งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบศิลป์ บทที่ 4. องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงการนำ องค์ประกอบย่อย หรือ ส่วนประกอบที่สำคัญของ ศิลปะ ได้แก่ จุด เส้นสี น้ำหนัก อ่อนแก่ พื้นผิว หรือรูปร่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบศิลป์ บทที่ 4. องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงการนำ องค์ประกอบย่อย หรือ ส่วนประกอบที่สำคัญของ ศิลปะ ได้แก่ จุด เส้นสี น้ำหนัก อ่อนแก่ พื้นผิว หรือรูปร่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบศิลป์ บทที่ 4

2 องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงการนำ องค์ประกอบย่อย หรือ ส่วนประกอบที่สำคัญของ ศิลปะ ได้แก่ จุด เส้นสี น้ำหนัก อ่อนแก่ พื้นผิว หรือรูปร่าง รูปทรง มารวมเข้าด้วยกัน โดยการจัดระเบียบ ให้เกิด การประสานกลมกลืนกันใน งานศิลปะ องค์ประกอบศิลป์ (COMPOSITION)

3 1. จุด ( Point ) 3. รูปร่าง ( Shape ) 5. สี ( Color) 7. น้ำหนักอ่อนแก่ ( Tone ) 2. เส้น ( Line ) 4. รูปทรง ( Form ) 6. พื้นผิว ( Texture ) 8. ที่ว่าง ( Space ) ทัศนธาตุ ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างงานศิลปะ

4 หลักการองค์ประกอบศิลปะ ทิศทาง ( Direction ) การลดหลั่น ( Gradation ) จังหวะ ( Rhythm ) การซ้ำ ( Repetition ) ความกลมกลืน ( Harmony ) การตัดกัน ( Contrast ) เอกภาพ ( Unity )

5 การซ้ำเกิดจากองค์ประกอบที่มี ลักษณะเหมือนกัน ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป วาง อยู่ในที่ว่าง โดยมีที่ว่างขั้น อยู่ระหว่างหน่วยขององค์ ประกอบ การซ้ำ ( Repetition )

6 จังหวะ ( Rhythm ) จังหวะเกิดจาก การซ้ำกันอย่าง ต่อเนื่อง และมี เอกภาพของ องค์ประกอบ

7 การลดหลั่นคือการจัดลำดับของ องค์ประกอบต่างๆ ให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง ไปตามลำดับ เช่น ระดับสีอ่อนไปแก่ ผิวเรียบไปขรุขระ รูปทรงเล็กไปรูปทรงใหญ่ การลดหลั่น (Gradation)

8 ทิศทางหมายถึงความรู้สึก เคลื่อนไหวที่เกิดจากการพิจารณา องค์ประกอบในงานออกแบบ หรือ งานศิลปะ ทิศทาง (Direction)

9 ความกลมกลืน หมายถึงการ รวมกันของหน่วยย่อยซึ่งเป็นหน่วย เล็กๆ ที่มีมากกว่าหนึ่งหน่วยให้มี ความสัมพันธ์ กัน หน่วยย่อยต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ จุด เส้น สี พื้นผิว น้ำหนัก รูปร่างรูปทรงนั่นเอง Untited by Ross Beckner ความกลมกลืน (Harmony)

10 การตัดกันหรือความขัดแย้ง หมายถึงการจัดองค์ประกอบที่มี ความต่างกันไว้ด้วยกัน การตัดกัน (Contrast)

11 ความสมดุล หมายถึงความ เท่ากันในน้ำหนักของสิ่งต่างๆ ระหว่าง 2 ส่วน ในทางศิลปะ หมายถึง การเท่ากันทางความรู้สึก ความสมดุล (Balance)

12 เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการจัดองค์ประกอบ เอกภาพ (Unity)

13 ผลงานศิลปะ ชิ้นนี้ใช้ หลัก องค์ประกอบ ใด ในการ สร้างสรรค์ผล งานใด By Andy wahor กิจกรร ม

14 “Dora” by Picasso ผลงานศิลปะชิ้นนี้ใช้ หลักองค์ประกอบใด ในการสร้างสรรค์ ผลงานใด กิจกรร ม

15 ผลงานศิลปะชิ้นนี้ใช้ หลักองค์ประกอบใด ในการสร้างสรรค์ ผลงานใด กิจกรร ม “ ประติมากรรมชุดจงกรม ” โดย รองศาสตราจารย์เขมรัตน์ กองสุข

16 ผลงานศิลปะชิ้นนี้ใช้ หลักองค์ประกอบใด ในการสร้างสรรค์ ผลงานใด ในการ กิจกรร ม

17 อ้างอิง www.agro.cmu.ac.th www.edtech.kku.ac.th www.triwi01.com


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบศิลป์ บทที่ 4. องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงการนำ องค์ประกอบย่อย หรือ ส่วนประกอบที่สำคัญของ ศิลปะ ได้แก่ จุด เส้นสี น้ำหนัก อ่อนแก่ พื้นผิว หรือรูปร่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google