งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สำเร็จการศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา หมายเหตุ : เปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาแรกเข้าสาขาวิชา หน่วย : ร้อย ละ รุ่นปีการศึกษาสำเร็จการศึกษาในเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สำเร็จการศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา หมายเหตุ : เปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาแรกเข้าสาขาวิชา หน่วย : ร้อย ละ รุ่นปีการศึกษาสำเร็จการศึกษาในเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สำเร็จการศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา หมายเหตุ : เปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาแรกเข้าสาขาวิชา หน่วย : ร้อย ละ รุ่นปีการศึกษาสำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี เฉลี่ย เกณฑ์เฉลี่ยตัวชี้วัด มทส. 40 1

2 ผู้สำเร็จการศึกษา อัตราการได้งานทำของบัณฑิต อัตราการได้งานทำของบัณฑิต หมายเหตุ : ข้อมูลจากการสำรวจในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร หน่วย : ร้อย ละ รุ่นปีการศึกษาได้งานทำศึกษาต่ออยู่ระหว่างการหางาน มทส.สกอ.มทส.สกอ.มทส.สกอ เฉลี่ย เกณฑ์เฉลี่ย ตัวชี้วัด มทส

3 ผู้สำเร็จการศึกษา เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิต เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิต หมายเหตุ : ใช้ค่ากลาง (Median) ของเงินเดือน หน่วย : ร้อย ละ รุ่นปี การศึกษา กลุ่มสาขาวิชา วิศวะเกษตรสารสนเทศสาธารณสุขรวมเฉลี่ย , , , , , , , , , , , , , เฉลี่ย11, , , , ,

4 ภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2545 อัตราการได้งานที่ตรงสาขาของบัณฑิต อัตราการได้งานที่ตรงสาขาของบัณฑิต หมายเหตุ : ข้อมูลจากการสำรวจในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 10 พฤศจิกายน 2546 หน่วย : ร้อย ละ กลุ่มสาขาวิชาลักษณะงานที่ทำ ตรงสาขาไม่ตรงสาขา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขศาสตร์ รวมทุกกลุ่ม

5 ภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2545 ภูมิภาคสถานที่ทำงาน ภูมิภาคสถานที่ทำงาน หมายเหตุ : ข้อมูลจากการสำรวจในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 10 พฤศจิกายน 2546 หน่วย : ร้อย ละ กลุ่มสาขาวิชาภูมิภาคสถานที่ทำงาน อันดับ 1อันดับ 2อันดับ 3 วิศวกรรมศาสตร์กทม. (51.43)ตะวันออกเฉียงเหนือ (20.00) ตะวันออก (19.05) เทคโนโลยีการเกษตรตะวันออกเฉียงเหนือ (49.25) กทม., ตะวันออก (17.91) กลาง (10.45) เทคโนโลยีสารสนเทศกทม. (55.56)ตะวันออกเฉียงเหนือ (22.22) ตะวันออก (15.56) สาธารณสุขศาสตร์กทม (27.27)ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออก (18.18) เหนือ (9.09) รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มกทม. (44.44)ตะวันออกเฉียงเหนือ (26.13) ตะวันออก (18.32) 5

6 ภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2545 จังหวัดสถานที่ทำงาน จังหวัดสถานที่ทำงาน หมายเหตุ : ข้อมูลจากการสำรวจในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 10 พฤศจิกายน 2546 หน่วย : ร้อย ละ กลุ่มสาขาวิชาจังหวัดสถานที่ทำงาน อันดับ 1อันดับ 2อันดับ 3 วิศวกรรมศาสตร์กทม. (31.90)นครราชสีมา (17.62)ชลบุรี (7.62) เทคโนโลยีการเกษตรนครราชสีมา (41.79)กทม. (11.94)ฉะเชิงเทรา (7.47) เทคโนโลยีสารสนเทศกทม. (42.22)นครราชสีมา (17.78)ชลบุรี, ระยอง (6.67) สาธารณสุขศาสตร์กทม. (18.18)นครราชสีมา, ร้อยเอ็ด, ชลบุรี, ปราจีนบุรี (9.09) นครสวรรค์, อ่างทอง, นนทบุรี (9.09) รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มกทม. (28.83)นครราชสีมา (22.22)ชลบุรี, นนทบุรี (6.31) 6


ดาวน์โหลด ppt ผู้สำเร็จการศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา หมายเหตุ : เปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาแรกเข้าสาขาวิชา หน่วย : ร้อย ละ รุ่นปีการศึกษาสำเร็จการศึกษาในเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google