งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
POSITIVE WORDS Sompong Missita: หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand

3 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
ประเมินผล? From:

4 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
ใคร? คนทำงาน คนในพื้นที่

5 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
อะไร? จำนวนผู้ตอบ คน แบบสอบคำถาม - ดีมาก-ไม่มีปัญหา สัมภาษณ์ ดีมาก-ไม่มี- ช่วยกัน

6 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
ที่ไหน? ความห่าง

7 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
อย่างไร? Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand ความคิดเห็น 4 ด้าน คือ - กายภาพ - บุคลากร - การบริหารจัดการ - เทคโนโลยี หนังสือและสื่อการศึกษา

8 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
ความคิดเห็น

9 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
อย่างไร?

10 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
ประสบการณ์ บอกปัญหาของที่ทำงาน VS บอกข้อดีของที่ทำงาน

11 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
วัจนกรรม Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand คำพูดที่ประกอบกับ การกระทำ

12 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
ทัศนะเชิงบวก Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand ทิศทางการมองของความคิดของบุคคลในทางบวก ในทางสร้างสรรค์ ในทางที่ดีต่อชีวิต รวมถึงคนรอบตัว ซึ่งไม่ใช่แค่การ คิดเท่านั้น แต่รวมไปถึง ความคิดของจิตใต้สำนึกของบุคคลนั้นๆว่า มีการมองชีวิตในทิศทางที่ดีมีคุณภาพ มากแค่ไหน

13 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
การอ่าน งานวิจัยเกี่ยวกับ hate speech

14 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
Positive words

15 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand

16 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
กายภาพ Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand

17 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
1. ความสะดวกในการเข้าถึง 2. การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก 3. การจัดบรรยากาศและ สภาพแวดล้อมภายใน 4. การจัดพื้นที่ใช้สอย

18 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
บุคลากร Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand

19 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
1. การเป็นนักจัดการ/ประสานงาน 2. การทำงานในห้องสมุด 3. การพัฒนาตนเอง

20 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
บริหารจัดการ Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand

21 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 2. การจัดการของผู้บริหาร 3. การบริหารงานภายในห้องสมุด

22 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
เทคโนโลยี หนังสือ และสื่อการศึกษา Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand

23 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
1. เทคโนโลยี 2. หนังสือและสื่อการศึกษา

24 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
วัจนกรรม Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand คำพูดที่ประกอบกับ การกระทำ

25 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
We believe that “Happiness is fundamentally connected with positive words”. From:


ดาวน์โหลด ppt Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google