งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มพืชสวนเมืองร้อน. ประธาน นายสุวิทย์ มูลคำ สพป.นนทบุรี 1 นายนพพร พิพิธจันทร์ สพม.3 เลขานุการ นายนพพร พิพิธจันทร์ สพม.3 เลขานุการ นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มพืชสวนเมืองร้อน. ประธาน นายสุวิทย์ มูลคำ สพป.นนทบุรี 1 นายนพพร พิพิธจันทร์ สพม.3 เลขานุการ นายนพพร พิพิธจันทร์ สพม.3 เลขานุการ นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มพืชสวนเมืองร้อน

2 ประธาน นายสุวิทย์ มูลคำ สพป.นนทบุรี 1 นายนพพร พิพิธจันทร์ สพม.3 เลขานุการ นายนพพร พิพิธจันทร์ สพม.3 เลขานุการ นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ สพม.7 นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ สพม.7 ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ สมาชิกกลุ่ม 17 เขต สมาชิกกลุ่ม 17 เขต

3 สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน 1.แบ่งกลุ่มรับผิดชอบพืชสวนแต่ละชนิด 2. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษารายละเอียด 23 ประเด็น(มากหรือน้อยกว่า)หรือกำหนด ประเด็นศึกษาที่สำคัญและจำเป็นให้ครบถ้วน 3.ตามล่าหาองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆอย่าง หลากหลาย(มหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างๆที่ เกี่ยวข้อง) 4.ประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันสังเคราะห์องค์ความรู้ 5. ส่งงาน สพฐ.

4 ผู้รับผิดชอบ 1.สพป.นนทบุรี เขต 1 (หัวหน้า) 2.สพป.นนทบุรี เขต 2 3.สพม.3(นนทบุรี – พระนครศรีอยุธยา)

5 ผู้รับผิดชอบ 1.สพป.เพชรบุรี เขต 1 (หัวหน้า) 2.สพป.เพชรบุรี เขต 2 3.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 4.สพป.สุโขทัย เขต 2

6 ผู้รับผิดชอบ 1.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (หัวหน้า) 2.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 3.สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

7 ผู้รับผิดชอบ 1.สพป.นครนายก(หัวหน้า) 2.สพป.ชัยนาท 3.สพม.10(เพชรบุรี – สมุทรสงคราม- สมุทรสาคร-ประจวบคีรีขันธ์)

8 ผู้รับผิดชอบ 1.สพป.ราชบุรี เขต 1 (หัวหน้า) 2.สพป.ราชบุรี เขต 2 3.สพป. ตาก เขต 1 4.สพป.สมุทรสาคร

9 ประเด็นสอบถาม ประเด็นศึกษา 23 รายการ สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลด ตามสภาพหรือบริบทของพืชแตละ ชนิดได้หรือไม่ และเรียงลำดับ ห้วข้อใหม่ได้หรือไม่

10 ข้อเสนอแนะ ควรชึ้แจงทำความเข้าใจใน ประเด็นศึกษาให้เข้าใจตรงกัน

11


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มพืชสวนเมืองร้อน. ประธาน นายสุวิทย์ มูลคำ สพป.นนทบุรี 1 นายนพพร พิพิธจันทร์ สพม.3 เลขานุการ นายนพพร พิพิธจันทร์ สพม.3 เลขานุการ นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google