งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 htpp://www.kw.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 htpp://www.kw.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 htpp://www.kw.ac.th

2 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ หน่วยการเรียนรู้ ( เนื้อหา ) จุดประสงค์นำทาง 1.1 ระบบนิเวศ 1.1 ระบบนิเวศ 1. อธิบายความหมายและยกตัวอย่าง ประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวิต 1.1.1 ระบบนิเวศ 1.1.1 ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ ชีวภูมิภาคและโลกของ สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ชีวภูมิภาคและโลกของ สิ่งมีชีวิต 1.1.2 โครงสร้างระบบนิเวศ 1.1.2 โครงสร้างระบบนิเวศ 2. จำแนกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจออกเป็น ปัจจัยทางกายภาพ 1.1.3 ประเภทระบบนิเวศ 1.1.3 ประเภทระบบนิเวศ และปัจจัยชีวภาพ และปัจจัยชีวภาพ 1.1.4 ชนิดของระบบนิเวศ 1.1.4 ชนิดของระบบนิเวศ 3. สรุปและอธิบายเกี่ยวกับความหมายระบบ นิเวศ 1.2 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน ระบบนิเวศ 1.2 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน ระบบนิเวศ 4. บันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสำรวจ ระบบนิเวศในบริเวณโรงเรียน 1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 5. จำแนกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจออกเป็น ปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยชีวภาพ และปัจจัยชีวภาพ 6. สรุปและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยทาง กายภาพ และชีวภาพแต่ละชนิด

3 หน่วยการเรียนรู้ ( เนื้อหา ) จุดประสงค์นำทาง 1.4 ความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 1.4 ความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 7. จำแนกและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 14.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิต 14.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิต 8. นำความรู้จากการศึกษาความสัมพันธ์ ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 1.4.1 การถ่ายทอดพลังงาน ในระบบนิเวศ 1.4.1 การถ่ายทอดพลังงาน ในระบบนิเวศมาใช้ในชีวิตประจำวัน 1.4.2 การถ่ายหมุนเวียนสาร ในระบบนิเวศ 1.4.2 การถ่ายหมุนเวียนสาร ในระบบนิเวศ 9. นำความรู้การถ่ายทอดพลังงานในระบบ นิเวศมาเสนอแนวทาง 1.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ของสิ่งมีชีวิต 1.5 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ของสิ่งมีชีวิตในการรักษาสมดุลระบบนิเวศ 1.5.1 การเปลี่ยนแปลง แทนที่แบบปฐมภูมิ 1.5.1 การเปลี่ยนแปลง แทนที่แบบปฐมภูมิ 10. บอกความหมายและยกตัวอย่างห่วงโซ่ อาหารและสายใยอาหาร 1.5.2 การเปลี่ยนแปลง แทนที่แบบทุติยภูมิ 1.5.2 การเปลี่ยนแปลง แทนที่แบบทุติยภูมิในระบบนิเวศ 1.5.3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงแทนที่ 1.5.3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงแทนที่ 11. อธิบายการหมุนเวียนสารต่างๆในระบบ นิเวศที่มีผลต่อการดำรงชีวิต ของสิ่งมีชีวิต 12. นำความรู้การหมุนเวียนสารในระบบ นิเวศมามาเสนอแนวทาง ในการรักษาสมดุลระบบนิเวศ 13. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ ของสิ่งมีชีวิตและยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในท้องถิ่น 14. อธิบายปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงแทนที่และผลกระทบ ที่เกิดขึ้นต่อดุลยภาพของของระบบนิเวศ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ

4


ดาวน์โหลด ppt วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 htpp://www.kw.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google