งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตีความบทเพลง Suite Persane ประพันธ์ดนตรี โดย Andre Caplet วิจัยและสร้างสรรค์โดย อ. ดำริห์ บรรณวิทยกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตีความบทเพลง Suite Persane ประพันธ์ดนตรี โดย Andre Caplet วิจัยและสร้างสรรค์โดย อ. ดำริห์ บรรณวิทยกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตีความบทเพลง Suite Persane ประพันธ์ดนตรี โดย Andre Caplet วิจัยและสร้างสรรค์โดย อ. ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

2 Caplet and Debussy

3 Caplet อายุ 22 ปีในขณะนั้น

4

5

6 Persian Pavilion

7

8 นายบุศย์มหินทร์และคณะเดินทางไปยุโรป ในปีนั้นแต่ไม่ถึงปารีส กลับไปบันทึกเสียง เพลงสรรเสริญพระบารมีที่เบอร์ลินแทน เด

9 Art Nouveau

10 French Impressionism

11 “Inspiration for Silpakorn Repertory Ensemble”

12 Modes,Scales & Chords Arabic Minor Scale Pentatonic Scale Whole Tone Scale Parallel Extended Chords (7th,9th,11th,13th) Tritone (Augmented 4th/ Diminished 5th interval)

13 In 3 movements I. Scharki หมายถึง “ ตะวันออก ” ในโครงสร้างแบบ Sonata Form II. Nihawend หมายถึง “ บันไดเสียงที่มี 5 เสียงแบบ เปอร์เซีย ” ในโครงสร้างแบบ Sonata Form III. Iskia Samaisi หมายถึง “ จังหวะเต้นรำที่มี ลักษณะเฉพาะของดินแดนอิสเกีย ” 3-bar phrase ใน โครงสร้างแบบ Sonata Form เช่นกัน

14

15 บทสรุปในการตีความ ความเข้าใจในสภาพสังคมของวัฒนธรรมฝรั่งเศสในช่วงปี ค. ศ. 1900-1903 ความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของลัทธิ French Impressionism Flow Tempo ไม่ช้า ไม่หน่วงแบบเพลงเยอรมัน Tone Color+Intonation+Blending+Less Intensity Chord Balance+Dynamics Contrast Musical Phrasing and Shaping

16

17

18

19 ผลสัมฤทธิ์และผลิต ได้เชิดชูคีตกวีและผลงานชั้นดีที่ถูกละเลยให้กลับมาเป็นที่รู้จัก กันมากขึ้น สร้างกลุ่มนักดนตรีรุ่นเยาว์ที่เข้าใจสไตล์การเล่นดนตรียุค Impressionism ได้องค์ความรู้จากการเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ บริบททาง วัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างสังคีตลักษณ์ และเทคนิคการผสมวง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตีความบทเพลง และใช้ในการปรับวงในฐานะวาทยากร ได้ตัวอย่างแถบเสียงของบทเพลงที่ผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสมสำหรับ การเรียนการสอนวิชา woodwind ensemble

20 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ. ศ. 2555

21 สวัสดี Silpakorn Repertory Ensemble sponsored by SUFM Research Fund


ดาวน์โหลด ppt การตีความบทเพลง Suite Persane ประพันธ์ดนตรี โดย Andre Caplet วิจัยและสร้างสรรค์โดย อ. ดำริห์ บรรณวิทยกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google