งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบิน

2 เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกบรรพชา

3 เจ้าชายสิทธัตถะทรงปลงพระเกศา

4 พระอินทร์ดีดพิณถวาย

5 นางสุชาดากวนข้าวมธุปายาส

6 พระสิทธัตถะผจญพญามารก่อนจะตรัสรู้

7 มารผจญ

8 มารผจญ

9 ภาพพุทธประวัติ

10 ภาพพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าประทับนั่งบนบัลลังก์แก้ว มีเทวดา คือ เครื่องสูงล้อมรอบ เบื้องหน้ามีเทวดามาชุมนุมอย่างพร้อมพรั่ง บ้างก็ขับมโหรี มีเครื่องดนตรีหลายชนิด พระอินทร์เป่าสังข์อยู่เบื้องหน้าพระพุทธองค์เป็นการถวาย บูชา และแซ่ซ้องยินดีต่อการบังเกิดของพระบรมศาสดา (ภาพเบื้องบนเหนือหน้าต่าง)

11 ท้าวจตุมหาราชถวายบาตรแด่พระพุทธเจ้า

12 พระสิทธัตถะทรงลอยถาดทองเสี่ยงทาย

13 พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก

14 พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์แบ่งภาค

15 พระยานันทโทปกรณ์ และยมกปาฏิหาริย์เมืองสาวัตถี

16 โปรดพระพุทธมารดา

17 เสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

18 เสด็จลงจากดาวดึงส์

19 พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

20 ทรงทรมารช้างนาฬาคิรี

21 พระพุทธองค์เสด็จทรงห้ามพระญาติ

22 กรณีพิพาทแย่งน้ำทำการกสิกรรม

23 ท้าวชมพูบดีเข้าเฝ้า

24 ท้าวชมพูบดีหักยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร

25 โทณพราหมณ์มอบพระบรมสารีริกธาตุให้เหล่ากษัตริย์

26 พระเตมีย์

27 พระมหาชนก

28 สุวรรณสาม

29 เนมิราช

30

31

32 มโหสถ

33

34 ภูริทัต

35

36

37

38

39 พระเวสสันดร

40

41 อรูปพรหม 4

42 พุทธเจดีย์

43 เวหัปผลาและอสัญญีพรหม

44 ไฟประลัยกัลป

45 สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

46 จิตรลดาวัน

47 พระอาทิตย์

48 สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

49 วิมาน

50 พิภพแห่งครุฑ

51 เขาพระสุเมรุ

52 พิภพอสูร

53 ยมโลก

54 อบายภูมิ

55 มหาตาปนรก

56 มหานครนิพพาน

57 อเวจีนรก

58 ภูมิประเทศในป่าหิมพานต์ และ อดีตชาติของพะพุทธเจ้า
(กรมศิลปากร : 2530)

59 ภูมิประเทศรอบเขาพระสุเมรุ

60 ภูมิประเทศในป่าหิมพานต์ , นกอินทรี , สมมติเทพ

61 ราชสีห์ – สัตว์หิมพานต์ ตามที่บรรยายไว้ในไตรภูมิ

62 คชสีห์ – สัตว์หิมพานต์ ตามที่ปรากฎในไตรภูมิ

63 ภาพนักสิทธิ์ – วิทยาธร ที่สิงสถิตย์อยู่ในป่าหิมพานต์
แสวงหาความวิเวกด้วยการเจริญภาวนาในป่าลึก

64 มุมหนึ่งของป่าหิมพานต์ แสดงภาพเหล่ากินนร กินรี กำลังฟ้อนรำ

65 ภาพพระนารายณ์

66 ภาพเขียนบานหน้าต่างทางทิศเหนือของอุโบสถ เป็นรูปปางหนึ่งของพระนารายณ์ กับพระอิศวรและพระอุมา

67 ในที่นี้เป็นภาพวราหาวตาร และ ปรศูรามาวตาร
ภาพทวารบาลที่ประตู – หน้าต่างพระอุโบสถ ในที่นี้เป็นภาพวราหาวตาร และ ปรศูรามาวตาร

68 ภาพทวารบาลบานหน้าต่าง- ผนังด้านทิศใต้
รูปพระพรหมธาดา (บานซ้าย) และ สหบดีพรหม (บนขวา)

69 เรื่องราวของพระปัจเจกพุทธ

70 เขาคันธมาทน์ ในป่าหิมพานต์


ดาวน์โหลด ppt พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google