งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดความชื้นในโรงพยาบาลทันตก รรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (Dehumidification in Dental Hospital Naresuan University)ผู้ทำโครงงาน 1. นายวัชรพงษ์ นาสมรูปรหัส ประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดความชื้นในโรงพยาบาลทันตก รรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (Dehumidification in Dental Hospital Naresuan University)ผู้ทำโครงงาน 1. นายวัชรพงษ์ นาสมรูปรหัส ประจำตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดความชื้นในโรงพยาบาลทันตก รรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (Dehumidification in Dental Hospital Naresuan University)ผู้ทำโครงงาน 1. นายวัชรพงษ์ นาสมรูปรหัส ประจำตัว 50364188 2. นายศิริศักดิ์ แก้วอัคฮาดรหัส ประจำตัว 50364294 2. นายศิริศักดิ์ แก้วอัคฮาดรหัส ประจำตัว 50364294 3. นายอาทิตย์ จันทร์อนันต์รหัส ประจำตัว 50364393 3. นายอาทิตย์ จันทร์อนันต์รหัส ประจำตัว 50364393 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา

2 ความสำคัญและที่มาของปัญหา  เกิดความชื้น  เกิดเชื้อรา  เกิดกลิ่นอับ  คุณภาพอากาศ ภายใน (IAQ) ไม่เหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อตรวจหา แหล่งกำเนิด ความชื้นภายใน โรงพยาบาลทันตก รรม 2. เพื่อตรวจวัด ปริมาณความชื้น และเสนอมาตรการ การลดความชื้น ภายในอาคาร

4 ขอบเขตโครงงาน  ตรวจหาแหล่งกำเนิดความชื้น  ตรวจวัดปริมาณความชื้น  เสนอมาตรการการลดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ทราบแหล่งที่มารวมถึงปริมาณ ความชื้นที่เกิดขึ้น 2. มีมาตรการในการลดความชื้น 3. รักษาคุณภาพอากาศภายใน (IAQ) ได้อย่างเหมาะสม

6 ทฤษฎีที่เกียวข้อง ความหมายความชื้น  อากาศชื้น (Moist air) คือ อากาศที่มี ไอน้ำผสมอยู่ในสัดส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่ ถึงจุดอิ่มตัว  ความชื้น (Moisture) คือ น้ำที่ผสมอยู่ ในตัวกลางหนึ่ง เช่น น้ำในอากาศ, น้ำ ในเนื้อไม้ ( จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ศัพท์ ปรับอากาศ อังกฤษ - ไทย )  อัตราส่วนความชื้น คือ มวลไอน้ำ (Kg.) ต่อ มวลอากาศแห้ง (Kg.)

7 ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)

8 แหล่งความชื้น (Moisture Sources)  ความชื้นแหล่งที่ 1 : การรั่วไหลจากท่อ และการรั่วซึมจากฝน  ความชื้นแหล่งที่ 2 : กิจกรรมในอาคาร  ความชื้นแหล่งที่ 3 : พื้นดินใต้อาคาร  ความชื้นแหล่งที่ 4 : ความชื้นที่มากับ โครงสร้าง และวัสดุต่างๆ

9 ตำแหน่งที่เหมาะสมในแผนภูมิไซโครเมตริกของ การปรับอากาศ สภาวะปรับอากาศที่เหมาะสม (Comfort Zone)

10 วิธีการควบคุมและลดความชื้น  กระบวนการทำความเย็นลด ความชื้นโดยคอล์ยเย็น การปรับอากาศทั่วไป

11 Over Cooling - ใช้เครื่องทำ ความเย็นที่ มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ สิ้นเปลือง พลังงาน - อากาศเย็น เกินไป w

12 Reh eat - เครื่องทำความเย็น ขนาดใหญ่ - สิ้นเปลืองพลังงาน ที่ Heater ที่ใช้ในการอุ่น อากาศ w

13 Heat Pipe - ประหยัดพลังงาน - ประสิทธิภาพการลดความชื้นสูง w Q reheat Q Precool

14  การลดความชื้นโดยใช้สาร ดูดความชื้น

15 ระยะเวลาและแผนการ ปฏิบัติงาน งบประมาณ ได้รับเงินทุนการทำโครงงานจาก ภาควิชาฯ 3,000 บาท ได้รับเงินทุนการทำโครงงานจาก ภาควิชาฯ 3,000 บาท

16 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การลดความชื้นในโรงพยาบาลทันตก รรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (Dehumidification in Dental Hospital Naresuan University)ผู้ทำโครงงาน 1. นายวัชรพงษ์ นาสมรูปรหัส ประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google