งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดลองที่ 1 การหาความดันไอและความร้อนแฝง ของการเกิดไอของน้ำ (Determination of Vapor Pressure and Latent Heat of Vaporization) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดลองที่ 1 การหาความดันไอและความร้อนแฝง ของการเกิดไอของน้ำ (Determination of Vapor Pressure and Latent Heat of Vaporization) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดลองที่ 1 การหาความดันไอและความร้อนแฝง ของการเกิดไอของน้ำ (Determination of Vapor Pressure and Latent Heat of Vaporization) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 1. ให้นิสิตรู้จักวิธีตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น หลอดวัดปริมาตร 2. ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออย่างง่ายในการวัด ความดันไอของของเหลว 3. หาความดันไอของน้ำในช่วงอุณหภูมิ 50-80 o C 4. หาความร้อนแฝงของการเกิดไอของน้ำใน ช่วงอุณหภูมิ 50 - 80 o C วัตถุประสงค์

3 จากสมการ Clausius-clapeyron (1) P = ความดันไอ (atm)  H vap = ความร้อนแฝงของการเกิด ไอ (J/mol) T = อุณหภูมิของของเหลว (K) R = ค่าคงที่ของแก๊ส (J/K mol) C = เป็นค่าคงที่ log P = + C  H vap 2.303RT - ทฤษฎี.

4 กรณีที่ให้  H vap มีค่าคงที่ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดให้ สมการที่ 1 จะเป็นสมการเส้นตรง คือ log P = + C  H vap 2.303R - ( ) 1T1T ในรูป y = ax + c

5 ดังนั้นถ้าเขียนกราฟระหว่าง log P กับ 1T1T จะได้กราฟเส้นตรง Slope = -  H vap 2.303R ซึ่งทำให้สามารถหา  H vap ได้ log P 1/T

6 ซึ่งใช้หา  H vap ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้สมการ Clausius -clapeyron ยังเขียนในเชิงเปรียบเทียบกันได้ log P2P1P2P1 =  H vap 2.303R 1T21T2 1T11T1 ( ) - -

7 วัสดุอุปกรณ์ เส้นลวด บีกเกอร์ 250 mL 200 100 heat Speed heater ขาตั้ง หลอดวัดปริมาตร บิวเรต เทอร์โมมิเตอร์ หลอดหยด แท่งแก้วคน

8 heat stire 100 200 heat stire 100 200 heat Speed 100 200

9 ส่วนโค้ง ต่ำสุดของ สารละลาย ( ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ) การอ่านสเกลบนบิวเรต

10 แบ่งออกเป็น 3 ตอน การทดลอง 1. ตรวจสอบความถูกต้องของ หลอดวัดปริมาตร 2. หาปริมาตรแก๊สผสมในหลอด วัดปริมาตรที่ 50 - 80 o C เพื่อหาความดันไอ 3. หาปริมาตรอากาศในหลอดวัด ปริมาตรที่ 5 o C เพื่อหาจำนวนโมลของ อากาศ

11 ตอนที่ 1 ตรวจสอบความถูกต้อง ของ หลอดวัดปริมาตร

12 2mL - ไขน้ำกลั่นจากบิวเรต 2mL ลงในหลอดวัดปริมาตร - อ่านปริมาตรของน้ำกลั่น ในหลอดวัดปริมาตร บิวเรต หลอดวัดปริมาตร

13 ตัวอย่างเช่น หากอ่านปริมาตรได้ 2.10mL ค่าที่ปรับแก้เป็น -0.10 mL เสมอ วัดปริมาตรของไอได้เท่ากับ 3.00 mL ค่าจริงเป็น 3.00-0.10 = 2.90 mL

14 2. เติมน้ำกลั่นประมาณ 3/4 ของบีกเกอร์ heat speed 100 200 ตอนที่ 2 หาปริมาตรแก๊สผสมในหลอดวัด ปริมาตรที่ 50 o - 80 o C เพื่อหาความดันไอ 1. ตั้งบีกเกอร์บนเครื่อง ให้ความร้อน

15 3. บรรจุน้ำกลั่นลงในหลอดวัด ปริมาตรให้เต็ม

16 heat stire 100 200 heat stire heat stire heat speed heat speed heat speed 4. ใช้นิ้วปิดปาก หลอดแล้วนำไปคว่ำ ในบีกเกอร์ เติม อากาศให้ได้ 2 mL โดยใช้หลอดหยด แล้วเติมน้ำกลั่นจน ท่วมหลอดวัด ปริมาตรพอดีดังรูป 2mL 3 cm

17 heat speed 5. ทำให้ร้อนบน Heater โดยใช้แท่งแก้วคนให้ ความร้อนกระจายอย่าง สม่ำเสมอ heat speed

18 ……? mL heat speed heat speed heat speed heat speed heat speed 6. อ่านปริมาตรของแก๊สผสมที่ 50,55,60, 65, … 80 o C แล้วบันทึกปริมาตรและ อุณหภูมิในตาราง

19 heat speed 7. ยกทั้งระบบออกจาก Heater อย่าง ระมัดระวัง heat speed heat stire

20 8. ลดอุณหภูมิของน้ำในบีกเกอร์โดย ใช้น้ำเย็น หรือน้ำแข็งใส่ลงไป วัดปริมาตรของแก๊สผสมที่ 80, 75, 70 ….50 o C …?mL หมายเหตุ : รักษาระดับน้ำในบีกเกอร์ให้ท่วมหลอดวัดปริมาตรพอดี

21 ตอนที่ 3 หาปริมาตรอากาศในหลอดวัดปริมาตร ที่ 5 o C เพื่อหาจำนวนโมลของอากาศ

22 ปรับอุณหภูมิของน้ำในบีกเกอร์ให้ เป็น 5 o C โดยดูดน้ำที่อยู่ในบีกเกอร์ทิ้งออก มากๆแล้วเติมน้ำแข็ง จนได้อุณหภูมิ 5 o C วัดปริมาตรของอากาศ หมายเหตุ : รักษาระดับน้ำในบีกเกอร์ให้ท่วมหลอดวัดปริมาตรพอดี …?mL

23 การคำนวณ 1. คำนวณจำนวนโมลของอากาศในหลอดวัดปริมาตร ที่อุณหภูมิ 5 o C โดยใช้สูตร PV = nRT นั่นคือ P atm = ความดันของบรรยากาศ (atm) V corr = ปริมาตรของอากาศที่แก้ไข (L) n air = จำนวณโมลของอากาศ (mol) R = ค่าคงที่ของแก๊ส 0.082 (L.atm/K.mol) T = อุณหภูมิเคลวิน (K) n air = P atm x V corr RT

24 2. คำนวณความดันย่อยของอากาศ ( P air ) ในแก๊สผสมที่อุณหภูมิ 50 - 80 o C หมายเหตุ : จำนวนโมลของอากาศในหลอดวัด ปริมาตรจะมีค่าคงที่เสมอ P air = RT V cor n air.

25 3. คำนวณความดันไอของน้ำในแก๊สผสมที่ 50-80 o C โดยใช้สูตร P atm = P air + P H2OH2O P = P atm - P air H2OH2O

26 4. เขียนกราฟระหว่าง log P กับ 1/T จะได้กราฟเป็นเส้นตรง H2OH2O log P H2OH2O 1/T slope ความชัน (slope) = -  H vap 2.303R R = 8.3143 J/K.mol  H vap = -2.303 R x slope

27 รศ. อินทิรา หาญพงษ์พันธ์ รศ. เทพจำนงค์ แสงสุนทร บท


ดาวน์โหลด ppt การทดลองที่ 1 การหาความดันไอและความร้อนแฝง ของการเกิดไอของน้ำ (Determination of Vapor Pressure and Latent Heat of Vaporization) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google