งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับ เครื่องหนังไทย นายมนตรี นุชดอนไผ่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับ เครื่องหนังไทย นายมนตรี นุชดอนไผ่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับ เครื่องหนังไทย นายมนตรี นุชดอนไผ่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำเสนอ : นายสมชาย รัศมี นิสิตปริญญาเอกสาขาการจัดการเทคโนโลยี

2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษากระบวนการผลิตฐานข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับ เครื่องหนังไทย เพื่อศึกษาคุณภาพของฐานข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับเครื่องหนังไทย เพื่อทดลองใช้เสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับเครื่อง หนังไทยในงานดนตรีกรรมชิ้นใหม่

3 ขอบเขตของการวิจัย เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องหนัง ๔ ชนิด คือ ตะโพนไทย กลองทัด กลองแขก และโทน - รำมะนา กำหนดคุณสมบัติของนักดนตรีเฉพาะ “ คนเครื่อง หนัง ” นายสุทัศน์ แก้วกระหนก สำนักสวัสดิการสังคม กทม. เป็นผู้บรรเลงตะโพนไทยและกลองแขก นายสมพงษ์ พงษ์พรหม สำนักสวัสดิการสังคม กทม. เป็นผู้บรรเลงกลองทัดและกลองแขกตัวผู้ อาจารย์อานันท์ นาคคง เป็นผู้บรรเลงโทน - รำมะนา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4 ขอบเขตการวิจัยต่อ แบ่งลักษณะของเสียงต้นแบบเป็น ๓ หมวดหมู่ ดังนี้ ระบบเสียงเดี่ยวของกลองทุกชนิดอยู่ในหมวดเสียง ONE SHOTS หน้าทับปรบไก่พื้นฐาน หน้าทับสองไม้พื้นฐาน หน้าทับ เพลงภาษาปกติ อยู่ในหมวดเสียง Loops เสียงพิเศษอื่น ๆ และลูกเล่นต่าง ๆ จัดให้อยู่ในหมวด เสียง Extras

5 กรอบ แนวคิด ฐานข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์แบบ ฉบับเครื่องหนัง ไทย ลักษณะเฉพาะของ เครื่องดนตรี กระบวนการบันทึกเป็น เสียงอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการทดลอง นำไปใช้ ในการดนตรีกรรมชิ้น ใหม่ ที่มา ความสำคัญ บทบาทในการ บรรเลง คุณลักษณะและคุณภาพ เครื่องดนตรี สัมมนาการฟังงาน ทดลอง การนำไปใช้ ระบบเสียงเครื่อง หนังไทย กระบวนการสรรหาผู้บรรเลงวิเคราะห์ประเมินผลการนำไปใช้ กระสวนจังหวะ หน้าทับ กระบวนการทางเทคโนโลยี สรุปผลการนำไปใช้ ผลิตภัณฑ์เสียงอิเล็กทรอนิกส์ แบบฉบับเครื่องหนังไทย ผลสรุปการนำไปใช้ ของเสียง อิเล็กทรอนิกส์แบบ ฉบับ เครื่องหนังไทย

6 การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาธรรมชาติของเสียง (Acoustic of Sound) เทคโนโลยีการบันทึกเสียง ระบบเสียงดิจิตอล เครื่องหนังไทย ตะโพนไทย กลองทัด กลองแขก โทน - รำมะนา เทคนิคการบรรเลง ระบบฐานข้อมูล

7 วิธีดำเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อสารสนเทศ การเก็บข้อมูลภาคสนาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการบันทึกเสียงตัวอย่างต้นแบบ ขั้นตอนการจัดกระทำข้อมูลเสียงตัวอย่างต้นแบบที่ บันทึกได้ ขั้นตอนทดลองนำไปใช้ ขั้นตอนสัมมนาการฟัง สรุปผลและวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล

8 สรุปผลการวิจัย  เพื่อศึกษากระบวนการผลิตฐานข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับ เครื่องหนังไทย ได้ผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM Sound Samplers ให้ชื่อว่า “Traditional Thai Drums Sound Samplers”  เพื่อศึกษาคุณภาพของฐานข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับเครื่องหนังไทย คุณภาพของเสียงที่ได้ ดี สมจริง มีความต่อเนื่อง  เพื่อทดลองใช้เสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับ เครื่องหนังไทยในงานดนตรีกรรมชิ้นใหม่ สามารถนำต้นแบบเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานได้จริง

9 ผลการวิเคราะห์ของผู้นำเสนอ ประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมเพลงไทย ประโยชน์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านเครื่องหนัง ประกอบจังหวะ เกิดคุณค่าเพิ่มทางการศึกษา การพัฒนาต่อยอด มูลค่าทางธุรกิจ เช่นด้านสิทธิบัตรของแบบเสียง หรือฐานข้อมูล การสนับสนุนให้ผู้ผลิตงานเพลงนำเสียงใน วัฒนธรรมดนตรีไทยไปใช้ในงานดนตรีกรรม

10 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับ เครื่องหนังไทย นายมนตรี นุชดอนไผ่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google