งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ผู้สอน : ผศ. วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา พื้นฐานทางเคมีของชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ผู้สอน : ผศ. วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา พื้นฐานทางเคมีของชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ผู้สอน : ผศ. วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา พื้นฐานทางเคมีของชีวิต

2 1. อะตอมและ โมเลกุล พันธะเคมี พันธะเคมี 2. ชีว โมเลกุล เนื้อหาประกอบด้วย

3 อะตอมและ โมเลกุล อะตอมและ โมเลกุล

4 โครงสร้างของอะตอม อะตอมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุ ใน โครงสร้างของอะตอมแบ่งเป็นอนุภาคย่อยๆ คือ - โปรตอน - นิวตรอน - อิเล็กตรอน เพราะเหตุใดอะตอมจึง ไม่แสดงประจุ ?

5 แสดงโครงสร้างอะตอมของธาตุต่างๆ ธาตุแต่ละธาตุมีจำนวนโปรตอนไม่เท่ากัน เป็น คุณสมบัติเฉพาะตัวของธาตุ ในแต่ละอะตอมมีจำนวนโปรตอน = อิเล็กตรอน

6 จำนวน proton ไม่ จำเป็นต้องเท่ากับ neutron

7 เลขมวล (mass number ) = จำนวน proton + neutron เลขอะตอม (atomic number ) = จำนวน proton K 39 19 สัญลักษณ์ นิวเคลียร์ของ ธาตุ

8 Atomic number=? Mass number= ?

9 การทราบค่า atomic number และ mass number ทำให้เราเข้าใจถึง การเสีย e - / รับ e - หรือการใช้ e - ร่วมกันของ อะตอมซึ่งทำให้เกิด พันธะเคมีแบบต่าง ๆ

10 Isot ope 1H1H 2H2H 3H3H + + + คือ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันที่มี จำนวน นิวตรอนไม่เท่ากัน

11 Electrons Cloud (Orbital) ในทุกอะตอมจะมี e - ซึ่ง มีพลังงานอยู่ในอนุภาค วิ่งวนรอบนิวเคลียส แต่ละ e - จะถูกดึงดูดโดย โปรตอนซึ่งมีประจุตรงกันข้าม และถูกผลักให้ ห่างจาก e - ด้วยกัน บริเวณที่พบ e - เรียกว่า orbital

12 Valence electron อิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่ไกลจากนิวเคลียส มากที่สุด จะมีพลังงานสูงที่สุด เรียก อิเล็กตรอนกลุ่มที่อยู่นอกสุดนี้ว่า เวเลนซ์ อิเล็กตรอน (valence electron)

13 +3 +1 + 14 +8 +6 +11+11 +10 + 17 +1 6 + 18 +9+9 +4+2+1 Electrons needed for atoms in each column to achieve stability 0 (inert) บทบาทของ valence electron

14 อะตอมใดที่มี valence electron ไม่ครบ 2 หรือ ไม่ครบ 8 จะไม่เสถียรและจะทำปฏิกิริยากับอะตอมอื่น ๆ ได้หลายวิธี :  โดยการเสียเวเลนซ์อิเล็กตรอนให้ อะตอมอื่น ทำให้ไม่มี e - ใน electron shell นอกสุด  โดยการรับ e - จากอะตอมอื่นทำให้ electron shell นอกสุด มี e - ครบ 2 หรือ ครบ 8  โดยการใช้ e - ร่วมกัน ทำให้แต่ละอะตอมที่ รวมตัวกันเปรียบ เสมือนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน ครบ 2 หรือ ครบ 8 ปฏิกิริยาการเสีย e -, การรับ e - หรือการใช้ e - ร่วมกันทำให้ เกิดแรงยึดเหนี่ยวเรียกว่า พันธะเคมี (chemical bond) ทำให้อะตอมรวมตัวกันเป็นโมเลกุลได้ การเกิดเป็นโมเลกุล

15


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ผู้สอน : ผศ. วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา พื้นฐานทางเคมีของชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google