งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รักทางพุทธศาสนา ที่จรรโลงโลก ปรากฏในข้อธรรม “ พรหมวิหาร 4” คือ เมตตา..... คือ ความรักปรารถนา ให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา..... คือ ความสงสารเห็นใจ คิดจะช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รักทางพุทธศาสนา ที่จรรโลงโลก ปรากฏในข้อธรรม “ พรหมวิหาร 4” คือ เมตตา..... คือ ความรักปรารถนา ให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา..... คือ ความสงสารเห็นใจ คิดจะช่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รักทางพุทธศาสนา ที่จรรโลงโลก ปรากฏในข้อธรรม “ พรหมวิหาร 4” คือ เมตตา..... คือ ความรักปรารถนา ให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา..... คือ ความสงสารเห็นใจ คิดจะช่วย ให้ผู้อื่น พ้นทุกข์ คิดหาทางปลดเปลื้องความ ทุกข์ ของเขา มุฑิตา..... คือความพลอยชื่นชม ยินดีที่ได้เห็นผู้อื่น อยู่ดีมีสุข พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม ไม่กีดกันริษยา อุเบกขา..... คือ ความวางใจเป็นกลางไม่เอนเอียง ด้วย ความชอบหรือชัง ด้วยใช้ปัญญา พิจารณาเหตุผลที่เกิดขึ้นโดย สมควรและพึงปฏิบัติไปตามควรแก่ เหตุผลนั้น

3 เมื่อทรงทอดพระเนตร คนแก่ คนเจ็บ คน ตาย ความสุขจะมีมาได้ ก็ต่อเมื่อความไข้ แห่งราคา โทสะ และโมหะ ได้ถูกเยียวยารักษาให้หาย แล้วโดยสิ้นเชิง เมื่อไฟแห่งทิฐิ และกิเลสทั้งหลายดับ ไปหมดแล้ว เมื่อนั้นแหละ ความเย็น ความสุข และความอิ่มใจอันจริงแท้จักมีมา

4 นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันและคนอื่นทุกคน อยากจะได้ นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องออกไป แสวงหาในบัดนี้ ฉันไม่อาจทนอยู่ด้วยความ เพลิดเพลินในวังนี้อีกต่อไป ฉันจะต้องออกไปบัดนี้แล้ว ฉันจะแสวงและจะแสวงเรื่อยไป จนกว่าจะพบสิ่งซึ่งเป็นความสุขอัน จริงแท้


ดาวน์โหลด ppt รักทางพุทธศาสนา ที่จรรโลงโลก ปรากฏในข้อธรรม “ พรหมวิหาร 4” คือ เมตตา..... คือ ความรักปรารถนา ให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา..... คือ ความสงสารเห็นใจ คิดจะช่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google