งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

291351 Electronic Commerce บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 ( ต่อ ) อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "291351 Electronic Commerce บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 ( ต่อ ) อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 291351 Electronic Commerce บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 ( ต่อ ) อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ thararat@buu.ac.th

2 Outline การตลาดแบบเชื่อมโยง การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การวัดประสิทธิภาพของการ โฆษณาออนไลน์ การคำนวณราคาค่าโฆษณา ออนไลน์

3 การตลาดแบบเชื่อมโยง (Affiliate Marketing) เว็บไซต์ใดต้องการมียอดขายเพิ่มขึ้น จะมีการ ใช้โปรแกรมเชื่อมโยง (Affiliate program) เว็บไซต์ใดต้องการมีรายได้ สามารถนำ โปรแกรมเชื่อมโยงนี้ไปติดตั้ง โปรแกรมจะสร้างลิงค์ที่สามารถเชื่อมโยงจาก เว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง เว็บไซต์ที่เป็นทางผ่านจะได้รับค่าคอมมิชชัน จากยอดขายที่เกิดขึ้น การคิดค่าคอมมิชชันอาจจะคิดจากรูปแบบอื่น ๆ ได้

4 การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย จากหนังสือ Marketing 3.0 ( ฟิลิป คอตตเลอร์ และคณะ,2554:3-5) แบ่งการตลาดออกเป็น 3 ยุค 1. ยุค 1.0 ให้ความสำคัญกับสินค้าเป็นหลัก 2. ยุค 2.0 ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค 3. ยุค 3.0 เน้นการขับเคลื่อนด้วยค่านิยม หรือ เรียกว่า ยุค User Generated Content (UGC)

5 ความหมายของโซเชียลมีเดีย คือ รูปแบบสื่อออนไลน์และเครื่องมือที่ถูกใช้ สำหรับการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมและพูดคุย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน (Turban et al (2012:301)

6 องค์ประกอบของโซเชียลมีเดีย เป็นสื่อที่เน้นปฏิสัมพันธ์และพูดคุย วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ผู้ใช้คือคนธรรมดาทั่วๆ ไป ผลิต ควบคุม ใช้ และจัดการเนื้อหา ความสามารถในการแบ่งปันได้ทันที

7 ประเภทของโซเชียลมีเดีย ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553: 27-33) ได้แยก ประเภทโดยถือลักษณะร่วมกัน คือ การมี ผู้บริโภคเป็นคนสร้างเนื้อหา 1.Blog 2.Twitter และ Micro Blog 3.Social Network 4.Media Sharing 5.Social News และ Bookmarking 6.Online Forum

8 เป้าหมายของการใช้โซเชียล มีเดียเพื่อการตลาด เพื่อใช้เป็นหน้าร้านสำหรับขายสินค้า เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ เป็นเครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นและ บริการลูกค้า เพื่อสร้างชุมชน

9 ระดับความแนบแน่นของชุมชน คนออนไลน์ Rayport and Jaorski (2002: 205) ให้ เกณฑ์ ไว้ดังนี้ – ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม – ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของสมาชิก – การช่วยเหลือกัน – สายสัมพันธ์ – เพื่อเพิ่มยอดขาย

10 การวัดประสิทธิภาพของการ โฆษณาออนไลน์ Ad Impression Page View (Visit) Click-Through Page Impression (Hit Counts) Unique Visitors Reach

11 การคำนวณราคาค่าโฆษณา ออนไลน์ คำนวณราคาบนพื้นฐานของจำนวนการแสดง โฆษณานั้น คำนวณราคาบนพื้นฐานของการคลิกเข้าไปยัง เว็บไซต์ที่เป็นผู้ลงโฆษณา คำนวณราคาบนพื้นฐานของการทำกิจกรรมที่ ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt 291351 Electronic Commerce บทที่ 7 การตลาดออนไลน์ 2 ( ต่อ ) อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google