งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research Question ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research Question ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research Question ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

2 Research Question ควรเป็นคำถามสั้นๆ ไม่เป็นคำถามที่ตอบไม่ได้ คำถามนั้นจะต้องหาคำตอบได้ด้วยการวิจัย ไม่เป็นคำถามที่ใครๆก็รู้คำตอบกันอยู่แล้ว ใช้ สามัญสำนึกตอบก็ได้ เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำ ต้องการที่ จะรู้คำตอบ คำตอบที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์อะไร เช่น นำไปกำหนดเป็นนโยบายสาธารณสุข

3 Non Researchable Question Obvious association Unpreventable condition NATO question Emergency questions that no time to undertake research Against ethical consideration

4 Researchable Questions Associations and causal relationship Preventable outcomes Policy alternatives Implementation questions Evaluation questions

5 คำถามหลัก Primary Research Question มีคำถามเดียว ผู้วิจัยจะต้องจะต้องตอบคำถามหลัก คำถาม หลักเป็นตัวกำหนด รูปแบบการวิจัย ประชากรที่ศึกษา ขนาดประชากร การวัดผลและวิเคราะห์ผลการศึกษา

6 คำถามรอง Secondary Research Question มีความสำคัญรองจากคำถามหลัก อาจมีได้ หลายคำถาม อาจไม่สามารถตอบได้ครบทุกข้อ เพราะจำนวน ประชากรที่ศึกษาออกแบบสำหรับตอบคำถาม หลัก

7 คำถามและวัตถุประสงค์การวิจัย คำถามและวัตถุประสงค์การวิจัย สัมพันธ์ เกี่ยวข้องกัน คำถามวิจัยหมายถึง ข้อความระบุสาระประเด็น การวิจัยที่ชัดเจน และจำเพาะในรูปประโยคคำถาม

8 Hypothesis Ho ไม่แตกต่าง (no different) ไม่มี ความสัมพันธ์ (not related to) Ha แตกต่างหรือมีความสัมพันธ์ และสอดคล้อง กับสมมติฐานการวิจัย

9 ตั้งสมมติฐาน เช่น new drug ได้ผลดีในการควบคุมความดัน โลหิตมากกว่าการให้ยาตามมาตรฐานการรักษา เดิม Ho : new drug และยาแบบมาตรฐานเดิมไม่ แตกต่างกัน (no different) Ha : new drug ให้ผลดีกว่ายาแบบมาตรฐาน เดิม พิสูจน์สมมติฐาน

10 Research Question มีความเห็นอยู่สองอย่าง อย่างใดดีกว่ากันเพราะอะไร ตั้งสมมติฐาน พิสูจน์สมมติฐาน สรุป ผู้อ่านจะเชื่อที่เราสรุปหรือไม่

11 คำถามวิจัยที่ดี ช่วยจำกัดขอบเขตของการวิจัย ประเด็นวิจัยชัดเจน ช่วยเลือกกำหนดตัวแปรข้อมูลให้ตรงประเด็น ช่วยชี้แนะรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม ช่วยชี้แนะกำหนดกรอบการสรุปผลวิจัย

12 ตัวอย่างคำถามวิจัย การตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่มีผล ลัทธ์ต่างกันอย่างไร การตรวจวัดระดับความรู้สึก Glasgow Coma Scale ของนิสิตแพทย์กับพยาบาลมีความ ตรงกันเพียงใด ความไวและความจำเพาะการของตรวจ Fine Needle Aspiration ในการวินิจฉัยมะเร็งต่อมธัย รอยด์

13 ตัวอย่างคำถามวิจัย ผู้ป่วยนอก รพ. พุทธชินราช ที่มีโรคทางจิตเวช ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ มีเท่าใด ครีมกันแดดลดความเสี่ยงโรคมะเร็งผิวหนังได้ จริงหรือไม่ ยาต้านวัณโรคมีประสิทธิผลในการป้องกันวัณ โรคในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือไม่

14 Abstract Background Method Result Conclusion

15 ถ้ามีคนเคยทำวิจัยเรื่องนั้นไว้แล้ว การวิจัยนั้นๆทำได้สมบูรณ์ดี infer ไปสู่ประชากร ที่ต่างๆได้ ก็ไม่ควรจะทำซ้ำอีก ทำไมจึงทำเรื่องนั้นๆ ซ้ำอีกได้ เพราะว่างานวิจัย นั้น ไม่ Valid หรือ Valid แต่อ้างอิงไปที่ ประชากรที่เราสนใจไม่ได้ แต่การทำซ้ำงานของผู้อื่นนั้น จะเสียคะแนน ตรงที่ว่า ไม่ได้เป็นความคิดใหม่ของผู้วิจัยเอง


ดาวน์โหลด ppt Research Question ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google