งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Regenerating interest in traditional musical styles through East/West compositions ดุษฎีนิพนธ์ (Ph.D.,) ของ Hashimi, Mohd Nasir University of Southampton.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Regenerating interest in traditional musical styles through East/West compositions ดุษฎีนิพนธ์ (Ph.D.,) ของ Hashimi, Mohd Nasir University of Southampton."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Regenerating interest in traditional musical styles through East/West compositions ดุษฎีนิพนธ์ (Ph.D.,) ของ Hashimi, Mohd Nasir University of Southampton (U.K.),2002 ดุษฎีนิพนธ์ (Ph.D.,) ของ Hashimi, Mohd Nasir University of Southampton (U.K.),2002 ผู้นำเสนอ : นายสมชาย รัศมี นิสิตปริญญาเอกสาขาการจัดการเทคโนโลยี

2 ที่มาของหัวข้อวิจัย ประเทศมาเลเซีย มีลักษณะการ ผสมผสานวัฒนธรรมของมาเลย์จีน และ อินเดีย วัฒนธรรมด้านดนตรีที่มี ลักษณะเฉพาะของโลกตะวันออก เป็น วัฒนธรรมดั้งเดิมที่กำลังจะถูกกลืนไป เพราะเยาวชนรุ่นใหม่รับเอาวัฒนธรรม ดนตรีตะวันตกเข้ามา ผู้วิจัยจึงศึกษาการ สร้างงานดนตรีที่ผสมผสานสอง วัฒนธรรมคือตะวันออกและตะวันตกเข้า ด้วยกัน

3 วัตถุประสงค์ 1. ใช้เทคโนโลยีดนตรีสร้างค่านิยมที่ เป็นไปได้สำหรับคนมาเลเซียในงาน ศิลปะที่รวมวัฒนธรรมตะวันออกและ ตะวันตกเข้าด้วยกัน 2. สร้างหลักสูตรการประพันธ์ดนตรีซึ่ง บูรณาการสองวัฒนธรรมใช้ใน มหาวิทยาลัยมาลายา (The University of Malaya) 3. เพื่อชักนำทัศนคติของเยาวชนที่ชื่น ชอบดนตรีนิยมตะวันตกให้กลับเข้าสู่ คุณค่าของวัฒนธรรมตะวันออก

4 ขอบเขตของการวิจัย 1. เฉพาะงานประพันธ์ดนตรีแบบใหม่ของ มาเลเซีย (New kind of composition for Malaysia) เป็นการ ทดลองเพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนการ สอนในมหาวิทยาลัยมาลายา 2. นำเทคโนโลยีการสร้างคลังข้อมูลเสียง ในวัฒนธรรมเดิมเพื่อนำมาใช้ในงาน ประพันธ์ดนตรีใหม่

5 วิธีดำเนินการวิจัย 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรี ในวัฒนธรรมมาเลเซีย 2. ศึกษารูปแบบตัวงานศิลปะดนตรีใน วัฒนธรรมของมาเลเซีย 3. เลือกแบบเสียงดนตรีในวัฒนธรรมเก็บ เข้าคลังเสียงในรูป ออดิโอ ไฟล์ ที่ สามารถนำมาใช้งานดนตรีกรรมได้ 4. พัฒนาวิธีประพันธ์ดนตรีโดยบูรณาการ รูปแบบดนตรีในวัฒนธรรมที่ หลากหลายผสมผสานกับดนตรี ตะวันตก

6 วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) 5. ประพันธ์ดนตรีตัวอย่าง 4 เพลง ใน รูปแบบ East/West compositions โดยใช้เทคนิคที่พัฒนาขึ้น 6. สัมมนาวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ดนตรี ด้านวัฒนธรรม นักผลิตงาน ดนตรี ตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ 7. จัดทำ Music Audio ในรูปแบบ Compact Disc พร้อมเอกสารประกอบ อธิบายรายละเอียดตั้งแต่แนวคิดจนจบ กระบวนการ

7 วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) 8. วิเคราะห์ผลการสัมมนา ประเมินหา รูปแบบทฤษฎีการประพันธ์ดนตรีกรรม แบบใหม่ 9. การทดลองใช้ในการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมาลายา 10. สรุปงานดนตรีกรรม

8 การวิเคราะห์ของผู้นำเสนอ 1. การปรากฏขึ้นของงานประพันธ์ดนตรี ตัวอย่าง 4 เพลง ในรูปแบบ East/West compositions 2. การนำเทคโนโลยีด้านเสียงมาใช้ใน การจัดการข้อมูลเสียงดนตรีใน วัฒนธรรมและจัดทำ Music Audio CD 3. การนำเสนองานศิลปะดนตรีแบบใหม่ที่ มีกลิ่นอายของดนตรีในวัฒนธรรมและ ดนตรีตะวันตกแก่ผู้ฟังรุ่นใหม่

9 การวิเคราะห์ของผู้นำเสนอ ( ต่อ ) 4. ควรมีการศึกษาต่อเนื่องหรือใช้รูปแบบ คล้ายคลึงกันเพื่อหาคำตอบใน วัฒนธรรมอื่น ๆ 5. เป็นเทคโนโลยีด้านประดิษฐ์กรรม ผสม กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Regenerating interest in traditional musical styles through East/West compositions ดุษฎีนิพนธ์ (Ph.D.,) ของ Hashimi, Mohd Nasir University of Southampton.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google