งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Private Key Crypto Private Key Crypto หรือ Single-key algorithm หรือ one-key algorithm คือ การเข้ารหัสและถอดรหัส โดยใช้กุญแจรหัสตัวเดียวกัน คือ ผู้ส่งและผู้รับจะต้องมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Private Key Crypto Private Key Crypto หรือ Single-key algorithm หรือ one-key algorithm คือ การเข้ารหัสและถอดรหัส โดยใช้กุญแจรหัสตัวเดียวกัน คือ ผู้ส่งและผู้รับจะต้องมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Private Key Crypto Private Key Crypto หรือ Single-key algorithm หรือ one-key algorithm คือ การเข้ารหัสและถอดรหัส โดยใช้กุญแจรหัสตัวเดียวกัน คือ ผู้ส่งและผู้รับจะต้องมี กุญแจรหัสที่เหมือนกันเพื่อใช้ ในการเข้ารหัสและถอดรหัส

2 รูปการเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตร (Symmetric-key cryptography) จากรูป ถ้า Mr. A ได้ตกลงกับ Mr. B ว่ากุญแจลับที่จะใช้เข้ารหัสและ ถอดรหัสคือ การเปลี่ยนตัวอักษร จากเดิมถัดไป1ตำแหน่ง ถ้า Mr. A ต้องการส่งคำว่า HELLO ไปให้ Mr. B ขั้นตอนจะเป็นดังนี้

3 การเข้ารหัสแบบ Private Key Crypto ข้อดี 1. มีความรวดเร็ว เพราะใช้เวลาใน การคำนวณที่น้อย กว่า 2. สามารถสร้างได้ ง่ายโดยใช้ฮาร์ดแวร์ ข้อเสีย การบริหารจัดการ กุญแจทำได้ ยากเพราะ กุญแจใน การเข้ารหัส และ ถอดรหัส เหมือนกัน

4 ประโยชน์ ใช้ในความปลอดภัยในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใน การดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ปัจจัยที่เป็น อุปสรรคของการพัฒนา ได้แก่ ความไม่มั่นใจในความ ปลอดภัยของการทำธุรกรรมโดยเฉพาะความปลอดภัย ของข้อมูล (Information Security) เนื่องจากข้อมูล ที่ทำการรับส่ง หรือแลกเปลี่ยนกันนั้น เป็นการดำเนินการ ผ่านเครือข่าย ซึ่งอาจถูกคุกคามได้ในหลายรูปแบบ เช่น การเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ทำลายข้อมูล การปฏิเสธความรับผิดในการทำธุรกรรม เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีการสร้างระบบรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลขึ้น โดยครอบคลุมในประเด็นสำคัญ

5 การนำไปประยุกต์งานเชิงสร้างสรรค์ ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของภาคใต้ ซึ่ง มีแนวโน้มการเติบโตของตลาดสูง จึงควรนำมาเป็น กรณีศึกษา เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กับ เกษตรกรรม วิธีศึกษาคือ 1. วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสวนยางพารา 2. เชื่อมสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับต้นยางพาราทุก ต้น โดยใช้ชิพ และโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ในการ ควบคุม 3. วางท่อทางไหลของน้ำยางมารวมที่จุดเดียวกัน ซึ่งควบเป็นถังที่มีขนาดใหญ่

6


ดาวน์โหลด ppt Private Key Crypto Private Key Crypto หรือ Single-key algorithm หรือ one-key algorithm คือ การเข้ารหัสและถอดรหัส โดยใช้กุญแจรหัสตัวเดียวกัน คือ ผู้ส่งและผู้รับจะต้องมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google