งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นสพ. มนต์ธวัช อำนวยพล นสพ. วีระวรรณ์ รัตนพิบูลย์ นสพ. อภิชาติ ชุมทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นสพ. มนต์ธวัช อำนวยพล นสพ. วีระวรรณ์ รัตนพิบูลย์ นสพ. อภิชาติ ชุมทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นสพ. มนต์ธวัช อำนวยพล นสพ. วีระวรรณ์ รัตนพิบูลย์ นสพ. อภิชาติ ชุมทอง

3 -Acute infectious diarrhea -WBC ใน Stool examination - การรักษาโดย antibiotic - ไม่พบเชื้อใน Stool culture

4 1. เพื่อศึกษาการพบ WBC ใน Stool examination และ pathogenic bacteria ใน Stool culture ในเด็กที่ เป็น Acute diarrhea 2. เพื่อศึกษา การพบ WBC ใน Stool culture กับ Invasive bacteria 3. เพื่อต้องการทราบชนิดของ pathogenic bacteria ที่สามารถ Culture ได้และ Sensitivity ของเชื้อ 4. เพื่อศึกษาการให้ antibiotic ก่อน และหลังทราบผล Stool culture

5 RETROSPECTIVE DESCRIPTIVE AND ANALYTICAL STUDY

6 - Inclusion criteria: ผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัย Acute diarrhea ในหอผู้ป่วยกุมาร เวชกรรม 2 รพ พุทธชินราช อายุระหว่าง 1 เดือน - 15 ปี ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2542 - 31 ธันวาคม 2542 - Exclusion criteria : ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา หรือใช้ผล Stool culture และ Stool examination จากโรงพยาบาลอื่น Immunocompromise host ซึ่งได้แก่ HIV infection, Clinical malignancy disease, และ Thalassemia ส่ง Stool culture และ Stool examination ห่างกันเกิน 1 วัน ให้ antibiotic ก่อนส่ง Stool culture และ Stool examination

7 มีผล stool culture 718 ราย ค้นผล stool examination ไม่มีข้อมูล หรือส่ง stool culture และ examinatio n ห่างกันเกิน 1 วัน 477 ราย มีข้อมูล 241 ราย ค้น Medical record ไม่พบ 31 ราย พบ 210 ราย คัดออก 19 ราย เนื่องจาก Immunocompromi se 6 ราย และไม่ใช้ ผู้ป่วย diarrhea 13 ราย ได้ตัวอย่าง 191 ราย

8 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ความถี่ ร้อยละ Chi-square

9

10 - ผล Stool examination พบ WBC 32 ราย (16.75%) - ผล Stool culture พบ pathogenic bacteria 35 ราย (18.32%) - ความสัมพันธ์ที่จำนวน WBC ตั้งแต่ 2 เซลล์ขึ้นไป - WBC ตั้งแต่ 4-5 เซลล์ขึ้นไป มีความไวและความจำเพาะสูง ที่สุด

11 ความสัมพันธ์, ความไว และความจำเพาะในกลุ่มตัวอย่าง

12 - เฉพาะเชื้อที่เป็น Invasive bacteria ได้แก่ Shigella spp.,Salmonella spp. - คัดเชื้อที่เป็น Non-invasive bacteria ออกซึ่งได้แก่ EPEC - เป็นจำนวน 9 ราย (4.71%) - พบความสัมพันธ์ที่จำนวน WBC ตั้งแต่ 4-5 เซลล์ขึ้นไป - WBC ตั้งแต่ 8-10 เซลล์ขึ้นไปมี ความไวและความจำเพาะสูงที่สุด

13 เฉพาะ Invasive bacteria

14 แสดงสัดส่วนของเชื้อ แต่ละชนิด

15 ตารางที่ 3 แสดงจำนวนของเชื้อแต่ ละชนิด และ Antibiotic ที่ Susceptible ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป Pathogen จำนวน % Sensitivity EPEC polyvalence 14635.38 AN,GM,CRO,CL EPEC polyvalence 22720.77 AN,GM,CRO,CL EPEC polyvalence 31914.62 AN,GM,CRO,CAZ Salmonella B 1310.00 NX

16 Salmonella E53.85AM,SXT Salmonella D43.08NX Salmonella C43.08AM,SXT V. parahae. 32.31SXT,NX,C,TE EPEC spp. 32.31 AN,GM,CRO,CL P. shigelloides32.31AM,SXT Vibrio cholerae21.54SXT,NX Shigella D 10.77 AM,NX

17 4. การศึกษาว่าการให้ antibiotic ก่อน และ หลังทราบผล Stool culture

18 ผู้ป่วย 35 ราย ได้รับ 18 ไม่ได้รับ 17 แสดงการให้ยาปฏิชีวนะ ก่อนทราบผล Stool culture หลังทราบผล stool culture Susceptible 13 ราย (72%) ไม่ได้ทดสอบ 5 ราย Susceptible 3 ราย (75%) ไม่ได้ทดสอบ 1 ราย Discharge ก่อน 9 ราย (69%)

19

20 1. จำนวน WBC ตั้งแต่ 4-5 เซลล์ขึ้นไปเป็นจุดตัดที่ดีที่สุดใน การทำนายผล Stool culture ที่ Sensitivity 26% และ Specificity 92% 2. ตั้งแต่ 8-10 เซลล์ขึ้นไปใน กรณีของ Invasive bacteria ที่ Sensitivity 33% และ Specificity 94% 3. โดยเชื้อที่ culture ได้มาก ที่สุดคือ EPEC

21 4. และผลการทดสอบ Sensitivity ตามตารางที่ 3 5. การให้ antibiotic ก่อนทราบ ผล Stool culture 18 ราย เหมาะสมกับ sensitivity 13 ราย (72%) และได้รับ antibiotic หลังทราบผล Stool culture 4 รายเหมาะสมกับ Sensitivity 3 ราย (75%)

22 - การพิจารณาส่ง Stool culture - การพิจารณาให้ antibiotic การนำไปใช้ ข้อจำ กัด - การบันทึกข้อมูลที่ ไม่ชัดเจน - ใช้ได้เพียงบนหอผู้ป่วยกุมารเวช กรรม 2 เพียงที่เดียว - ห้องปฏิบัติการมิได้ทดสอบ sensitivity ของยาบางตัว - มีผู้ป่วย 9 ใน 13 ราย (69%) ถูกจำหน่าย ออกจากโรงพยาบาล ก่อนที่จะทราบผล Stool culture - ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น acute diarrhea มักจะมีอาการของ URI ร่วมด้วย

23 ข้อเสนอแนะ - ศึกษาวิจัยต่อแบบ Prospective study เพื่อประเมินประสิทธิภาพ สามารถขยาย กลุ่มตัวอย่างให้ใหญ่ขึ้นจากการส่ง Stool examination เพิ่มขึ้น และขยาย ไปยังแผนกอื่นๆ - ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษา และทดสอบ Sensitivity ให้ตรงกันเพื่อ ประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย - ควรมีการทดสอบว่ายาที่ใช้ใน URI ตรงกับ Sensitivity ของเชื้อใน Stool culture หรือไม่

24 กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ - เจ้าหน้าที่ห้อง Stool examination - เจ้าหน้าที่ห้อง Stool culture - เจ้าหน้าที่ห้องเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน - เจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกกุมารเวชกรรม 2


ดาวน์โหลด ppt นสพ. มนต์ธวัช อำนวยพล นสพ. วีระวรรณ์ รัตนพิบูลย์ นสพ. อภิชาติ ชุมทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google