งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวทช NSTDA ชุมนุมสมาชิก JSTP ดนตรี. ธรรมชาติและดนตรีเพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวทช NSTDA ชุมนุมสมาชิก JSTP ดนตรี. ธรรมชาติและดนตรีเพื่อการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวทช NSTDA ชุมนุมสมาชิก JSTP ดนตรี

2

3 ธรรมชาติและดนตรีเพื่อการเรียนรู้

4 ธิติพล กันตีวงศ์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 ศุภกิจ สุบินมิตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

6 ดนตรี ?

7 ธรรมชาติ ?

8 ดนตรีในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ดนตรีแบบตะวันตก ดนตรีที่ไม่ใช่ดนตรีแบบตะวันตก

9

10

11 สุนทรียภาพในงานศิลปะและดนตรี Representational Theory เล่าเรื่อง บรรยาย Formistical Theory รูปร่าง รูปทรง Expressional Theory แสดงออก

12 Representational Theory เล่าเรื่อง บรรยาย

13 Formistical Theory รูปร่าง รูปทรง

14 Expressional Theory แสดงออก

15 Paradigm Paradigm โลกทรรศน์ที่มีแต่ละยุคแต่ละสมัย แตกต่างกันก่อให้เกิดมุมมองต่อโลกที่แตกต่าง กัน ทั้งทางวิทยาศาสตร์ และศิลปะ

16 ดนตรี กับ เพลง ?

17 พัฒนาการดนตรีในโลก Modal Music Tonal Music A-Tonal Music, Pan Tonal, Bi-Tonal

18 A = 440 Hz

19 Drone

20 เครื่องดนตรีแบ่งออกเป็น Aerophones เครื่องเป่า Membranophones เครื่องหนัง Chordophones เครื่องสาย Idiophones เครื่องกระทบ

21 ประเภทเครื่องดนตรีไทย ดีด สี ตี เป่า

22 เพี้ยนสนิท & เพี้ยนเสนาะ

23 องค์ประกอบดนตรี ทำนอง Melody จังหวะ Rhythm

24 ทำนอง ระดับเสียง Pitch บันไดเสียง Scale ขั้นคู่ Interval Triad คอร์ท Chord น้ำหนัก Dynamic คุณลักษณะของเสียง Tone Colour

25 พื้นผิว Textures Monophony Heterophony Polyphony Harmony Inter-chord

26 จังหวะ จังหวะเลขคู่ คี่ ความเร็ว ช้า ปานกลาง เร็ว จังหวะซ้ำ ostinato

27 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ต้องการจะสื่ออะไร ? แสดงสุนทรียภาพอย่างไร ? เล่าเรื่อง บรรยาย รูปร่างรูปทรง แสดงออก

28 การบันทึก สร้างสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายร่วมกัน เข้าใจได้ง่าย สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น ธรรมชาติ กำหนดระยะเวลา กำหนด รูปแบบ Form เลือกเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับผลงาน

29 กิจกรรมการสร้างสรรค์ดนตรีกับ ธรรมชาติ แบ่งกลุ่ม วางแนวคิดของงาน เลือกสิ่งที่จะนำมาสร้างสรรค์ดนตรี วางแบบร่างองค์ประกอบงาน วางแบบแปลนชิ้นงาน ทดลอง แก้ไข ทดลองปฏิบัติ ซ้อมนักแสดง นำเสนอ วิจารณ์ เสนอแนะ

30 พักรับประทานอาหาร

31


ดาวน์โหลด ppt สวทช NSTDA ชุมนุมสมาชิก JSTP ดนตรี. ธรรมชาติและดนตรีเพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google