งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ. การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ ข้อมูล ปฐมภูมิ ข้อมูล ทุติยภูมิ กระบวน การ สารสนเ ทศ เทคโน โลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ. การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ ข้อมูล ปฐมภูมิ ข้อมูล ทุติยภูมิ กระบวน การ สารสนเ ทศ เทคโน โลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ

2 การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ ข้อมูล ปฐมภูมิ ข้อมูล ทุติยภูมิ กระบวน การ สารสนเ ทศ เทคโน โลยี

3 ข้อมูลData การเรียกข้อมูล (Retrieval) การวิเคราะห์ (Analysis) การเก็บข้อมูล (Capture) การนำเสนอ (Presentation ) รายงาน (Report) แฟ้มใหม่ (New file) แสดงกราฟิก (Graphical displays) การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ

4 การตัดสินใจ ข้อมูล ปฐมภูมิ ข้อมูล ทุติยภูมิ กระบวน การ สารสนเ ทศ ผู้บริหาร

5 ส่วนประกอบของ ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems ) ระบบการจัดการรายงาน (Management Reporting Systems ) ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information Systems ) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems )

6 การจัดโครงสร้างของ สารสนเทศ DATA WORKERS KIND OF SYSTEM GROUPS SERVED STRATEGIC LEVEL SENIOR MANAGERS MANAGEMENT LEVEL MIDDLE MANAGERS OPERATIONAL OPERATIONAL LEVEL MANAGERS KNOWLEDGE LEVEL KNOWLEDGE & SALES & MANUFACTURING FINANCE ACCOUNTING HUMAN RESOURCES MARKETING TPS OASKWS MISDSS ESS

7 TPS OAS MIS KWS DSS ESS ORGANIZATIONAL LEVEL TYPE OF DECISIONOPERATIONALKNOWLEDGEMANAGEMENTSTRATEGIC STRUCTURED ACCOUNTS RECEIVABLE ELECTRONIC PRODUCTION SCHEDULING COST OVERRUNS SEMI-BUDGET STRUCTUREDPREPARATION PROJECT SCHEDULING FACILITY LOCATION UNSTRUCTUREDPRODUCT DESIGN NEW PRODUCTS NEW MARKETS การจัดโครงสร้างของ สารสนเทศ

8 การรวมความสัมพันธ์ ของแต่ละ ระบบย่อยเข้าด้วยกัน ความสัมพันธ์ของแต่ละระบบย่อย (Relationship of subsystem) ถ้า องค์การสามารถรวมระบบย่อย ต่างๆเข้าด้วยกัน (Integration) และสร้างความสัมพันธ์ของ สารสนเทศก็จะทำให้ผู้บริหาร สามารถใช้ประโยชน์จาก MIS ได้ เต็มประสิทธิภาพ

9 ระบบสนับสนุนผู้บริหารESS ระบบสารสนเทศสำนักงานและความรู้OAS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจDSS ระบบการประมวลผลรายการTPS การรวมความสัมพันธ์ ของแต่ละ ระบบย่อยเข้าด้วยกัน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการMIS

10 เป้าหมายของระบบ สารสนเทศ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. เพิ่มผลผลิต 3. เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า 4. ผลิตสินค้าใหม่และขยาย ผลิตภัณฑ์ 5. สามารถที่จะสร้างทางเลือกในการ แข่งขันได้ 6. การสร้างโอกาสทางธุรกิจ 7. การดึงดูดลูกค้าไว้ป้องกันคู่แข่งขัน

11 1. ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ บนพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ HardwareHardware Software แบ่งเป็น 2 ประเภทSoftware แบ่งเป็น 2 ประเภท โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System software) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System software) โปรแกรมประยุกต์ (Application software) โปรแกรมประยุกต์ (Application software) ข้อมูล (Data) ข้อมูล (Data) บุคลากร (People) บุคลากร (People) พื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ

12 ข้อมูล โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ 1. ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ บนพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

13 System Software - Operating System - Language Translater Prog. - Utility Prog. Application Software - Specific Application Software - General Application Software 1. Word Proccessing Software 2. Spread Sheet Software 3. Database Software

14 4. Graphic Software 5. Data Communication Software 6. Business Software 7. CAD & CAM ************************** **********

15 2. ผู้เขียนโปรแกรม ผู้ใช้ และผู้ วิเคราะห์ระบบ โดยเฉพาะระบบใน ปัจจุบันจะมีโปรแกรมสำหรับช่วยในการ เขียนโปรแกรม (Program generate) ส่วนผู้ใช้จะต้องมีการเรียนรู้ถึง วิธีการใช้โปรแกรม การสำรองข้อมูล (Back up) และการเรียกข้อมูลกลับมา ใช้ใหม่ (Restore) ผู้ใช้ยังมีความ จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกัน โปรแกรมไวรัส (Virus) ดังนั้นข้อมูลจะ เก็บอยู่ในลักษณะฐานข้อมูล (Database) เพื่อลดการซ้ำซ้อน และ ข้อมูลที่ไม่ได้ปรับปรุง (Update) นอกจากนั้นจะต้องคำนึงถึงความ ปลอดภัยของข้อมูลด้วย พื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ

16 3. การจัดข้อมูลบนพื้นฐานของ คอมพิวเตอร์ แต่ละส่วนเรียกว่า ฟิลด์ (Field) เท่ากับหนึ่งคอลัมน์ (Column) จะต้องนำหลายๆ ฟิลด์ มารวมกัน เพื่อให้เกิดรายการ (Record) ถ้า หลายๆรายการรวมกันจะกลายเป็น แฟ้มข้อมูล (File) พื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ ข้อมูล

17 4. รูปแบบการประมวลผล 1. ลักษณะการประมวลแบบรวบรวมเอกสาร เป็นชุด (Batch) 2. เมื่อมีเอกสารเกิดขึ้นก็จะทำการป้อน ข้อมูลเข้าไป และข้อมูลนั้นก็จะผ่านการ ประมวลผลในทันที ลักษณะนี้เรียกว่า Real-Time processing Real-Time จะได้ข้อมูลที่ปรับปรุง เสมอแต่โอกาสผิดพลาดและการแก้ไข จะยากกว่า เนื่องจากข้อมูลที่ป้อนเข้า ไปจะไปปรับปรุงในแฟ้มข้อมูลหลัก (Master file) ส่วนวิธี Batch processing ข้อมูลจะถูกทำที่ แฟ้มข้อมูลชั่วคราว (Transaction file) ก่อนที่จะมีการปรับปรุงใน แฟ้มข้อมูลหลักReal-Time จะได้ข้อมูลที่ปรับปรุง เสมอแต่โอกาสผิดพลาดและการแก้ไข จะยากกว่า เนื่องจากข้อมูลที่ป้อนเข้า ไปจะไปปรับปรุงในแฟ้มข้อมูลหลัก (Master file) ส่วนวิธี Batch processing ข้อมูลจะถูกทำที่ แฟ้มข้อมูลชั่วคราว (Transaction file) ก่อนที่จะมีการปรับปรุงใน แฟ้มข้อมูลหลัก พื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ

18 ข้อมูลหลักข้อมูลชั่วคราว ข้อมูลหลัก Batch Processing Real-Time Processing

19


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ. การจัดการทรัพยากร สารสนเทศ ข้อมูล ปฐมภูมิ ข้อมูล ทุติยภูมิ กระบวน การ สารสนเ ทศ เทคโน โลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google