งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยนางสาววรรณวนัช โอภาสพันธ์สิน รหัส 503040255-9 นางสาวก้องกิดากร วรสาร รหัส 503040764-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยนางสาววรรณวนัช โอภาสพันธ์สิน รหัส 503040255-9 นางสาวก้องกิดากร วรสาร รหัส 503040764-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยนางสาววรรณวนัช โอภาสพันธ์สิน รหัส 503040255-9 นางสาวก้องกิดากร วรสาร รหัส 503040764-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินอ. ดร. ภัทรวิทย์ พล พินิจ รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ 1

2 รายละเอียดการนำเสนอ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ  แผนการดำเนินงาน  ออกแบบระบบเบื้องต้น  ส่วนประกอบของระบบ  ปัญหาและอุปสรรค  บทสรุป 2

3 หลักการและเหตุผล  ความต้องการด้านความปลอดภัยในการเข้ารหัสและ ถอดรหัส มีมากขึ้นในปัจจุบัน  การเข้ารหัสลับแบบอสมมาตรในปัจจุบันซึ่งได้แก่ RSA และ Rabin นั้นเป็นการเข้ารหัสลับแบบ อสมมาตรเชิงกำหนด ดังนั้นถ้า cryptanalysis สามารถทำ Trapdoor Predicate ส่วนหนึ่งได้จะ สามารถ Predicate ข้อมูลได้ทั้งหมด  การทำให้ข้อมูล (plaintext) อยู่ในรูปพหุนามเชิง เวลา ได้รับการพิสูจน์ใน Yao [1258] ว่าสามารถ ป้องกัน Trapdoor predicate ได้  การเข้ารหัสลับแบบอสมมาตรเชิงสุ่ม ที่พัฒนาจาก การทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปพหุนามเชิงเวลา แล้ว เข้ารหัสด้วยการเข้ารหัสแบบอสมมาตรเชิงกำหนด สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้สูงขึ้นได้ 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  ศึกษาการเข้ารหัสลับแบบอสมมาตรเชิงกำหนด (Deterministic Public-Key Encryption)  ศึกษาทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (Elementary Number Theory) พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) และอัลกอริทึมเกี่ยวข้องกับการออกแบบ  พัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการเข้ารหัสลับแบบ อสมมาตรเชิงความน่าจะเป็น (Probabilistic Public-Key Encryption)  พัฒนาโปรแกรมสำหรับการเข้ารหัสลับแบบ อสมมาตรเชิงความน่าจะเป็น  ทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคำนวณ ระหว่างการเข้ารหัสลับแบบอสมมาตรเชิงกำหนด และการเข้ารหัสลับแบบอสมมาตรเชิงความน่าจะ เป็น 4

5 เป้าหมายและขอบเขตของ โครงการ  เป้าหมาย เป็นการพัฒนาระบบการเข้ารหัสลับแบบอสมการเชิงกำหนด (Asymmetric Deterministic Cryptosystem) บนพื้นฐานของ ปัญหาการแยกตัวประกอบ (Factoring Problem) ใน RSA. ให้ อยู่ในรูประบบการเข้ารหัสลับแบบอสมการเชิงสุ่ม (Asymmetric Random Cryptosystem) บนพื้นฐานของปัญหาของพหุนาม เชิงเวลา (Polynomial time) ที่ซึ่งข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสยากต่อการ วิเคราะห์การเข้ารหัส (Cryptanalysis) ด้วยวิธีทั้งแยกตัวประกอบ และการใช้ Trapdoor Predicate  ขอบเขตของโครงการ สามารถสร้างระบบการเข้ารหัสลับแบบอสมมาตรเชิงความน่าจะ เป็นที่มีความปลอดภัยสูงนำไปใช้งานได้จริง โดยไม่มี ข้อผิดพลาดแต่อย่างใด 5

6 แผนการดำเนินงาน 6

7 ออกแบบระบบเบื้องต้น 7

8 ส่วนประกอบของระบบ 8

9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  วิทยาการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ  อัลกอริทึม RSA กับวิทยาการเข้ารหัสลับ แบบกุญแจสาธารณะ  THE RSA Cryptosystem  ตัวแปลงรหัสแบบกระแส 9

10 ระบบการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) สามารถแบ่งตามวิธีการใช้เป็น 2 วิธี ดังนี้ ระบบเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตร (Symmetric-key cryptography) ระบบเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตร (Asymmetric-key cryptography or Public Key Technology) 10

11 THE RSA Cryptosystem  รักษาความปลอดภัยของ RSA Cryptosystem จะ ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการเข้ารหัสของ เป็นฟังก์ชันทางเดียวที่จะทำให้อีกฝ่ายสามารถ คำนวณเพื่อถอดรหัส ข้อความที่ไม่สามารถอ่านได้ โดยการถอดรหัสข้อความที่ไม่สามารถอ่านได้ จะใช้ ความรู้ของตัว เมื่อทราบตัวประกอบนี้จึงทำ ให้ สามารถคำนวณหาค่า นำไปคำนวณเพื่อหาค่า a โดยใช้ E xtend Euclidean A lgorithm 11

12 อัลกอริทึม RSA กับวิทยาการ เข้ารหัสลับ แบบกุญแจสาธารณะ 12

13 ตัวแปลงรหัสแบบกระแส การเข้ารหัสแบบกระแสโดยใช้ตัวสร้างกระแสบิต (Bit- stream Generator) ในการสร้างกระแสเลขโดดฐานสอง (Binary Digits) ที่เรียกว่า กระแสบิตทางด้านวิทยาการ รหัสลับ โดยผ่านตัวดำเนินการออร์เฉพาะ (Exclusive- OR, XOR) หรือการบวกแบบมอดูโล 2 (Addition Modulo 2) 13

14 สิ่งที่จะพัฒนาต่อ  พัฒนาออกแบบอัลกอริทึม เขียน โปรแกรม และ ทดสอบประสิทธิผลเชิง เวลาของการแก้รหัสและถอดรหัสลับ ในระบบที่ออกแบบเปรียบเทียบการ เข้ารหัสลับแบบ อสมมาตร RSA 14

15 ปัญหาและอุปสรรค  ความซับซ้อนในเชิงคำนวณสูง  เอกสารที่เผยแพร่มีไม่มาก 15

16 บทสรุป การพัฒนาระบบการเข้ารหัสแบบอสมมาตร เชิงความน่าจะเป็น เป็นการนำข้อดีของการ เข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตรและแบบ กุญแจอสมมาตรมาใช้ในการพัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มความแกร่งให้กับระบบการเข้ารหัส ซึ่งยากต่อการวิเคราะห์ของผู้บุกรุกที่ต้อง แก้ปัญหาอย่างหนัก 16


ดาวน์โหลด ppt โดยนางสาววรรณวนัช โอภาสพันธ์สิน รหัส 503040255-9 นางสาวก้องกิดากร วรสาร รหัส 503040764-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google