งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา ทรัพย์น้ำ โครงสร้ าง ก่อสร้ าง ก่อสร้ าง ปฐ พี ปฐ พี สิ่งแวดล้ อม ขนส่ ง ขนส่ ง หัวหน้า ภาค รองหัวหน้า ภาค ครู ช่าง ครู ช่าง คณาจาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชา วิศวกรรมโยธา ทรัพย์น้ำ โครงสร้ าง ก่อสร้ าง ก่อสร้ าง ปฐ พี ปฐ พี สิ่งแวดล้ อม ขนส่ ง ขนส่ ง หัวหน้า ภาค รองหัวหน้า ภาค ครู ช่าง ครู ช่าง คณาจาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาควิชา วิศวกรรมโยธา ทรัพย์น้ำ โครงสร้ าง ก่อสร้ าง ก่อสร้ าง ปฐ พี ปฐ พี สิ่งแวดล้ อม ขนส่ ง ขนส่ ง หัวหน้า ภาค รองหัวหน้า ภาค ครู ช่าง ครู ช่าง คณาจาร ย์ คณาจาร ย์ เลขานุ การ เลขานุ การ นักวิทยา ศาสตร์ ดร. ศิริ ชัย - รศ. วิชัย - ดร. กำ พล ผศ. ทิพย์ วิมล - ผศ. ดร. อุดมฤกษ์ - อ. กรกฏ รศ. ดร. สมบัติ รศ. ดร. สมบัติ - รศ. ดร. ศรินทร์ ทิพย์ ดร. ปฤษ ทัศว์ ดร. ปฤษ ทัศว์ - ผศ. ดร. สรัณ กร - ผศ. ดร. สสิ กรณ์ - ดร. รัฐ ภูมิ ผศ. ดร. ปาจรีย์ - ผศ. ดร. ดลเดช - ผศ. ดร. ดลเดช - อ. ชัยวัฒน์ - อ. อำ พล - อ. วรางค์ ลักษณ์ อ. บุญ พล - ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ - ดร. ปรีดา - อ. ธนวัฒน์ - อ. ภัค พงศ์ - ดร. ดุษฎี - ลูก น้ำ - ทิวา โย - อภิชา ติ - ชัยวัฒน์ - กาล ไกล - วิชญา

3 23232323 อ. กรกฎ นุสิทธิ์ รศ. วิชัย ฤกษ์ภูริทัต ผศ. ทิพย์วิมล แตะ กระโทก อ. อำพล เตโช วาณิชย์ อ. บุญพล มีไชโย อ. ภัคพงศ์ หอมเนียม อ. วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น อ. ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง อ. ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ ชัย รศ. ดร. สมบัติ ชื่นชู กลิ่น รศ. ดร. ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ผศ. ดร. อุดมฤกษ์ ปานพลอย ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ แตะ กระโทก ผศ. ดร. ดลเดช ตั้ง ตระการพงษ์ ผศ. ดร. ปาจรีย์ ทอง สนิท ผศ. ดร. สรัณกร เหมะ วิบูลย์ ผศ. ดร. สสิกรณ์ เหลืองวิชชเจริญ ดร. ศิริชัย ตัน รัตนวงศ์ ดร. ปฤษทัศว์ ศีตะ ปันย์ ดร. กำพล ทรัพย์ สมบูรณ์ ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์ ดร. รัฐภูมิ ปริชาต ปรีชา ดร. ดุษฎี สถิรเศรษฐ ทวี อาจาร ย์ อาจาร ย์ รว ม ลาศึกษาต่อ ปวส. ปริญญ าตรี ปริญญาโทปริญญาเอก จำนวน บุคคลา กร นักวิทยา ศาสตร์ ครูช่าง วิชญา อิ่มกระจ่าง อภิชาติ สุโยธี ธนรัตน์ ลูกน้ำ มากลิ่น ทิวาโย ธูปเทียน เจ้าหน้าที่บริหารงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 3 2 ชัยวัฒน์ กล่ำ แย้ม กาลไกล วรินทร์ 14 8 1

4 ภาควิชา วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปริญญาโท 2 ปีและ ไตรภาค 3 ปี ( วศ. ม.) หลักสูตรปริญญาโท 2 ปีและ ไตรภาค 3 ปี ( วศ. ม.) วิศวกรรม โยธา ( ภาค ปกติ + พะเยา ) วิศวกรรม โยธา ( ภาค ปกติ + พะเยา ) วิศวกรร มโยธา ( ภาค พิเศษ ) วิศวกรร มโยธา ( ภาค พิเศษ ) วิศวกรร ม สิ่งแวด ล้อม ( ภาค ปกติ ) วิศวกรร ม สิ่งแวด ล้อม ( ภาค ปกติ ) หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี ( วศ. บ.) วิศวกรร ม บริหารง าน ก่อสร้า ง ( ภาค พิเศษ ) วิศวกร รม โยธา ( ภาค ปกติ ) วิศวกรร ม สิ่งแวดล้ อม ( ภาค ปกติ ) วิศวกร รม จัดการ โครงส ร้าง พื้นฐา น ( ภาค พิเศษ )

5 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะสาขา 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา 2.3 กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรมโยธา 2.3 กลุ่มวิชาแกนวิศวกรรมโยธา 2.4 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา วิศวกรรมโยธา 2.4 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา วิศวกรรมโยธา 2.5 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 2.5 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธาหมวดวิชาเลือกเสรีวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต โครงสร้าง หลักสูตร เกณฑ์ สกอ. หมวดวิชา ลำดับที่ 12 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต --- - ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 114 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต 61 หน่วยกิต 61 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต (6) 6 หน่วยกิต (6) รวม จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 – 150 หน่วยกิต 150 (6) หน่วยกิต 3 4

6

7

8

9

10 ปี 1 ภาคต้น ภาคปลาย ปี 2 ภาคต้น ภาคปลาย

11 Calculus I, II, III, IV / Physics I, II / Chemistry I Engineering Drawing I, II / Engineering Tools & Operations / Introduction to Computer Engineering Mechanics I, II Information Technology Structural Analysis I, II Mechanics of Material I, II Civil Engineering Materials & Testing Reinforce Concrete Design I, II Design of Timber and Steel Concrete Technology I Prestressed Concrete Design Engineering Economics Construction Technique & Management Construction Specification & Construction Surveying Applied Surveying Airphoto Interpretation Highway Engineering Transportation Engineering Highway Materials Traffic Engineering Geology for Engineering Foundation Design Soil Mechanics Fluid Mechanics Hydraulic Engineering Principle of Hydrology Sanitary Unit Process Solid Waste Management Water Supply & Sanitary Engineering วิศวกร โครงสร้ าง วิศวกร สำรวจ วิศวกร ขนส่ง วิศวกรโครงการ - บริหารงานก่อสร้าง วิศวกร สิ่งแวดล้ อม สุขาภิบา ล วิศวกร ปฐพี วิชา พื้นฐาน

12 เครื่องมือและอุปกรณ์ ใน ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

13 เครื่องมือและอุปกรณ์ ใน ห้องปฏิบัติการปฐพี

14 เครื่องมือและอุปกรณ์ ใน ห้องปฏิบัติการสำรวจ

15 เครื่องมือและอุปกรณ์ ใน ห้องปฏิบัติการคอนกรีต

16 เครื่องมือและอุปกรณ์ ใน ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์

17 เครื่องมือและอุปกรณ์ ใน ห้องปฏิบัติการ Highway

18 เครื่องมือและอุปกรณ์ ใน ห้องปฏิบัติการ Highway ( ต่อ )

19 เครื่องมือและอุปกรณ์ ใน ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

20 การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภา วิศวกร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป หรือที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่ เคยขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ก่อน 1 มกราคม 2552 ทุกท่าน จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ซึ่งหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตมีดังนี้ 1. จบจากหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร 2. ได้เรียนในหลักสูตร โดยมีรายวิชาและหน่วยกิตตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด 3. ต้องผ่านการสอบในหมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ซึ่งจัดสอบโดยสภาวิศวกร 4. ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

21 1. Structures Theory of Structures Structures Analysis 2. Structural Design Reinforce Concrete Design Timber and steel Design 3. Soil MechanicsSoil Mechanics 4. Highway EngineeringHighway Engineering 5. Hydraulic EngineeringHydraulic Engineering 6. Water Supply Engineering Water Supply and Sanitary Engineering Water Supply Engineering and Design 7. Survey Engineering Surveying Route Surveying Photogrammetry 8. Construction Construction Management Environmental Systems and Management 1 Engineering Drawing 2 Engineering Mechanics-Statics 3 Engineering Materials 4 Computer Programming หมวดวิชา พื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะสาขา ( วิศวกรรมโยธา )

22 ดร. กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ปริญญาตรี ภาค ปกติ ( ปี 1) ดร. ปฤษทัศว์ ศี ตะปันย์ รศ. วิชัย ฤกษ์ ภูริทัต ดร. ดุษฎี สถิร เศรษฐทวี

23 ปริญญาตรี พะเยา ( ปี 3) ดร. กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ปริญญาตรี ภาค พิเศษ ( ปี 1) ดร. ปฤษทัศว์ ศี ตะปันย์ ผศ. ดร. อุดมฤกษ์ ปานพลอย อ. บุญพล มีไชโย

24 ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมการ ก่อสร้าง และตรวจสอบสิ่งก่อสร้างทุก ชนิดเช่น ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมการ ก่อสร้าง และตรวจสอบสิ่งก่อสร้างทุก ชนิดเช่น อาคาร ตึกสูง อนุเสาวรีย์ เจดีย์ ถนน สะพาน ทางรถไฟ อุโมงค์ บ่อบาดาล ทำนบ ฝาย เขื่อน ระบบชลประทาน ระบบประปา ระบบ สุขาภิบาล งานวางผังเมือง เส้นทางคมนาคมของ ชุมชน ถนน, สะพาน เขื่อน, ฝาย บ้านเรือน, อาคาร, โกดัง แหล่งน้ำ, ระบบประปา, ระบบ บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ Structural Engineer ( วิศวกร โครงสร้าง ) Civil Engineer ( วิศวกรโยธา ) Foundation Engineer ( วิศวกรฐาน ราก ) Soil Engineer ( วิศวกร ปฐพี ) Survey Engineer ( วิศวกร สำรวจ ) Highway Engineer ( วิศวกรทาง ) Environmental-Sanitary Engineer ( วิศวกรสิ่งแวดล้อม - สุขาภิบาล ) Water Resource Engineer ( วิศวกรแหล่งน้ำ ) Transportation Engineer ( วิศวกรขนส่ง ) etc. ( ฯลฯ ) วิศวกรโยธา ปฏิบัติงานใน หลายสาขา

25 วิศวกรโยธาและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานในหลายหน่วยงาน หน่วยงานราชการ เช่น กรมโยธาธิการ / กรมทางหลวง / หน่วยงานราชการ เช่น กรมโยธาธิการ / กรมทางหลวง / กรมชลประทาน / กรมแผนที่ทหาร ฯลฯ กรมชลประทาน / กรมแผนที่ทหาร ฯลฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้า / การประปา ฯลฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้า / การประปา ฯลฯ หน่วยงานในภาคเอกชน เช่น บริษัท ออกแบบ บริษัทสำรวจ หน่วยงานในภาคเอกชน เช่น บริษัท ออกแบบ บริษัทสำรวจ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทรับควบคุม และตรวจสอบการก่อสร้าง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทรับควบคุม และตรวจสอบการก่อสร้าง

26

27

28

29

30

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชา วิศวกรรมโยธา ทรัพย์น้ำ โครงสร้ าง ก่อสร้ าง ก่อสร้ าง ปฐ พี ปฐ พี สิ่งแวดล้ อม ขนส่ ง ขนส่ ง หัวหน้า ภาค รองหัวหน้า ภาค ครู ช่าง ครู ช่าง คณาจาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google