Virtuoso-Level Editor  หลักสูตรนี้เหมาะ สำหรับ  ผู้มีความรู้พื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ ป. ว. ส. และ ปริญญาตรี  หลักสูตร 4 เดือน ทั้งทาง ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ  เปิดคอร์สแรก ตุลา 45  คาดเกิด > 20 Prof. IC Layout Designer IntroductionPad Cell and Diodes Integrated-Circuit Fabrication Technology Analog Design: Analog Artist UNIX Operating System and EDA CAD Tools Layout Design with Virtuoso-Level Editor Semiconductor DevicesPhysical Verification IC Layout Design Fundamentals Packaging Technology Digital Systems and Combinational Logic Memory ASIC DesignParameterized Cells Analog / Mixed-Signal Design Aspects Synthesis with Ambit BuildGates BJT and BiCMOS LayoutPlace and Route with Silicon Ensemble Passive Components in CMOS Processes Synthesis, Place and Route Lab นักวิจัย: มานพ, ปรินันท์, อภิรดี, พร้อมตำราหลักสูตร Layout

20 EDA Tooling Service Pay-Per-Hour

21 แผนการดำเนินโครงการ ต่อเนื่องและแผนงานใน อนาคต TIDI จะส่งเสริมให้เกิดแนวคิดของอุตสาหกรรมใหม่ เช่นนวัตกรรมที่อาศัยศักยภาพ ของคน ทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยกระดับความสามารถและอำนาจ การแข่งขันของประเทศไทย สร้างผู้ประกอบการในสายอาชีพการออกแบบวงจร รวม พัฒนา และปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ และบรรลุพันธกิจของ โครงการ ด้วย  ให้บริการเช่าใช้ EDA และ IC Design Infrastructures ( รัฐต้องลงทุน )  รับจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เอกชนและ SME/Startup  การสร้างต้นแบบและการนำโครงการออกแบบไปใช้ งานในเชิงพาณิชย์  ผลักดันให้สถานะขององค์กรเป็นหน่วยงานเอกชน  สร้างคน ส่งเสริม IC Layout Certificate Program ให้เป็นที่ยอมรับกับมาตรฐานสากล  ผลิตผลงานทาง R & D ที่สามารถดึง Multinational Design Company เข้าประเทศ


ดาวน์โหลด ppt Government Policies with Implications on Thailand Microelectronics Industry Thaweesak Koanantakool National Electronics and Computer Technology Center.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google