งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีพหุปัญญา ( Theory of Multiple Intelligences ) Gardner ( การ์ด เนอร์ ) เบญจา วงษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีพหุปัญญา ( Theory of Multiple Intelligences ) Gardner ( การ์ด เนอร์ ) เบญจา วงษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีพหุปัญญา ( Theory of Multiple Intelligences ) Gardner ( การ์ด เนอร์ ) เบญจา วงษา

2 ภาษาอารม ณ์ การใช้ เหตุผล การ คำนวณ การ รับรู้ ความรู้ สึก ดนตรี ความคิด สร้างสรรค์ ซีก ซ้าย ซีก ขวา การใช้ ตัวเลข การ จินตนา การใช้ ตรรกะ การคิด วิเคราะห์

3 เชาว์ปัญญา “ Intelligence” ความสามารถในการแก้ปัญหา ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ หรือ การสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับบริบท ทางวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง รวมทั้งความสามารถในการ ตั้งปัญหาเพื่อหาคำตอบและ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ หรือ การสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับบริบท ทางวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง รวมทั้งความสามารถในการ ตั้งปัญหาเพื่อหาคำตอบและ การเพิ่มพูนความรู้

4 ความเชื่อพื้นฐานของ Gardner บุคคลไม่ใช่มีความสามารถเฉพาะภาษา และคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่มี หลากหลายถึง 8 ด้าน แต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน ความสามารถด้านต่าง ๆ ไม่เท่ากัน ความสามารถที่ผสมผสานกันทำให้ทำ ให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตน เชาว์ปัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากได้รับการส่งเสริม

5 การแสดงออกของเชาว์ ปัญญา ความสามารถในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการ สร้างสรรค์ผลงานอย่างมี ประสิทธิภาพ สัมพันธ์กับ บริบททางวัฒนธรรม ความสามารถในการ สร้างสรรค์ผลงานอย่างมี ประสิทธิภาพ สัมพันธ์กับ บริบททางวัฒนธรรม ความสามารถในการแสวงหา หรือตั้งปัญหาเพื่อหาคำตอบ ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการแสวงหา หรือตั้งปัญหาเพื่อหาคำตอบ ในการเพิ่มพูนความรู้

6 ทฤษฎีพหุปัญญา Multiple Intelligences เชาวน์ปัญญาด้านภาษา เชาวน์ปัญญาด้านภาษา (Linguistic intelligence) (Linguistic intelligence) ความสามารถในการอ่าน เขียนพูดอภิปราย การสื่อสาร กับคนอื่น แสดงออกทาง ความคิด การแต่งเรื่อง เล่า เรื่อง ความสามารถในการอ่าน เขียนพูดอภิปราย การสื่อสาร กับคนอื่น แสดงออกทาง ความคิด การแต่งเรื่อง เล่า เรื่อง

7 เชาวน์ปัญญาด้านตรรกะและ คณิตศาสตร์ (Logical- mathematical intelligence) ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ คิดโดยใช้สัญลักษณ์ ชอบ วิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่าง ๆ คิดและทำ ตามเหตุผล เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมง่าย ทำคณิตศาสตร์ได้ดี

8 เชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial intelligence) ควบคุมโดยสมองซีกซ้าย มี ความสามารถ ควบคุมโดยสมองซีกซ้าย มี ความสามารถ ทางศิลปะ วาดภาพ สร้างภาพ คิดเป็นภาพ เห็นรายละเอียด การใช้สีสร้างสรรค์งาน และ มองเห็นวิธีแก้ปัญหาในมโนภาพ ทางศิลปะ วาดภาพ สร้างภาพ คิดเป็นภาพ เห็นรายละเอียด การใช้สีสร้างสรรค์งาน และ มองเห็นวิธีแก้ปัญหาในมโนภาพ

9 เชาวน์ปัญญาด้านการเคลื่อนไหว ร่างกายและกล้ามเนื้อ (Bodily- Kinesthetic intelligence) สมองซีกซ้ายควบคุมการ เคลื่อนไหวของร่างกายด้านขวา และสมองซีกขวาควบคุมการ เคลื่อนไหวของร่างกานด้านซ้าย สังเกตนักเรียนได้จากการเล่นกีฬา เล่นเกมต่าง ๆ การใช้ภาษาท่าทาง การแสดง การเต้นรำ ฯลฯ สมองซีกซ้ายควบคุมการ เคลื่อนไหวของร่างกายด้านขวา และสมองซีกขวาควบคุมการ เคลื่อนไหวของร่างกานด้านซ้าย สังเกตนักเรียนได้จากการเล่นกีฬา เล่นเกมต่าง ๆ การใช้ภาษาท่าทาง การแสดง การเต้นรำ ฯลฯ

10 เชาวน์ปัญญาด้านดนตรี (Musical intelligence) แสดงออกทางความสามารถ ด้านจังหวะ การร้องเพลง การฟังเพลงและ ดนตรี การแต่งเพลง การเต้น ไวต่อการ รับรู้เสียงและจังหวะ

11 เชาวน์ปัญญาด้านความสัมพันธ์ กับผู้อื่น (Interpersonal intelligence) เชาวน์ปัญญาด้านความสัมพันธ์ กับผู้อื่น (Interpersonal intelligence) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การ ทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ไวต่อ ความรู้สึก ชอบความเป็นมิตร ช่วยเหลือให้ คำปรึกษา

12 เชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal intelligence) (Intrapersonal intelligence) ชอบคิด ชอบไตร่ตรอง มองตนเอง มั่นคงในความเชื่อ ชอบคิด ชอบไตร่ตรอง มองตนเอง มั่นคงในความเชื่อ ต้องการเวลาในการไตร่ตรอง คิดคน เดียว ชอบความเงียบสงบ มีลักษณะที่ ใช้สติปัญญาที่สัมพันธ์กับ ด้านอื่นอย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไป

13 เชาวน์ปัญญาด้านการรู้จัก ธรรมชาติ (Natural intelligence) มีความสามารถใน การสังเกตสิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาติ จำแนก แยกแยะจัด หมวดหมู่สิ่งรอบตัวรักธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ ตระหนัก ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สนใจและชอบเลี้ยงสัตว์ มีความสามารถใน การสังเกตสิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาติ จำแนก แยกแยะจัด หมวดหมู่สิ่งรอบตัวรักธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ ตระหนัก ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สนใจและชอบเลี้ยงสัตว์

14 การนำทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ 1. จัดการศึกษาที่หลากหลายจะ พัฒนาเชาว์ปัญญารอบด้าน เพราะ คนเก่งไม่เหมือนกัน 2. เสริมเชาว์ปัญญาเฉพาะด้าน 3. สอนให้ค้นหาความสามารถของ ตนเองและเคารพในความสามารถ ของผู้อื่น 4. ประเมินหลากหลายวิธีการ หรือใช้ อุปกรณ์ที่ซับซ้อน ให้เขาใช้ปัญญา หลายๆด้าน

15 การประยุกต์สู่การเรียนการ สอน 5. ใช้ความสามารถที่ถนัดเพื่อ เป็นสื่อไปยัง 5. ใช้ความสามารถที่ถนัดเพื่อ เป็นสื่อไปยัง ความสามารถ ด้านอื่น เช่น ใช้ เพลงเพื่อเป็นสื่อ ความสามารถ ด้านอื่น เช่น ใช้ เพลงเพื่อเป็นสื่อ ในการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับ นักเรียนอ่อนคณิตฯ ในการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับ นักเรียนอ่อนคณิตฯ 6. การประเมินผลความสามารถ อย่างหลากหลาย 6. การประเมินผลความสามารถ อย่างหลากหลาย วิธี และตามสภาพจริง วิธี และตามสภาพจริง


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีพหุปัญญา ( Theory of Multiple Intelligences ) Gardner ( การ์ด เนอร์ ) เบญจา วงษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google