งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Digital signature โดย กลุ่ม BATTLE-FIEID.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Digital signature โดย กลุ่ม BATTLE-FIEID."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Digital signature โดย กลุ่ม BATTLE-FIEID

2 Digital Signature คืออะไร
เป็นสิ่งที่แสดงยืนยันตัวบุคคล (เจ้าของ ) และ (ข้อความใน ) ว่า นั้นได้ถูกส่งมาจากผู้ส่ง คนนั้นจริงๆ และข้อความไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงและ แก้ไขเป็นสิ่งที่แสดงยืนยันตัวบุคคล (เจ้าของ ) และ (ข้อความใน ) ว่า นั้นได้ถูกส่งมาจากผู้ส่ง คนนั้นจริงๆ และข้อความไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงและแก้ไข และจะมีใบรับรองดิจิตอลเมื่อทำการสมัครแล้ว

3 ใบรับรองดิจิตอล คืออะไร ใบรับรองดิจิตอล หรือ Digital Certificate
ใบรับรอง หรือใบรับรองดิจิตอลนั้นทำหน้าที่คล้ายกับบัตรประจำตัวประชาชน คือ ยืนยันตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของ ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐาน X.509 และบนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แต่ละใบนั้นจะประกอบไปด้วย

4 1. หมายเลขของใบรับรองฯ (serial number)
2. วิธีการที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล (algorithm) 3. ชื่อขององค์กรออกใบรับรองฯ (issuer) 4. เวลาเริ่มใช้ใบรับรองฯ (starting time)และเวลาที่ใบรับรองหมดอายุ (expiring time) 5. ชื่อผู้ถือใบรับรองฯ (subject) และข้อมูลทั่วไป เช่นหน่วยงานที่สังกัด, Address เป็นต้น 6. กุญแจสาธารณะของผู้ถือใบรับรองฯ (subject ' s public key)

5 การทำงาน ของ Digital Signature
ต้องเข้าใจกระบวนการของการถอดรหัส 2 แบบ 1.สมมาตร (symmetric) 2.ไม่สมมาตร(asymmetric)

6 แบบสมมาตร (symmetric)

7 แบบไม่สมมาตร(asymmetric)

8 ข้อดี / ข้อเสีย ข้อดี 1. เป็นการป้องกันการขโมยข้อมูลได้ระหว่างทาง
ข้อดี 1. เป็นการป้องกันการขโมยข้อมูลได้ระหว่างทาง 2. เป็นการยืนยันตัวผู้ส่งว่า E –mail หรือข้อมูลชุดนั้น นั้นมาจาก ตัวผู้ส่งว่าเป็นตัวจริง 3. เป็นการระบุตัวบุคคลได้แน่นอนจึงมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับมาจาก คนทีตนรอ 4. ป้องกันการแก้ไขข้อมูลระหว่างทาง 5. ป้องกันการปฎิเสธการรับผิดชอบ ข้อเสีย 1. เกิดความยุ่งยากมากขึ้นในการส่งข้อมูลเพราะต้องมีการเพิ่ม กระบวนการในการส่งและรับข้อมูล 2. ต้องมีการจดทะเบียนขอใช้ Digital Signature ซึ่งเป็นการ เสียเวลา และทัพยากรต่างๆมากขึ้น

9 การประยุกต์งานเชิงสร้างสรรค์
การส่งการบ้านผ่าน Internet ที่ให้นักศึกษาทุกคนได้มีการส่งการบ้านและ งานผ่าน Internet โดยให้นักศึกษาทุกคน ได้มีการลงลายมือชื่อดิจิตอลเพื่อเป็นการยื่นยันตัวบุคคลที่ได้ส่งการบ้านว่าเป็นตัวจริงและ เป็นการป้องกันการขโมยงานจากเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน และยังสามารถป้องกันการสูญหายของงานได้ด้วย


ดาวน์โหลด ppt Digital signature โดย กลุ่ม BATTLE-FIEID.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google