งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในปัจจุบัน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในปัจจุบัน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในปัจจุบัน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
โดย นสพ.ชาติวุฒิ บุญธนาวงศ์ นสพ.นลินรัตน์ ชัยกิจไทย นสพ.ศุภวัฒน์ สุวรรณแสง

2 ทบทวนวรรณกรรม จากข้อมูลระบบยาของประเทศไทย (Thai Drug System) โดยคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบยาของประเทศไทย สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าการบริโภคยาของคนไทย ในปี พ.ศ มีมูลค่า 50,000 ล้านบาทในราคาขายปลีก คิดเป็นประมาณ 35% ของค่าใช้จ่ายสุขภาพ ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วซึงมีสัดส่วนนี้อยู่ระหว่าง % เท่านั้น

3

4 ทบทวนวรรณกรรม จากข้อมูลขององค์การอาหารและยา พบว่า
จากข้อมูลขององค์การอาหารและยา พบว่า มูลค่าการผลิตและนำเข้ายาปฏิชีวนะมีค่าสูงขึ้นทุกปี (ตั้งแต่ พ.ศ ) โดยยาที่มีการใช้กันมากได้แก่ Penicilin ,Cephalosporin และกลุ่มยา Antifungal

5

6

7 คำถามหลัก ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นอย่างไร
สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในปัจจุบัน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นอย่างไร

8 คำถามรอง 1. มูลค่าการจัดซื้อและพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการใช้
1. มูลค่าการจัดซื้อและพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการใช้ ยาปฏิชีวนะในชุมชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นอย่างไร 2. มูลค่าการจัดซื้อและจัดจำหน่ายยาปฏิชีวนะของสถานบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นอย่างไร

9 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษามูลค่าและพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้องของประชาชนที่ก่อให้เกิดอันตราย และเป็นปัญหาสุขภาพ 2. เพื่อศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะของสถานบริการสาธารณสุขในเรื่องชนิด มูลค่า การใช้ รวมทั้งมูลค่าการจัดซื้อ 3. เพื่อศึกษาแนวโน้มของสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

10 ระเบียบวิธีวิจัย แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ เลือกกลุ่มประชากรโดยใช้ Cluster sampling technique ตามสัดส่วนของประชากร 16 ชุมชน จาก 30 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน คน n = 1.962*0.4* = (0.04)2 z = ค่าตามตารางเมื่อ a = มีค่า = 1.96

11 ระเบียบวิธีวิจัย 2. ศึกษามูลค่าการจัดซื้อและมูลค่าการจัดจำหน่ายยาปฏิชีวนะของสถานบริการสาธารณสุข ภาครัฐ ร.พ.พุทธชินราช พิษณุโลก , ร.พ.ค่ายสมเด็จ ฯ ภาคเอกชน ร.พ.เอกชน ,คลินิก,ร้านขายยาที่มีความสนใจเข้าร่วม การวิจัยในครั้งนี้

12 ระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิย้อนหลัง ในช่วง พ.ศ ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าการจัดซื้อยาปฏิชีวนะและมูลค่าต้นทุนในการใช้จ่ายยาปฏิชีวนะ ข้อมูลปฐมภูมิ ตั้งแต่ ตุลาคม โดยใช้แบบเก็บข้อมูลซึ่งประกอบด้วยมูลค่าการจัดจำหน่ายยาทั้งหมดเปรียบเทียบกับมูลค่าการจัดจำหน่ายยาปฏิชีวนะ และมูลค่าการจำหน่ายยาปฏิชีวนะแยกตามมูลค่า

13 ผลการศึกษา 1. การใช้ยาปฏิชีวนะในชุมชน
1. การใช้ยาปฏิชีวนะในชุมชน 2. การใช้ยาปฏิชีวนะในสถานบริการสาธารณสุข 3. วิเคราะห์สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะ และยาทั่วไป

14 1. การใช้ยาปฏิชีวนะในชุมชน
ตอนที่ 1.1ข้อมูลทั่วไป จากการศึกษามีกลุ่มตัวอย่าง 602 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิงคิดเป็น % , มีอายุเฉลี่ย 43 ปี , โดยมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา , มีอาชีพ รับจ้าง รับราชการ แม่บ้าน ค้าขาย นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร เรียงตามลำดับ

15 ตอนที่1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา
ตอนที่1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา

16

17

18

19 ตอนที่ 1.3 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
เหตุผลที่ใช้ยาปฏิชีวนะ เกิดแผลฝีหนอง และติดเชื้ออื่น ๆ % ไข้หวัด (น้ำมูกเหลวใส) % โรคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อ % การได้มาซึ่งยาปฏิชีวนะ ได้รับมาจากแพทย์และเภสัชกร % นำเอายาเก่าไปเทียบ , บอกชื่อยา % ซื้อยาจากร้านขายของชำ %

20 การปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยาปฏิชีวนะ
การได้รับคำแนะนำ ได้รับ % ไม่ได้รับ % การปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยาปฏิชีวนะ ข้ามมื้อนั้นไปเลยและกินมื้อต่อไปตามปกติ % กินทันทีเมื่อนึกได้ % ข้ามมื้อนั้นไปเลย มื้อต่อไปกินเพิ่ม 2 เท่า %

21 ระยะเวลารับประทานยาปฏิชีวนะ

22 การสังเกตุยาปฏิชีวนะหมดอายุ
สังเกตทุกครั้ง และบางครั้ง % ไม่เคยสังเกตุเลย % สังเกตโดยดูจากวันหมดอายุ % สังเกตสีและลักษณะยาที่เปลี่ยนไป % ยาปฏิชีวนะหมดอายุ 90 % พบจากยาที่เก็บไว้เอง 10 % พบจากร้านขายยา, สถานีอนามัย

23 การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อแพ้ยา
การแพ้ยาปฏิชีวนะ เคยแพ้ยา 22% โดยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงมากนัก เช่น มีผื่นคัน ลมพิษ หน้าบวมแดง 62 % หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ 45 % ที่ทราบชื่อยาปฏิชีวนะที่แพ้ การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อแพ้ยา ไม่เคยแจ้งหรือแจ้งบางครั้งที่ถูกถาม % แจ้งทุกครั้งแม้ไม่ถูกถาม %

24

25 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมูลค่ายาปฏิชีวนะของภาครัฐและเอกชน

26

27


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในปัจจุบัน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google