งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปกลุ่ม 5 ทิศทางการพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขันในระดับ สากลของไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปกลุ่ม 5 ทิศทางการพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขันในระดับ สากลของไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปกลุ่ม 5 ทิศทางการพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขันในระดับ สากลของไทย

2 ประเด็นที่นำเสนอประเด็นที่นำเสนอ

3 Value Creation = Opportunitie s Strategies Capabilities X X StrategicPosition What to do? How to do? Strategies

4 Community- Urban Trade Community- Global Trade Between- Community Trade Within-Community Self-Sufficiency Surplus Specialization Dual Track : Global Local Links Social Cohesion International Competitiveness  Efficiency  Cost effective  Productivity  Innovation  Sufficiency  Community Building  Cultural Identity  Family Value

5 Positioning Thailand Macro Economic Foundation • Fiscal & Monetary Policies • Trade and Investment Policies • International Policies Generic Factors • Human Resources • S&T • Management • Infrastructure Knowledge-BasedEconomy Active International Player Owner of Advance Technology GlobalNiches Society of Good Living HPE Public Sector Reform Private Sector Reform Awareness

6 กฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐาน ( กรณีโทรคมนาคม ) แรงงานเทคโนโลยี • SMEs มีทรัพยากรที่จำกัดใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ • กฎระเบียบมีจำนวนมาก ล้าสมัย และสร้างต้นทุนแก่ธุรกิจ • อุตสาหกรรมผูกขาด หรือ กึ่งผูกขาด • ราคาค่าบริการสูงกว่าประเทศ ข้างเคียง • แม้ว่าแรงงาน S&T มีปริมาณ มากขึ้น แต่ยังมีน้อยกว่า ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ • แรงงานมีปัญหาเรื่องคุณภาพ • การวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่ อยู่ในภาครัฐ • ระบบสนับสนุนภาคเอกชนไม่มี ประสิทธิผล

7 สรุปผลจากการประชุม กลุ่มย่อย

8 สรุปผล • Position และ What to do? : เป็นที่ ยอมรับของที่ประชุม และอาจมีการเพิ่มเติมได้อีกตามความ เหมาะสม • กำหนดความหมายของ Position ให้ ชัดเจน เช่น Knowledge Based Economy รวมทั้งสร้างความเข้าใจเรื่อง Competitiveness ว่าเป็น National Agenda และต้อง ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง • การเสริมสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ เป็นเรื่องที่ต้องทำร่วมกันทุกฝ่าย โดยมี การพัฒนาข้อมูล และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

9 สรุปผล • Global Niches :  ต้องมีการกำหนดความหมายของ Global Niches ให้ชัดเจน  ต้องสร้างความเข้าใจให้กับทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  อาจมีการกำหนด Niches อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น Health Industry • กำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ต้องเป็นไปด้วยความ รอบคอบและขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของภาคเอกชน

10 • ปัญหาที่เป็นตุ้มถ่วงของความสามารถใน การแข่งขัน คือ  คอรัปชั่น  กฎระเบียบ  ระบบภาษี ( อัตราภาษีและการจัดเก็บ ) • การเสริมสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขัน ควรเน้น  การสนับสนุน SMEs  การพัฒนา R&D  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( ระบบ การศึกษาและแรงงาน )  การให้ความสำคัญกับ Social Impact • การดำเนินการต่อไป : ควรมีการกำหนด How to do? ในแต่ละด้านให้ชัดเจน ส่วนหนึ่งควรมีการ ใช้ประโยชน์จาก การศึกษาวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาสรุปผล

11 • แนวทางการเพิ่มขีด ความสามารถ • ต้องทำให้เป็น National Consensus • ต้องทำทั้งระบบอย่างจริงจัง • ต้องทำร่วมกันทุกฝ่ายทั้ง ภาคเอกชน และภาครัฐสรุปผล


ดาวน์โหลด ppt สรุปกลุ่ม 5 ทิศทางการพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขันในระดับ สากลของไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google