งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( Theory of Multiple Intelligences ) Gardner (การ์ดเนอร์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( Theory of Multiple Intelligences ) Gardner (การ์ดเนอร์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( Theory of Multiple Intelligences ) Gardner (การ์ดเนอร์)
ทฤษฎีพหุปัญญา ( Theory of Multiple Intelligences ) Gardner (การ์ดเนอร์) เบญจา วงษา

2 การคำนวณ การรับรู้ ภาษา อารมณ์ การใช้เหตุผล ความรู้สึก ซีกซ้าย ซีกขวา การจินตนา การใช้ตัวเลข ดนตรี การใช้ตรรกะ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์

3 เชาว์ปัญญา “ Intelligence”
ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ หรือการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับบริบททางวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง รวมทั้งความสามารถในการตั้งปัญหาเพื่อหาคำตอบและการเพิ่มพูนความรู้

4 ความเชื่อพื้นฐานของ Gardner
บุคคลไม่ใช่มีความสามารถเฉพาะภาษาและคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่มีหลากหลายถึง 8 ด้าน แต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน ความสามารถด้านต่าง ๆ ไม่เท่ากัน ความสามารถที่ผสมผสานกันทำให้ทำให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตน เชาว์ปัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับการส่งเสริม

5 การแสดงออกของเชาว์ปัญญา
ความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ สัมพันธ์กับบริบททางวัฒนธรรม ความสามารถในการแสวงหาหรือตั้งปัญหาเพื่อหาคำตอบในการเพิ่มพูนความรู้

6 ทฤษฎีพหุปัญญา Multiple Intelligences
เชาวน์ปัญญาด้านภาษา (Linguistic intelligence) ความสามารถในการอ่านเขียนพูดอภิปราย การสื่อสารกับคนอื่น แสดงออกทางความคิด การแต่งเรื่อง เล่าเรื่อง

7 คิดโดยใช้สัญลักษณ์ ชอบวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่าง ๆ คิดและทำตามเหตุผล
เชาวน์ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical- mathematical intelligence) ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ คิดโดยใช้สัญลักษณ์ ชอบวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่าง ๆ คิดและทำตามเหตุผล เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมง่ายทำคณิตศาสตร์ได้ดี

8 เชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial intelligence)
ควบคุมโดยสมองซีกซ้าย มีความสามารถ ทางศิลปะ วาดภาพ สร้างภาพ คิดเป็นภาพ เห็นรายละเอียด การใช้สีสร้างสรรค์งาน และมองเห็นวิธีแก้ปัญหาในมโนภาพ

9 เชาวน์ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ (Bodily-Kinesthetic intelligence)
สมองซีกซ้ายควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายด้านขวา และสมองซีกขวาควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกานด้านซ้าย สังเกตนักเรียนได้จากการเล่นกีฬา เล่นเกมต่าง ๆ การใช้ภาษาท่าทาง การแสดง การเต้นรำ ฯลฯ

10 แสดงออกทางความสามารถด้านจังหวะ การร้องเพลง การฟังเพลงและดนตรี
เชาวน์ปัญญาด้านดนตรี (Musical intelligence) แสดงออกทางความสามารถด้านจังหวะ การร้องเพลง การฟังเพลงและดนตรี การแต่งเพลง การเต้น ไวต่อการรับรู้เสียงและจังหวะ

11 เชาวน์ปัญญาด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น(Interpersonal intelligence)
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ไวต่อความรู้สึก ชอบความเป็นมิตร ช่วยเหลือให้คำปรึกษา

12 เชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง
(Intrapersonal intelligence) ชอบคิด ชอบไตร่ตรอง มองตนเอง มั่นคงในความเชื่อ ต้องการเวลาในการไตร่ตรอง คิดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ มีลักษณะที่ใช้สติปัญญาที่สัมพันธ์กับ ด้านอื่นอย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไป

13 เชาวน์ปัญญาด้านการรู้จักธรรมชาติ (Natural intelligence)
มีความสามารถในการสังเกตสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จำแนก แยกแยะจัดหมวดหมู่สิ่งรอบตัวรักธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ ตระหนักความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สนใจและชอบเลี้ยงสัตว์

14 การนำทฤษฎีพหุปัญญามาใช้
1. จัดการศึกษาที่หลากหลายจะพัฒนาเชาว์ปัญญารอบด้าน เพราะคนเก่งไม่เหมือนกัน 2. เสริมเชาว์ปัญญาเฉพาะด้าน 3. สอนให้ค้นหาความสามารถของตนเองและเคารพในความสามารถของผู้อื่น 4. ประเมินหลากหลายวิธีการ หรือใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อน ให้เขาใช้ปัญญาหลายๆด้าน

15 การประยุกต์สู่การเรียนการสอน
5. ใช้ความสามารถที่ถนัดเพื่อเป็นสื่อไปยัง ความสามารถ ด้านอื่น เช่น ใช้เพลงเพื่อเป็นสื่อ ในการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนอ่อนคณิตฯ 6. การประเมินผลความสามารถอย่างหลากหลาย วิธี และตามสภาพจริง


ดาวน์โหลด ppt ( Theory of Multiple Intelligences ) Gardner (การ์ดเนอร์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google