งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

167306 Electronic Commerce บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 ( ต่อ ) อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "167306 Electronic Commerce บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 ( ต่อ ) อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 167306 Electronic Commerce บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 ( ต่อ ) อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ thararat@buu.ac.th

2 Outline การตลาดแบบเชื่อมโยง การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การวัดประสิทธิภาพของการ โฆษณาออนไลน์ การคำนวณราคาค่าโฆษณา ออนไลน์

3 การตลาดแบบเชื่อมโยง (Affiliate Marketing) เว็บไซต์ใดต้องการมียอดขายเพิ่มขึ้น จะมีการ ใช้โปรแกรมเชื่อมโยง (Affiliate program) เว็บไซต์ใดต้องการมีรายได้ สามารถนำ โปรแกรมเชื่อมโยงนี้ไปติดตั้ง โปรแกรมจะสร้างลิงค์ที่สามารถเชื่อมโยงจาก เว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง เว็บไซต์ที่เป็นทางผ่านจะได้รับค่าคอมมิชชัน จากยอดขายที่เกิดขึ้น การคิดค่าคอมมิชชันอาจจะคิดจากรูปแบบอื่น ๆ ได้อีก เช่น – คิดจากจำนวนของการคลิกผ่านโปรแกรม – คิดจากจำนวนลูกค้าที่เข้ามาลงทะเบียน

4 การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย จากหนังสือ Marketing 3.0 ( ฟิลิป คอตตเลอร์ และคณะ,2554:3-5) แบ่งการตลาดออกเป็น 3 ยุค 1. ยุค 1.0 ให้ความสำคัญกับสินค้าเป็นหลัก 2. ยุค 2.0 ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค 3. ยุค 3.0 เน้นการขับเคลื่อนด้วยค่านิยม หรือ เรียกว่า ยุค User Generated Content (UGC)

5 ความหมายของโซเชียลมีเดีย คือ รูปแบบสื่อออนไลน์และเครื่องมือที่ถูกใช้ สำหรับการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมและพูดคุย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน (Turban et al (2012:301)

6 ประเภทของโซเชียลมีเดีย ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553: 27-33) ได้แยก ประเภทโดยถือลักษณะร่วมกัน คือ การมี ผู้บริโภคเป็นคนสร้างเนื้อหา 1.Blog 2.Twitter และ Micro Blog 3.Social Network 4.Media Sharing 5.Social News และ Bookmarking 6.Online Forum

7 Blog เป็นระบบจัดการเนื้อหา ผู้ใช้สามารถเขียนบทความ และใส่รูปภาพหรือ คลิปวีดีโอได้ง่าย ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถใน ด้านต่าง ๆ สามารถเผยแพร่สิ่งที่ตนรู้ด้วยการ เขียนได้อย่างเสรี เช่น การรีวิวมือถือหรือสินค้า มีอิทธิพลทางการตลาด

8 Twitter และ Micro Blog เป็นรูปแบบหนึ่งของบล็อกที่จำกัดจำนวน ตัวอักษรในการโพสต์ครั้งละ 140 ตัวอักษร ใช้พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น นำเสนอข้อมูล ถูกนำมาใช้ในการตลาด เช่น การสร้างการ บอกต่อ สร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขาย และเป็น เครื่องมือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า Micro Blog เป็นบล็อกที่มีการแสดงหัวข้อ และความคิดเห็นที่กระชับ กะทัดรัด ผู้ใช้ที่ เป็นสมาชิกสามารถเลือกหัวข้อจาก บล็อกอื่นให้มาปรากฏในไมโคร บล็อกของ ตนเอง หรือตามสมาชิกอื่นได้ Twitter จัดเป็นไมโครบล็อกอย่างนึง

9 Social Network เครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างบุคคลจนกลายเป็น สังคม องค์ประกอบ – ข้อมูลส่วนตัว – การลงรูป วีดีโอ – การแสดงความคิดเห็น นักการตลาดนำมาใช้ในการให้ลูกค้ามีส่วน ร่วมกับแบรนด์ เช่น พูดคุย กิจกรรมที่จัดขึ้น และ CRM เช่น Facebook Myspace

10 Media Sharing เว็บที่เปิดโอกาสให้สามารถอัพโหลดรูป วีดีโอ สไลด์ หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อแบ่งปันให้คนอื่น ๆ เช่น YouTube

11 Social News และ Bookmarking Social News เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยัง เนื้อหาหรือบทความในอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งและเปิดโอกาสให้ลงคะแนน และทำการโหวตได้ โดยเสมือนให้มหาชลช่วยกลั่นกรองบทความ หรือเนื้อหาที่เป็นที่น่าสนใจที่สุด Social Bookmarking เป็นการคั่นหน้าที่ ไม่ขึ้นกับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง แต่ สามารถทำผ่านออนไลน์ และคนอื่น ๆ สามารถเห็นการคั่นหน้าดังกล่าว ได้ เช่น Delicious

12 Online Forum เป็นโซเชียลมีเดีย รูปแบบเก่าที่สุด ที่ให้คนเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่สนใจ บางครั้งเนื้อหาการพูดคุยเป็นการวิจารณ์สินค้า และบริการของตนเอง กิจการสามารถเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ลูกค้า หรือแก้ปัญหาได้

13 เป้าหมายของการใช้โซเชียล มีเดียเพื่อการตลาด เพื่อใช้เป็นหน้าร้านสำหรับขายสินค้า เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ เป็นเครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นและ บริการลูกค้า เพื่อสร้างชุมชน

14 การวัดประสิทธิภาพของการ โฆษณาออนไลน์ Ad Impression Page View (Visit Click-Through Page Impression (Hit Counts) Unique Visitors Reach

15 การคำนวณราคาค่าโฆษณา ออนไลน์ คำนวณราคาบนพื้นฐานของจำนวนการแสดง โฆษณานั้น คำนวณราคาบนพื้นฐานของการคลิกเข้าไปยัง เว็บไซต์ที่เป็นผู้ลงโฆษณา คำนวณราคาบนพื้นฐานของการทำกิจกรรมที่ ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt 167306 Electronic Commerce บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 ( ต่อ ) อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google