งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การใช้ยา ปฏิชีวนะในปัจจุบัน ในเขตเทศบาลนคร พิษณุโลก โดย นสพ. ชาติวุฒิ บุญธนาวงศ์ นสพ. นลินรัตน์ ชัยกิจไทย นสพ. ศุภวัฒน์ สุวรรณแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การใช้ยา ปฏิชีวนะในปัจจุบัน ในเขตเทศบาลนคร พิษณุโลก โดย นสพ. ชาติวุฒิ บุญธนาวงศ์ นสพ. นลินรัตน์ ชัยกิจไทย นสพ. ศุภวัฒน์ สุวรรณแสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การใช้ยา ปฏิชีวนะในปัจจุบัน ในเขตเทศบาลนคร พิษณุโลก โดย นสพ. ชาติวุฒิ บุญธนาวงศ์ นสพ. นลินรัตน์ ชัยกิจไทย นสพ. ศุภวัฒน์ สุวรรณแสง

2 ทบทวนวรรณกรรม จากข้อมูลระบบยาของประเทศไทย (Thai Drug System) โดยคณะทำงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบยาของประเทศ ไทย สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าการบริโภคยาของคนไทย ใน ปี พ. ศ. 2536 มีมูลค่า 50,000 ล้านบาทใน ราคาขายปลีก คิดเป็นประมาณ 35% ของ ค่าใช้จ่ายสุขภาพ ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศ ที่พัฒนาแล้วซึงมีสัดส่วนนี้อยู่ระหว่าง 10 - 20 % เท่านั้น

3

4 ทบทวนวรรณกรรม จากข้อมูลขององค์การอาหารและ ยา พบว่า มูลค่าการผลิตและนำเข้ายา ปฏิชีวนะมีค่าสูงขึ้นทุกปี ( ตั้งแต่ พ. ศ. 2533 - 2540) โดยยาที่มีการใช้กันมากได้แก่ Penicilin,Cephalosporin และกลุ่ม ยา Antifungal

5

6

7 คำถามหลัก สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะ ในปัจจุบัน ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นอย่างไร

8 คำถามรอง 1. มูลค่าการจัดซื้อและพฤติกรรม สุขภาพในเรื่องการใช้ ยาปฏิชีวนะในชุมชนเขตเทศบาล นครพิษณุโลกเป็นอย่างไร 2. มูลค่าการจัดซื้อและจัดจำหน่าย ยาปฏิชีวนะของสถานบริการ สาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร พิษณุโลกเป็นอย่างไร

9 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษามูลค่าและพฤติกรรมการใช้ ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้องของประชาชนที่ ก่อให้เกิดอันตราย และเป็นปัญหา สุขภาพ 2. เพื่อศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะของ สถานบริการสาธารณสุขในเรื่องชนิด มูลค่า การใช้ รวมทั้งมูลค่าการจัดซื้อ 3. เพื่อศึกษาแนวโน้มของสถานการณ์ การใช้ยาปฏิชีวนะในเขตเทศบาลนคร พิษณุโลก

10 ระเบียบวิธีวิจัย แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ –1. ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในรื่องการ ใช้ยาปฏิชีวนะ เลือกกลุ่มประชากร โดยใช้ Cluster sampling technique ตามสัดส่วนของประชากร 16 ชุมชน จาก 30 ชุมชน ในเขต เทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 600 คน n = 1.96 2 *0.4*0.6 = 576.24 (0.04) 2 z = ค่าตามตารางเมื่อ a = 0.05 มี ค่า = 1.96

11 ระเบียบวิธีวิจัย 2. ศึกษามูลค่าการจัดซื้อและมูลค่าการ จัดจำหน่ายยาปฏิชีวนะของสถานบริการ สาธารณสุข – ภาครัฐ ร. พ. พุทธชินราช พิษณุโลก, ร. พ. ค่ายสมเด็จ ฯ – ภาคเอกชน ร. พ. เอกชน, คลินิก, ร้านขาย ยาที่มีความสนใจเข้าร่วม การวิจัยในครั้งนี้

12 ระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิย้อนหลัง ในช่วง พ. ศ. 2538 - 2542 ซึ่งประกอบด้วยมูลค่า การจัดซื้อยาปฏิชีวนะและมูลค่าต้นทุนใน การใช้จ่ายยาปฏิชีวนะ ข้อมูลปฐมภูมิ ตั้งแต่ 16 - 22 ตุลาคม 2543 โดยใช้แบบเก็บข้อมูลซึ่ง ประกอบด้วยมูลค่าการจัดจำหน่ายยา ทั้งหมดเปรียบเทียบกับมูลค่าการจัด จำหน่ายยาปฏิชีวนะ และมูลค่าการ จำหน่ายยาปฏิชีวนะแยกตามมูลค่า

13 ผลการศึกษา 1. การใช้ยาปฏิชีวนะในชุมชน 2. การใช้ยาปฏิชีวนะในสถานบริการ สาธารณสุข 3. วิเคราะห์สถานการณ์การใช้ยา ปฏิชีวนะ และยาทั่วไป

14 1. การใช้ยาปฏิชีวนะใน ชุมชน ตอนที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไป จากการศึกษามีกลุ่มตัวอย่าง 602 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิงคิดเป็น 61.31 %, มี อายุเฉลี่ย 43 ปี, โดยมีระดับ การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ประถมศึกษา, มีอาชีพ รับจ้าง รับ ราชการ แม่บ้าน ค้าขาย นักเรียน / นักศึกษา เกษตรกร เรียงตามลำดับ

15 ตอนที่ 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้ยา

16

17

18

19 ตอนที่ 1.3 พฤติกรรมการใช้ยา ปฏิชีวนะ เหตุผลที่ใช้ยาปฏิชีวนะ – เกิดแผลฝีหนอง และติดเชื้ออื่น ๆ 63 % – ไข้หวัด ( น้ำมูกเหลวใส ) 23 % – โรคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อ 14 % การได้มาซึ่งยาปฏิชีวนะ – ได้รับมาจากแพทย์และเภสัชกร 79 % – นำเอายาเก่าไปเทียบ, บอกชื่อยา 13 % – ซื้อยาจากร้านขายของชำ 2 %

20 การได้รับคำแนะนำ – ได้รับ 70% – ไม่ได้รับ 30% การปฏิบัติเมื่อลืมรับประทาน ยาปฏิชีวนะ – ข้ามมื้อนั้นไปเลยและกินมื้อต่อไปตามปกติ 68 % – กินทันทีเมื่อนึกได้ 26 % – ข้ามมื้อนั้นไปเลย มื้อต่อไปกินเพิ่ม 2 เท่า 6 %

21 ระยะเวลารับประทานยาปฏิชีวนะ

22 การสังเกตุยาปฏิชีวนะหมดอายุ สังเกตทุกครั้ง และบางครั้ง 56 % ไม่เคยสังเกตุเลย 44 % สังเกตโดยดูจากวันหมดอายุ 42 % สังเกตสีและลักษณะยาที่เปลี่ยนไป 58 % ยาปฏิชีวนะหมดอายุ –90 % พบจากยาที่เก็บไว้เอง –10 % พบจากร้านขายยา, สถานีอนามัย

23 การแพ้ยาปฏิชีวนะ – เคยแพ้ยา 22% โดยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง มากนัก เช่น มีผื่นคัน ลมพิษ หน้าบวมแดง –62 % หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ –45 % ที่ทราบชื่อยาปฏิชีวนะที่แพ้ – การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบเมื่อแพ้ยา – ไม่เคยแจ้งหรือแจ้งบางครั้งที่ถูกถาม 60 % – แจ้งทุกครั้งแม้ไม่ถูกถาม 40 %

24

25 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมูลค่ายาปฏิชีวนะของ ภาครัฐและเอกชน

26

27


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การใช้ยา ปฏิชีวนะในปัจจุบัน ในเขตเทศบาลนคร พิษณุโลก โดย นสพ. ชาติวุฒิ บุญธนาวงศ์ นสพ. นลินรัตน์ ชัยกิจไทย นสพ. ศุภวัฒน์ สุวรรณแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google