งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นสิ่งที่แสดงยืนยันตัวบุคคล ( เจ้าของ email) และ email ( ข้อความใน email) ว่า email นั้นได้ถูกส่งมาจากผู้ส่ง คนนั้นจริงๆ และข้อความไม่ได้ถูก เปลี่ยนแปลงและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นสิ่งที่แสดงยืนยันตัวบุคคล ( เจ้าของ email) และ email ( ข้อความใน email) ว่า email นั้นได้ถูกส่งมาจากผู้ส่ง คนนั้นจริงๆ และข้อความไม่ได้ถูก เปลี่ยนแปลงและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นสิ่งที่แสดงยืนยันตัวบุคคล ( เจ้าของ email) และ email ( ข้อความใน email) ว่า email นั้นได้ถูกส่งมาจากผู้ส่ง คนนั้นจริงๆ และข้อความไม่ได้ถูก เปลี่ยนแปลงและ แก้ไขเป็นสิ่งที่แสดง ยืนยันตัวบุคคล ( เจ้าของ email) และ email ( ข้อความใน email) ว่า email นั้น ได้ถูกส่งมาจากผู้ส่ง คนนั้นจริงๆ และ ข้อความไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงและแก้ไข และจะมีใบรับรองดิจิตอลเมื่อทำการสมัคร แล้ว

3 ใบรับรองดิจิตอล หรือ Digital Certificate ใบรับรอง หรือใบรับรองดิจิตอลนั้นทำ หน้าที่คล้ายกับบัตรประจำตัวประชาชน คือ ยืนยันตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของ ซึ่ง ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐาน X.509 และบน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แต่ละใบนั้นจะ ประกอบไปด้วย

4 1. หมายเลขของใบรับรองฯ (serial number) 2. วิธีการที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล (algorithm) 3. ชื่อขององค์กรออกใบรับรองฯ (issuer) 4. เวลาเริ่มใช้ใบรับรองฯ (starting time) และเวลาที่ใบรับรองหมดอายุ (expiring time) 5. ชื่อผู้ถือใบรับรองฯ (subject) และข้อมูล ทั่วไป เช่นหน่วยงานที่สังกัด, e-mail Address เป็นต้น 6. กุญแจสาธารณะของผู้ถือใบรับรองฯ (subject ' s public key )

5 ต้องเข้าใจกระบวนการของการ ถอดรหัส 2 แบบ 1. สมมาตร (symmetric) 2. ไม่สมมาตร (asymmetric)

6

7

8 ข้อดี 1. เป็นการป้องกันการขโมยข้อมูลได้ระหว่าง ทาง 2. เป็นการยืนยันตัวผู้ส่งว่า E –mail หรือ ข้อมูลชุดนั้น นั้นมาจาก ตัวผู้ส่งว่าเป็น ตัวจริง 3. เป็นการระบุตัวบุคคลได้แน่นอนจึงมั่นใจใน ข้อมูลที่ได้รับมาจาก คนทีตนรอ 4. ป้องกันการแก้ไขข้อมูลระหว่างทาง 5. ป้องกันการปฎิเสธการรับผิดชอบ ข้อเสีย 1. เกิดความยุ่งยากมากขึ้นในการส่งข้อมูล เพราะต้องมีการเพิ่ม กระบวนการในการส่งและรับ ข้อมูล 2. ต้องมีการจดทะเบียนขอใช้ Digital Signature ซึ่งเป็นการ เสียเวลา และทัพยา กรต่างๆมากขึ้น

9 การส่งการบ้านผ่าน Internet ที่ให้ นักศึกษาทุกคนได้มีการส่งการบ้านและ งานผ่าน Internet โดยให้นักศึกษาทุกคน ได้มีการลงลายมือชื่อดิจิตอลเพื่อเป็นการ ยื่นยันตัวบุคคลที่ได้ส่งการบ้านว่าเป็นตัว จริงและ เป็นการป้องกันการขโมยงานจาก เพื่อนนักศึกษาด้วยกัน และยังสามารถ ป้องกันการสูญหายของงานได้ด้วย


ดาวน์โหลด ppt เป็นสิ่งที่แสดงยืนยันตัวบุคคล ( เจ้าของ email) และ email ( ข้อความใน email) ว่า email นั้นได้ถูกส่งมาจากผู้ส่ง คนนั้นจริงๆ และข้อความไม่ได้ถูก เปลี่ยนแปลงและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google