งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส 493040173-0 นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร รหัส 493041123-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส 493040173-0 นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร รหัส 493041123-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส 493040173-0 นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร รหัส 493041123-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. ชัชชัยคุณบัว อ. ดร. ภัทรวิทย์พลพินิจ 1 การเพิ่มอัตราเร็วของแหล่งกำเนิดบลัม บลัม ชับ

2 รายละเอียดการนำเสนอ ที่มาของโครงการ เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวคิดการประยุกต์บลัม บลัม ชับ Symmetric Cryptosystem สิ่งที่จะพัฒนาต่อ ปัญหาและอุปสรรค 2

3 ที่มาของโครงการ ความปลอดภัยในการสื่อสารและแลกเปลี่ยน ข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น สิ่งจำเป็น การเกิดปัญหา Collision ในการสร้างบิตสุ่ม เพื่อใช้ในการผลิตกุญแจด้วยวิธีทั่วไปเช่น Secure Hash Algorithm (SHA) ทำให้ Attackers สามารถพยากรณ์ตัวเลขสุ่มได้ การคำนวณในบลัม บลัม ชับยังทำได้ช้า 3

4 เป้าหมายและขอบเขตของ โครงการ เป้าหมายของโครงการ สามารถผลิตลำดับตัวเลขสุ่มที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่สามารถพยากรณ์ได้ทางสถิติ เพื่อนำไป ประยุกต์ ใช้กับการเข้ารหัสแบบสมมาตรที่ใช้กัน อย่างแพร่หลายให้มีความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้น ขอบเขตของโครงการ ผลิตตัวเลขสุ่มเพื่อใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลแบบ สมมาตร (Symmetric Cryptosystems) 4

5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มิลเลอร์ – ราบิน บลัม บลัม ชับ Data Encryption Standard (DES) Triple Data Encryption Standard (3DES) RSA 5

6 มิลเลอร์ – ราบิน คืออะไร มิลเลอร์ – ราบิน เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการ ตรวจสอบว่าเลขที่ได้จากการสุ่มมานั้นเป็น จำนวนเฉพาะหรือไม่ 6

7 แนวคิดการประยุกต์บลัม บลัม ชับ บลัม บลัม ชับหมายถึงแหล่งกำเนิดบิตเทียมที่ สอดคล้องกับแหล่งกำเนิดชั้นส่วนตกค้าง กำลังสองดังสมภาค บลัม บลัม ชับ เป็นปัญหาหนึ่งทางทฤษฎี จำนวนที่ยังไม่สามารถหาผลเฉลยหรือฟังก์ชัน ผกผันได้ เมื่อทราบ image ของฟังก์ชัน ซึ่ง ผลก็คือไม่สามารถคาดเดาตัวเลขสุ่มถัดไปได้ 7

8 แนวคิดการประยุกต์บลัม บลัม ชับ การเพิ่มประสิทธิภาพของบลัม บลัม ชับ สามารถทำได้โดยการแยกบิตที่มีความสำคัญ น้อยออกเป็นจำนวน k บิตดังสมการ โดยที่ค่า N คือผลคูณระหว่างจำนวนเฉพาะ ขนาดใหญ่ 2 จำนวนคือ p และ q 8

9 Symmetric Cryptosystem ด้วย DES Data Encryption Standard (DES) เป็น วิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลในรูป 64 bit โดยในที่นี้จะใช้บิตสุ่มที่ผลิตจาก Blum Blum Shub แทนวิธีทาง Data structure มา ใช้ในการสร้างกุญแจซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ ออกมาในรูป Cipher Text 64 bit 9

10 Symmetric Cryptosystem ด้วย 3DES Triple Data Encryption Standard หรือ 3DES จะมีวิธีการทำงานคล้ายคลึงกับ DES โดยที่จะทำการผลิตกุญแจขนาด 192 บิต แล้วจึงทำการแบ่งเป็นกุญแจขนาด 64 บิต จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในการเข้ารหัสให้ได้ ออกมาเป็น Cipher Text ถึงแม้ 3DES จะมี ความเร็วที่ช้ากว่า DES แต่ 3DES นั้นก็มีความ ปลอดภัยมากกว่า DES มาก 3DES เป็นวิธีการเข้ารหัสแบบสมมาตรที่มี ความปลอดภัยสูงและยังสามารถรองรับ Application ต่างๆในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จึง ทำให้ 3DES ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน ปัจจุบัน 10

11 Algorithm1: สำหรับผลิตกุญแจ ด้วยบลัม บลัม ชับ 11

12 ผลการทำงานของ Algorithm1 12

13 Algorithm2: สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของบลัม บลัม ชับ 13

14 Algorithm3: Blum Blum Shub Secret key Generator 14

15 ผลการทำงานของ Algorithm3 15

16 ผลการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ 16

17 การประยุกต์ Algorithm3 ที่ออกแบบ ใน DES 17

18 การทำงานของ DES 18

19 ผลการทำงานด้วย DES 19

20 การประยุกต์ Algorithm3 ที่ ออกแบบ ใน 3DES 20

21 การทำงานด้วย 3DES 21

22 การทำงานด้วย 3DES 22 PlainText.txt Encrypt Key.txtCipherText2.txt Decrypt PlainTextFromDecrypt.txt

23 การเข้ารหัสด้วยวิธี RSA RSA เป็นอัลกอริทึมสำหรับการเข้ารหัสแบบ Public-Key และเป็น อัลกอริทึมแรกที่เหมาะ สำหรับ Digital Signature ซึ่งมีการใช้งานใน Protocol สำหรับ Electronic Commerce โดยที่ RSA นั้นจะทำการสร้าง Public Key และ Private Key เพื่อใช้ในการเข้ารหัสและ ถอดรหัสโดยที่ ฝั่งผู้สั่งจะเข้ารหัสโดยใช้ Public Key และ ฝั่งผู้รับจะใช้ Private Key ในการถอดรหัส 23

24 ตารางการทำงาน 24 ลำ ดับ แผนการ ดำเนินงาน ระยะเวลา 25522553 ม. ค. - มิ. ย. ก.ค –พ.ย.ก.ค –พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค -ก.พม.ค -ก.พ 1 ศึกษา ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 6M 2 พัฒนา ระบบ 6M 3 จัดทำ รายงาน และคู่มือ การใช้งาน 8M

25 สิ่งที่จะพัฒนาต่อ พัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานร่วมกับ Public key Cryptosystems พัฒนาการเข้ารหัสให้ใช้ได้กับ Applications อื่น เช่น Digital Signature, Send Mail, Video Streaming เป็นต้น 23

26 ปัญหาและอุปสรรค ความซับซ้อนในเชิงคำนวณสูง เอกสารที่เผยแพร่มีไม่มาก 24

27 Q & A Thank You for Your Attention 25


ดาวน์โหลด ppt Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส 493040173-0 นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร รหัส 493041123-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google