งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของระบบสารสนเทศใน องค์กร Transaction processing sytems (TPS) Management information systems (MIS) Decision support systems (DSS) Executive Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของระบบสารสนเทศใน องค์กร Transaction processing sytems (TPS) Management information systems (MIS) Decision support systems (DSS) Executive Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของระบบสารสนเทศใน องค์กร Transaction processing sytems (TPS) Management information systems (MIS) Decision support systems (DSS) Executive Information systems (EIS) Expert systems and Knowledge-based systems(ES) Office information systems

2 ระดับการบริหารจัดการในองค์กร งานวางแผน ข้อมูล External ข้อมูลสรุปผล งานปฏิบัติการ, ข้อมูล Internal, ข้อมูลละเอียด Senior Management ------------------------- Middle Management -------------------------------------- Operational Management ----------------------------------------------------------- Productional, Clerical, Nonmanagement Employee

3 Transaction processing sytems (TPS) เป็นการแทน Manual Process ด้วย Computer Based Process สนับสนุนงาน ระดับปฏิบัติการประจำวัน ( Day to day Operation) ใช้กับลักษณะการทำงานป็นขั้นเป็นตอน และ มี วิธีการทำงานที่แน่นอน Record Keeping, File-oriented systems เน้น เรื่องการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล Data Capture -> TP -> File Maintainence (Update Master File)-> Reporting เป็นระบบที่ใช้กับ operational level แบ่งได้เป็น Batch Processing และ Online Processing Example : Ticket reservations systems, Check-processing systems

4 Management information systems (MIS) เป็นการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ ยกประสิทธิภาพของระบบการ จัดการ (Management) โดยรวมขององค์กร อันได้แก่ – การวางแผน (Planning) – การจัดการ ( Organizing) – การนำ, การอำนวยการ (Leading) – การควบคุม (Controlling) เป็นการรวบรวมข้อมูล / สารสนเทศ จาก ภายในและภายนอก องค์กรอย่างมีระบบ เพื่อ ช่วยในการตัดสินใจต่อการจัดการ. หรือ ดำเนินการต่าง ๆ ภายในองค์กร

5 Management information systems (MIS) cont’d บางครั้งเกิดจากการสรุปรวมของระบบย่อย ๆ หลายๆ ระบบเข้าด้วยกัน และจัดทำเป็น รายงานรูปแบบต่างๆ นำเสนอต่อผู้จัดการ ระบบจะมีประโยชน์โดยตรงต่อ Managerial Level ตัวอย่าง Marketing Information Systems – ประกอบด้วยระบบย่อย คือ sales information, Product Management Information, Marketting Intelligence. – ใช้เพื่อจัดการกับระบบการตลาดทั้งหมด ตั้งแต่ การสันสนุนการขาย โอกาสของสินค้าต่างๆ ทั้ง สินค้าใหม่ และ เก่า, ระบบการตั้งราคาที่ เหมาะสม, การควบคุมกิจกรรมทางการตลาด ฯลฯ

6 Decision support systems (DSS) เป็นระบบที่ให้ข้อมูลแก่ ผู้จัดการหรือผู้ ตัดสินใจดำเนินการ ที่ต้องตัดสินใจใน เหตุการณ์ หรือ ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะตัว มักเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ไม่มีลักษณะ โครงสร้างที่แน่นอน มีลักษณะ Interactive และ เหมาะกับงาน ประเภท What-if analysis Model-Base Analysis โดยใช้คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น Risk Analysis Modeling, Group Decision Support Systems (GDSS) – ใช้ในกรณีที่มีผู้ตัดสินใจ (decision maker ) หลาย ๆ คน

7 Executive Information systems (EIS) เป็นระบบที่จัดหาและรวบรวมข้อมูลให้กับ ผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ ข้อมูล / สารสนเทศในระบบ ESS มักเป็น ข้อมูลสรุป, ข้อมูลภาพรวม และ ข้อมูลที่ เกี่ยวกับระยะเวลาในช่วงกว้าง (long range) ลักษณะของระบบจะต้องง่ายต่อการใช้งาน เช่น มี browse capability, เป็นภาพกราฟ ฟิค

8 Expert systems (ES) เหมือนกับ Knowledge-based systems เป็นเสมือนการถ่ายทอดความรู้ ความ เชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้กับ คอมพิวเตอร์ เป็นรากฐานของระบบ AI (Artificial Intelligence) แบ่งเบาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะ ทาง มีลักษณะการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาเป็น ข้อ ๆ เป็นเปราะ ๆ ไปตามลำดับ

9 Office Automation Systems ระบบสำนักงาน เป็นการนำคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อัตโนมัติมาใช้อำนวยความสะดวกใน งานต่างๆ ของสำนักงานทั่วไป ตัวอย่างโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ Word Processing, Electronic Spreadsheet, Database Software, Image Processing, Conferencing System


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของระบบสารสนเทศใน องค์กร Transaction processing sytems (TPS) Management information systems (MIS) Decision support systems (DSS) Executive Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google