งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nurturing Innovation for Sustainable Competitiveness June 22,2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nurturing Innovation for Sustainable Competitiveness June 22,2003"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nurturing Innovation for Sustainable Competitiveness June 22,2003
NECTEC/NSTDA Conference, Nurturing Innovation for Sustainable Competitiveness June 22,2003 A Roadmap to Microelectronic Industry in Thailand Thank you Mr.Chairman, Good afternoon, ladies and gentlemen. I am pleased to be here at theAPEC Data Privacy workshop today to share with you on Thailand’s experience in developing our first data protecion law, and our recent surveys on the privacy protection in Thailand. My name is Thaweesak Koanantakool. My organization, NECTEC, or National Electronics and Computer Technology Center, is an organization which is responsible for R&D and technology development, as well as the ICT policy study center of the country. Thaweesak Koanantakool Director of National Electronics and Computer Technology Center Thailand Thaweesak Koanantakool

2 แนะนำวิทยากร คุณภานพ เกษมศานติ์ บริษัทไทยสมาร์ตการ์ด
ดร.พสิน อิศรเสนา ณ อยุธยา ศูนย์พัฒนา ธุรกิจออกแบบวงจรรวม (TIDI) ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) คุณพรเทพ นฤหล้า สมาคมระบบฝังตัวแห่งประเทศไทย A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, Thaweesak Koanantakool, NECTEC. Thaweesak Koanantakool

3 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
ปี 2543 มีมูลค่าส่งการออกกว่า แปดแสนล้านบาท จ้างงานประมาณ 300,000 คน ผู้ประกอบการ กว่า 500 ราย กว่าครึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ - MNC มูลค่าเพิ่มในประเทศ ประมาณ 10% เท่านั้น อุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทย เป็นแบบปลายน้ำ ใช้แรงงานมาก ที่มา: รายงานโครงการพัฒนาความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมและความสามารถด้านนวัตกรรม พค สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำเสนอ สวทช. A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, Thaweesak Koanantakool, NECTEC.

4 โครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์-1
กลุ่มสินค้าสำเร็จรูป เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในบ้าน (TV, audio, video, clock, camera, microwave oven, เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ๆ) อุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องคิดเลข, เครื่องถ่ายเอกสาร) คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (HDD, จอภาพ เครื่องพิมพ์) A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, Thaweesak Koanantakool, NECTEC.

5 โครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์-2
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนทั่วไป (วงจรรวม ทรานซิสเตอร์ ไดโอด แผ่นวงจรพิมพ์ R, C, หม้อแปลง สายไฟฟ้า, เคเบิล) ชิ้นส่วนเฉพาะ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องรับโทรทัศน์ ชิ้นส่วนเครื่องเสียง ชิ้นส่วน disk drive A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, Thaweesak Koanantakool, NECTEC.

6 กิจกรรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มประกอบ ประกอบ IC ประกอบ PCB ประกอบ subsystem (HDD, KB, CRT) ประกอบผลิตภัณฑ์ (consumer electronics, PC, peripherals, office equipment, ..) ที่ยังต้องนำเข้ามาก: อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, Thaweesak Koanantakool, NECTEC.

7 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กุญแจสู่ความสามารถในการแข่งขัน
จะช่วยรักษาอุตสาหกรรมประกอบ IC แบบขั้นสูง, การประกอบ PCB ช่วยให้เกิด innovation ด้านการออกแบบ IC ประตูเข้าสู่ MEMS (micro electromechanical systems) Nanoelectronics A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, Thaweesak Koanantakool, NECTEC.

8 Value Chain ที่จะเพิ่มมูลค่าในประเทศ
Ideas and market potential Product Assembly System Design Wafer Fabrication IC Design PCB Assembly IC Packaging Hardware Software Real-time Systems Embedded Systems Applications White goods Consumer electronics Entertainment Industry applications Automotive electronics Office equipments Business (smart card?) E-Government เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว และอาจจะเริ่มเสียเปรียบ หากๆไม่มี อุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงวัตถุดิบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น blank wafer พลาสติก connector หม้อแปลง cable A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, Thaweesak Koanantakool, NECTEC.

9 มูลค่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าในตลาด (ล้านบาท) Cal-comp Electronics 9,739 Circuit Electr 344 Delta Electronics 34,157 Draco PCB 324 Hana Micro Elec 14,657 KCE Electronics 2,188 K.R.Precision 1,248 Semiconductor Venture Int 1,737 Source: SET, June 20, 2003 A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, Thaweesak Koanantakool, NECTEC.

10 มูลค่าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าในตลาด (ล้านบาท) AIS 164,366 IEC 462 INET 1,275 Jasmine 2,990 Shin Satellite 8,487 Shin Corp 55,803 TA 17,220 TT&T 10,201 UCOM 7,606 A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, Thaweesak Koanantakool, NECTEC. Source: SET, June 20, 2003

11 ประเด็นอภิปราย เทคโนโลยีไปทางไหน คน บทบาทของภาครัฐ การวิจัยและพัฒนา
ตลาดและการใช้งาน ความเสี่ยงอื่นๆ A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, Thaweesak Koanantakool, NECTEC.

12 Thank you for your attention.
A roadmap to the microelectronic industry in Thailand June 22, Thaweesak Koanantakool, NECTEC. Thaweesak Koanantakool


ดาวน์โหลด ppt Nurturing Innovation for Sustainable Competitiveness June 22,2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google