งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและเชื่อมโยงกับ ระบบรายงานของ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น COE2010-07 นางสาวพรรณวดี ฝางแก้วรหัส 503040776-1 นายอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและเชื่อมโยงกับ ระบบรายงานของ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น COE2010-07 นางสาวพรรณวดี ฝางแก้วรหัส 503040776-1 นายอาทิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและเชื่อมโยงกับ ระบบรายงานของ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น COE2010-07 นางสาวพรรณวดี ฝางแก้วรหัส 503040776-1 นายอาทิตย์ จันทะรีรหัส 503040793-1 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ร่วมประเมิน : ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล, ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว

2 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ • ประโยชน์ที่ได้รับ • ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนา • ผลงาน • สรุปและปัญหา

3

4 • พจนานุกรมข้อมูลฐานข้อมูลด้าน งบประมาณ • ระบบรายงานฐานข้อมูลด้าน งบประมาณ • การบำรุงรักษาในอนาคต มีความ เข้าใจง่าย

5 •SQL Server 2005 •Visual studio 2005 •VB script •System Analysis

6

7

8 การจัดทำพจนานุกรมระบบ ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ ได้ทำ การสร้างฐานข้อมูลด้าน งบประมาณในฐานข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ทำ การสร้างระบบรายงานเพื่อ ให้บริการกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการ ทราบงบประมาณด้านต่างๆ และ เพื่อรายงานส่วนราชการอื่นๆ

9 • สิทธิการเข้าถึงข้อมูลล่าช้า • การสร้างฐานข้อมูลและการออกแบบ ระบบรายงานต้องทำใน Server •File config.xml มีข้อมูลมาก แนว ทางแก้ไข • เรียนรู้การสร้างฐานข้อมูลและการ ออกแบบระบบรายงานในเครื่องตัวเอง •Back up file Config.xml ไว้ตลอดเวลา

10


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและเชื่อมโยงกับ ระบบรายงานของ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น COE2010-07 นางสาวพรรณวดี ฝางแก้วรหัส 503040776-1 นายอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google