งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 A Roadmap to Microelectronic Industry in Thailand Thaweesak Koanantakool Director of National Electronics and Computer Technology Center Thailand NECTEC/NSTDA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 A Roadmap to Microelectronic Industry in Thailand Thaweesak Koanantakool Director of National Electronics and Computer Technology Center Thailand NECTEC/NSTDA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 A Roadmap to Microelectronic Industry in Thailand Thaweesak Koanantakool Director of National Electronics and Computer Technology Center Thailand NECTEC/NSTDA Conference, Nurturing Innovation for Sustainable Competitiveness June 22,2003

2 2 A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, 2003. Thaweesak Koanantakool, NECTEC. แนะนำวิทยากร •คุณภานพ เกษมศานติ์ บริษัทไทยสมาร์ตการ์ด •ดร.พสิน อิศรเสนา ณ อยุธยา ศูนย์พัฒนา ธุรกิจออกแบบวงจรรวม (TIDI) •ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) •คุณพรเทพ นฤหล้า สมาคมระบบฝังตัวแห่งประเทศไทย

3 3 A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, 2003. Thaweesak Koanantakool, NECTEC. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย •ปี 2543 มีมูลค่าส่งการออกกว่า แปดแสนล้านบาท •จ้างงานประมาณ 300,000 คน •ผู้ประกอบการ กว่า 500 ราย •กว่าครึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ - MNC •มูลค่าเพิ่มในประเทศ ประมาณ 10% เท่านั้น •อุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทย เป็นแบบปลาย น้ำ ใช้แรงงานมาก ที่มา:รายงานโครงการพัฒนาความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมและความสามารถด้านนวัตกรรม พค. 2546 สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำเสนอ สวทช.

4 4 A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, 2003. Thaweesak Koanantakool, NECTEC. โครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์-1 กลุ่มสินค้าสำเร็จรูป •เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในบ้าน (TV, audio, video, clock, camera, microwave oven, เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ๆ) •อุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องคิดเลข, เครื่องถ่ายเอกสาร) •คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (HDD, จอภาพ เครื่องพิมพ์)

5 5 A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, 2003. Thaweesak Koanantakool, NECTEC. โครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์-2 กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ •ชิ้นส่วนทั่วไป (วงจรรวม ทรานซิสเตอร์ ไดโอด แผ่นวงจรพิมพ์ R, C, หม้อแปลง สายไฟฟ้า, เคเบิล) •ชิ้นส่วนเฉพาะ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องรับ โทรทัศน์ ชิ้นส่วนเครื่องเสียง ชิ้นส่วน disk drive

6 6 A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, 2003. Thaweesak Koanantakool, NECTEC. กิจกรรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มประกอบ •ประกอบ IC •ประกอบ PCB •ประกอบ subsystem (HDD, KB, CRT) •ประกอบผลิตภัณฑ์ (consumer electronics, PC, peripherals, office equipment,..) ที่ยังต้องนำเข้ามาก: อิเล็กทรอนิกส์ในยาน ยนต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุตสาหกรรม

7 7 A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, 2003. Thaweesak Koanantakool, NECTEC. ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ •กุญแจสู่ความสามารถในการแข่งขัน •จะช่วยรักษาอุตสาหกรรมประกอบ IC แบบ ขั้นสูง, การประกอบ PCB •ช่วยให้เกิด innovation ด้านการออกแบบ IC •ประตูเข้าสู่ –MEMS (micro electromechanical systems) –Nanoelectronics

8 8 A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, 2003. Thaweesak Koanantakool, NECTEC. Value Chain ที่จะเพิ่มมูลค่าในประเทศ System Design IC Design Wafer Fabrication IC Packaging PCB Assembly Hardware Software Real-time Systems Embedded Systems Applications Hardware Software Real-time Systems Embedded Systems Applications Product Assembly White goods Consumer electronics Entertainment Industry applications Automotive electronics Office equipments Business (smart card?) E-Government White goods Consumer electronics Entertainment Industry applications Automotive electronics Office equipments Business (smart card?) E-Government หมายถึงวัตถุดิบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น blank wafer พลาสติก connector หม้อแปลง cable Ideas and market potential เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว และอาจจะเริ่มเสียเปรียบ หากๆไม่มี อุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

9 9 A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, 2003. Thaweesak Koanantakool, NECTEC. มูลค่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มูลค่าในตลาด (ล้านบาท) Cal-comp Electronics9,739 Circuit Electr344 Delta Electronics34,157 Draco PCB324 Hana Micro Elec14,657 KCE Electronics2,188 K.R.Precision1,248 Semiconductor Venture Int1,737 Source: SET, June 20, 2003

10 10 A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, 2003. Thaweesak Koanantakool, NECTEC. มูลค่าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มูลค่าในตลาด (ล้านบาท) AIS164,366 IEC462 INET1,275 Jasmine2,990 Shin Satellite8,487 Shin Corp55,803 TA17,220 TT&T10,201 UCOM7,606 Source: SET, June 20, 2003

11 11 A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, 2003. Thaweesak Koanantakool, NECTEC. ประเด็นอภิปราย •เทคโนโลยีไปทางไหน •คน •บทบาทของภาครัฐ •การวิจัยและพัฒนา •ตลาดและการใช้งาน •ความเสี่ยงอื่นๆ

12 12 A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, 2003. Thaweesak Koanantakool, NECTEC. http://www.nectec.or.th Thank you for your attention.


ดาวน์โหลด ppt 1 A Roadmap to Microelectronic Industry in Thailand Thaweesak Koanantakool Director of National Electronics and Computer Technology Center Thailand NECTEC/NSTDA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google