งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริ โสตทัศนูปกรณ์ 1. งานบริการ เคเบิ้ลทีวี 2. งานบริการโทรทัศน์ วงจรปิด 3. ติดตั้ง โสตทัศนูปกรณ์ 4. ยืม - คืน โสตทัศนูปกรณ์ 5. ซ่อมบำรุง โสตทัศนูปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริ โสตทัศนูปกรณ์ 1. งานบริการ เคเบิ้ลทีวี 2. งานบริการโทรทัศน์ วงจรปิด 3. ติดตั้ง โสตทัศนูปกรณ์ 4. ยืม - คืน โสตทัศนูปกรณ์ 5. ซ่อมบำรุง โสตทัศนูปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริ โสตทัศนูปกรณ์ 1. งานบริการ เคเบิ้ลทีวี 2. งานบริการโทรทัศน์ วงจรปิด 3. ติดตั้ง โสตทัศนูปกรณ์ 4. ยืม - คืน โสตทัศนูปกรณ์ 5. ซ่อมบำรุง โสตทัศนูปกรณ์

2 งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย งาน เคเบิ้ลทีวี งานติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ประเภท เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพชนิดต่าง ๆ งาน ให้บริการยืม - คืนโสตทัศนูปกรณ์ และงานดูแล ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้โสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและอำนวยประโยชน์ต่อกิจกรรมการ เรียนการสอน รวมถึง กิจกรรมต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย และชุมชนภายนอก

3 งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ - งานติดตั้ง - ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติงานด้านการให้บริการติดตั้ง และควบคุม โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องขยายเสียงในห้องบรรยาย / ห้องประชุม / อบรม / สัมมนา ระบบ เสียงกลางแจ้งในงานพิธีสำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย การให้บริการติดตั้งและควบคุม โสตทัศนูปกรณ์ ประเภทเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องฉายภาพทึบแสง โปรเจคเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเทปวีดีโอ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ทางเทคนิคและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ เครื่องมืออุปกรณ์ทาง เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโสตทัศน์ - งานให้บริการยืม - คืนโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติงานด้านการให้บริการยืม - คืน โสตทัศนูปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน / การบรรยายพิเศษ / ประชุม / อบรม / สัมมนา เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพสามมิติ โปรเจคเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องเล่นเทปวีดีโอ บอร์ดจัดนิทรรศการ และเครื่องมืออุปกรณ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานดูแลซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติงานด้านการดูแลตรวจเช็ค และซ่อม บำรุง โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องขยายเสียง เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่อง ฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายภาพทึบแสง โปรเจคเตอร์ ทีวี + เครื่องเล่นเทปวีดีโอ และ เครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านภายในฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา - งานบริการโทรทัศน์วงจรปิด ปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง กิจกรรม ต่าง ๆ ให้บริการชุดโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย - งานบริการเคเบิ้ลทีวี เป็นการให้บริการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพและเสียง เพื่อ การศึกษาและประชาสัมพันธ์ ภายในเขตการศึกษา มหาวิทยาลัย

4 งานบริการเคเบิ้ลทีวี เป็นการให้บริการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพและเสียง เพื่อ การศึกษาและประชาสัมพันธ์ ภายในเขตการศึกษา มหาวิทยาลัย

5 งานบริการเคเบิ้ลทีวี เป็นการให้บริการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพและเสียง เพื่อ การศึกษาและประชาสัมพันธ์ ภายในเขตการศึกษา มหาวิทยาลัย

6 งานบริการเคเบิ้ลทีวี เป็นการให้บริการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพและเสียง เพื่อ การศึกษาและประชาสัมพันธ์ ภายในเขตการศึกษา มหาวิทยาลัย

7 งานบริการโทรทัศน์วงจรปิด ปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง กิจกรรม ต่าง ๆ ให้บริการชุดโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหน่วยงาน ภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

8

9

10 งานติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์

11

12 งาน ยืม - คืน โสตทัศนูปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt งานบริ โสตทัศนูปกรณ์ 1. งานบริการ เคเบิ้ลทีวี 2. งานบริการโทรทัศน์ วงจรปิด 3. ติดตั้ง โสตทัศนูปกรณ์ 4. ยืม - คืน โสตทัศนูปกรณ์ 5. ซ่อมบำรุง โสตทัศนูปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google