งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 htpp://www.kw.ac.th

2 หน่วยการเรียนรู้(เนื้อหา)
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ หน่วยการเรียนรู้(เนื้อหา) จุดประสงค์นำทาง 1.1 ระบบนิเวศ 1.อธิบายความหมายและยกตัวอย่าง ประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวิต 1.1.1 ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ ชีวภูมิภาคและโลกของสิ่งมีชีวิต 1.1.2 โครงสร้างระบบนิเวศ 2.จำแนกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจออกเป็นปัจจัยทางกายภาพ ประเภทระบบนิเวศ และปัจจัยชีวภาพ 1.1.4 ชนิดของระบบนิเวศ 3.สรุปและอธิบายเกี่ยวกับความหมายระบบนิเวศ 1.2 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 4.บันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสำรวจระบบนิเวศในบริเวณโรงเรียน 1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 5.จำแนกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจออกเป็นปัจจัยทางกายภาพ 6.สรุปและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพ และชีวภาพแต่ละชนิด

3 หน่วยการเรียนรู้(เนื้อหา)
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ หน่วยการเรียนรู้(เนื้อหา) จุดประสงค์นำทาง 1.4 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 7. จำแนกและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 14.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 8. นำความรู้จากการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 1.4.1 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ มาใช้ในชีวิตประจำวัน 1.4.2 การถ่ายหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 9. นำความรู้การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศมาเสนอแนวทาง 1.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ในการรักษาสมดุลระบบนิเวศ 1.5.1 การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ 10.บอกความหมายและยกตัวอย่างห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร 1.5.2 การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ ในระบบนิเวศ 1.5.3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ 11.อธิบายการหมุนเวียนสารต่างๆในระบบนิเวศที่มีผลต่อการดำรงชีวิต ของสิ่งมีชีวิต 12.นำความรู้การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศมามาเสนอแนวทาง 13.อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตและยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในท้องถิ่น 14. อธิบายปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่และผลกระทบ ที่เกิดขึ้นต่อดุลยภาพของของระบบนิเวศ

4 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google