งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 (ต่อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 (ต่อ)
Electronic Commerce บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 (ต่อ) อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ

2 Outline การตลาดแบบเชื่อมโยง การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย
การวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์ การคำนวณราคาค่าโฆษณาออนไลน์

3 การตลาดแบบเชื่อมโยง (Affiliate Marketing)
เว็บไซต์ใดต้องการมียอดขายเพิ่มขึ้น จะมีการใช้โปรแกรมเชื่อมโยง (Affiliate program) เว็บไซต์ใดต้องการมีรายได้ สามารถนำโปรแกรมเชื่อมโยงนี้ไปติดตั้ง โปรแกรมจะสร้างลิงค์ที่สามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง เว็บไซต์ที่เป็นทางผ่านจะได้รับค่าคอมมิชชันจากยอดขายที่เกิดขึ้น การคิดค่าคอมมิชชันอาจจะคิดจากรูปแบบอื่น ๆ ได้อีก เช่น คิดจากจำนวนของการคลิกผ่านโปรแกรม คิดจากจำนวนลูกค้าที่เข้ามาลงทะเบียน

4 การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย
จากหนังสือ Marketing 3.0 (ฟิลิป คอตตเลอร์ และคณะ,2554:3-5) แบ่งการตลาดออกเป็น 3 ยุค ยุค 1.0 ให้ความสำคัญกับสินค้าเป็นหลัก ยุค 2.0 ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค ยุค 3.0 เน้นการขับเคลื่อนด้วยค่านิยม หรือเรียกว่า ยุค User Generated Content (UGC)

5 ความหมายของโซเชียลมีเดีย
คือ รูปแบบสื่อออนไลน์และเครื่องมือที่ถูกใช้สำหรับการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมและพูดคุย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน (Turban et al (2012:301)

6 ประเภทของโซเชียลมีเดีย
ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553: 27-33) ได้แยกประเภทโดยถือลักษณะร่วมกัน คือ การมีผู้บริโภคเป็นคนสร้างเนื้อหา Blog Twitter และ Micro Blog Social Network Media Sharing Social News และ Bookmarking Online Forum

7 Blog เป็นระบบจัดการเนื้อหา
ผู้ใช้สามารถเขียนบทความ และใส่รูปภาพหรือคลิปวีดีโอได้ง่าย ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถเผยแพร่สิ่งที่ตนรู้ด้วยการเขียนได้อย่างเสรี เช่น การรีวิวมือถือหรือสินค้า มีอิทธิพลทางการตลาด

8 Twitter และ Micro Blog เป็นรูปแบบหนึ่งของบล็อกที่จำกัดจำนวนตัวอักษรในการโพสต์ครั้งละ 140 ตัวอักษร ใช้พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น นำเสนอข้อมูล ถูกนำมาใช้ในการตลาด เช่น การสร้างการบอกต่อ สร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขาย และเป็นเครื่องมือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า Micro Blog เป็นบล็อกที่มีการแสดงหัวข้อและความคิดเห็นที่กระชับ กะทัดรัด ผู้ใช้ที่ เป็นสมาชิกสามารถเลือกหัวข้อจากบล็อกอื่นให้มาปรากฏในไมโคร บล็อกของตนเอง หรือตามสมาชิกอื่นได้   Twitter จัดเป็นไมโครบล็อกอย่างนึง

9 Social Network เครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างบุคคลจนกลายเป็นสังคม
องค์ประกอบ ข้อมูลส่วนตัว การลงรูป วีดีโอ การแสดงความคิดเห็น นักการตลาดนำมาใช้ในการให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับแบรนด์ เช่น พูดคุย กิจกรรมที่จัดขึ้น และ CRM เช่น Facebook Myspace

10 Media Sharing เว็บที่เปิดโอกาสให้สามารถอัพโหลดรูป วีดีโอ สไลด์ หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อแบ่งปันให้คนอื่น ๆ เช่น YouTube

11 Social News และ Bookmarking
โดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งและเปิดโอกาสให้ลงคะแนนและทำการโหวตได้ โดยเสมือนให้มหาชลช่วยกลั่นกรองบทความหรือเนื้อหาที่เป็นที่น่าสนใจที่สุด Social Bookmarking เป็นการคั่นหน้าที่ไม่ขึ้นกับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง แต่สามารถทำผ่านออนไลน์ และคนอื่น ๆ สามารถเห็นการคั่นหน้าดังกล่าวได้ เช่น Delicious

12 Online Forum เป็นโซเชียลมีเดีย รูปแบบเก่าที่สุด
ที่ให้คนเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่สนใจ บางครั้งเนื้อหาการพูดคุยเป็นการวิจารณ์สินค้าและบริการของตนเอง กิจการสามารถเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือแก้ปัญหาได้

13 เป้าหมายของการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการตลาด
เพื่อใช้เป็นหน้าร้านสำหรับขายสินค้า เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ เป็นเครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นและบริการลูกค้า เพื่อสร้างชุมชน

14 การวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
Ad Impression Page View (Visit Click-Through Page Impression (Hit Counts) Unique Visitors Reach

15 การคำนวณราคาค่าโฆษณาออนไลน์
คำนวณราคาบนพื้นฐานของจำนวนการแสดงโฆษณานั้น คำนวณราคาบนพื้นฐานของการคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เป็นผู้ลงโฆษณา คำนวณราคาบนพื้นฐานของการทำกิจกรรมที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google