งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. งานบริการเคเบิ้ลทีวี 2. งานบริการโทรทัศน์วงจรปิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. งานบริการเคเบิ้ลทีวี 2. งานบริการโทรทัศน์วงจรปิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. งานบริการเคเบิ้ลทีวี 2. งานบริการโทรทัศน์วงจรปิด
งานบริโสตทัศนูปกรณ์ 1. งานบริการเคเบิ้ลทีวี 2. งานบริการโทรทัศน์วงจรปิด 3. ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ 4. ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์ 5. ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์

2 งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย งานเคเบิ้ลทีวี งานติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ประเภท
เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพชนิดต่าง ๆ งานให้บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์ และงานดูแลซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึง กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และชุมชนภายนอก

3 งานบริการโสตทัศนูปกรณ์
- งานติดตั้ง-ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติงานด้านการให้บริการติดตั้งและควบคุม โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องขยายเสียงในห้องบรรยาย/ห้องประชุม/อบรม/สัมมนา ระบบเสียงกลางแจ้งในงานพิธีสำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย การให้บริการติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องฉายภาพทึบแสง โปรเจคเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเทปวีดีโอ รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคนิคและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ เครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโสตทัศน์ - งานให้บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติงานด้านการให้บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน/การบรรยายพิเศษ/ประชุม/อบรม/สัมมนา เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพสามมิติ โปรเจคเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องเล่นเทปวีดีโอ บอร์ดจัดนิทรรศการ และเครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานดูแลซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติงานด้านการดูแลตรวจเช็ค และซ่อมบำรุง โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องขยายเสียง เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายภาพทึบแสง โปรเจคเตอร์ ทีวี+เครื่องเล่นเทปวีดีโอ และเครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านภายในฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา - งานบริการโทรทัศน์วงจรปิด ปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง กิจกรรม ต่าง ๆ ให้บริการชุดโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย - งานบริการเคเบิ้ลทีวี เป็นการให้บริการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพและเสียง เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ภายในเขตการศึกษา มหาวิทยาลัย

4 งานบริการเคเบิ้ลทีวี
เป็นการให้บริการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพและเสียง เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ภายในเขตการศึกษา มหาวิทยาลัย

5 งานบริการเคเบิ้ลทีวี
เป็นการให้บริการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพและเสียง เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ภายในเขตการศึกษา มหาวิทยาลัย

6 งานบริการเคเบิ้ลทีวี
เป็นการให้บริการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพและเสียง เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ภายในเขตการศึกษา มหาวิทยาลัย

7 งานบริการโทรทัศน์วงจรปิด
ปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง กิจกรรม ต่าง ๆ ให้บริการชุดโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

8

9

10 งานติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์

11 งานติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์

12 งาน ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt 1. งานบริการเคเบิ้ลทีวี 2. งานบริการโทรทัศน์วงจรปิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google