งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E+M Commerce. 2Principles of Information Systems, Eighth Edition Security •Methods to increase security –Payment Card Industry security standard ดูทั้งเครื่องอ่านบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E+M Commerce. 2Principles of Information Systems, Eighth Edition Security •Methods to increase security –Payment Card Industry security standard ดูทั้งเครื่องอ่านบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E+M Commerce

2 2Principles of Information Systems, Eighth Edition Security •Methods to increase security –Payment Card Industry security standard ดูทั้งเครื่องอ่านบัตร ต้องมี password เข้าใช้งาน, มี firewall ฯลฯ –Address Verification System ระบบตรวจสอบที่อยู่ –Card Verification Number technique ตรวจสอบจากตัวเลขหลัง บัตร –Visa’s Advanced Authorization process –Federal Financial Institutions Examination Council’s “Authentication in an Internet Banking Environment” guidelines อาศัยเครื่องมือแล้ว generate password –Biometric technology ตรวจลายนิ้วมือ ม่านตา เสียง

3 3Principles of Information Systems, Eighth Edition E-Commerce Software •E-commerce software tools –Catalog management: การจัดการสมุดแจ้งรายการสินค้า –Product configuration: build product online to meet user needs การสร้างหน้าร้านหน้าสินค้าให้ดี ตรงกับความต้องการของ ลูกค้า –Shopping cart facilities จับมาวางใส่ตะกร้าซื้อสินค้า –Transaction processing กระบวนการซื้อผ่านตระกร้า รวม + ส่วนลด + ภาษี + ค่าขนส่ง –Web traffic data analysis การวิเคราะห์ข้อมูลจาก web log file เช่น การค้นหาข้อมูลสินค้าของลูกค้า เวลาที่เข้าชม ฯลฯ –Web services: คือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ เครือข่าย

4 4Principles of Information Systems, Eighth Edition Electronic Payment Systems •Digital certificate: ใบรับรอง หรือใบรับรองดิจิตอล ทำหน้าที่คล้าย กับบัตรประจำตัวประชาชน คือ ยืนยันตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของ •Certificate authority (CA): คือผู้ประกอบกิจการที่ออกใบรับรอง ความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันความมีตัวตนของ เจ้าของใบรับรอง ในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ •Secure Sockets Layer (SSL): เป็นระบบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล กันระหว่าง Client กับ Server ซึ่งข้อมูลจาก Client ที่จะส่งไปยัง Server นั้นจะถูกเข้ารหัสก่อนที่จะส่งไปที่ Server ทำให้ข้อมูลที่จะส่ง ถึงกันนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น •Electronic cash: amount of money that is computerized, stored, and used as cash for e-commerce transactions –Paypal เป็นบริษัทออนไลน์ที่ให้บริการระบบโอนและชำระเงินผ่าน อีเมล์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค โดยไม่ต้องเปิดเผยเลขที่บัตร เครดิตให้แก่ผู้ค้า และสามารถตรวจสอบใบสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว ขณะซื้อของ online

5 5Principles of Information Systems, Eighth Edition Electronic Payment Systems (continued) •Credit card ผู้ออกบัตรจะให้วงเงินกับผู้ถือบัตรไว้ระดับหนึ่ง ผู้ถือบัตร สามารถใช้บัตรดังกล่าว จับจ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ภายในวงเงินที่ กำหนด เมื่อถึงกำหนดไม่จำเป็นต้องจ่ายครบเต็มจำนวน โดยอาจจ่าย เพียงบางส่วนก่อนก็ได้ หรือที่เรียกว่าซื้อก่อน แล้วค่อยผ่อนจ่าย ภายหลัง •Charge card บัตรที่ผู้ถือสามารถซื้อก่อน แล้วค่อยจ่ายเต็มทีหลัง บัตรประเภทนี้ไม่มีการจำกัดวงเงินการใช้จ่าย แต่เมื่อถึงกำหนด ระยะเวลาชำระเงิน ผู้ถือบัตรจะต้องจ่ายครบเต็มจำนวน เช่น American Express •Debit card เช่น K-My Debit Card กสิกรไทย, บัตร Be1st ของ ธนาคารกรุงเทพ คือต้องมีเงินฝากอยู่ในบัญชีก่อน เมื่อต้องการชำระ เงินก็สามารถชำระได้เท่าที่เงินในบัญชีมีเท่านั้น •Smart card: การนำแผ่นไมโครชิป และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบวงจรรวม มาฝังลงบนตัวบัตร ซึ่งมีกลไกในการเขียนและการอ่าน ข้อมูลที่ซับซ้อน สามารถเก็บรหัสลับและข้มูลทางชีวภาพบางอย่าง เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ หรือรูปภาพ ทำให้ยากแก่การปลอมแปลง และ ให้ความปลอดภัยของข้อมูลสูงกว่า ทั้งยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างกว้างขวางกว่าเดิม


ดาวน์โหลด ppt E+M Commerce. 2Principles of Information Systems, Eighth Edition Security •Methods to increase security –Payment Card Industry security standard ดูทั้งเครื่องอ่านบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google