งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบิน. เจ้าชายสิทธัตถะทรง ออกบรรพชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบิน. เจ้าชายสิทธัตถะทรง ออกบรรพชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบิน

2 เจ้าชายสิทธัตถะทรง ออกบรรพชา

3 เจ้าชายสิทธัตถะทรงปลงพระเกศา

4 พระอินทร์ดีดพิณถวาย

5 นางสุชาดากวนข้าวมธุปายาส

6 พระสิทธัตถะผจญพญามารก่อนจะตรัสรู้

7 มารผจญ

8

9 ภาพพุทธ ประวัติ

10 ภาพพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าประทับนั่งบน บัลลังก์แก้ว มีเทวดา คือ เครื่อง สูงล้อมรอบ เบื้องหน้ามีเทวดา มาชุมนุมอย่างพร้อมพรั่ง บ้างก็ ขับมโหรี มีเครื่องดนตรีหลาย ชนิด พระอินทร์เป่าสังข์อยู่เบื้อง หน้าพระพุทธองค์เป็นการถวาย บูชา และแซ่ซ้องยินดีต่อการ บังเกิดของพระบรมศาสดา ( ภาพเบื้องบนเหนือหน้าต่าง )

11 ท้าวจตุมหาราชถวายบาตรแด่พระพุทธเจ้า

12 พระสิทธัตถะทรงลอยถาด ทองเสี่ยงทาย

13 พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็น ครั้งแรก

14 พระพุทธเจ้าทรงแสดง ปาฏิหาริย์แบ่งภาค

15 พระยานันทโทปกรณ์ และยมก ปาฏิหาริย์เมืองสาวัตถี

16 โปรดพระพุทธ มารดา

17 เสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

18 เสด็จลงจาก ดาวดึงส์

19 พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

20 ทรงทรมารช้าง นาฬาคิรี

21 พระพุทธองค์เสด็จทรง ห้ามพระญาติ

22 กรณีพิพาทแย่งน้ำ ทำการกสิกรรม

23 ท้าวชมพูบดี เข้าเฝ้า

24 ท้าวชมพูบดีหักยอดปราสาท พระเจ้าพิมพิสาร

25 โทณพราหมณ์มอบพระบรมสารีริกธาตุให้เหล่ากษัตริย์

26 พระเตมีย์

27 พระมหาชนก

28 สุวรรณสาม

29 เนมิราช

30

31

32 มโหสถ

33

34 ภูริทัต

35

36

37

38

39 พระเวสสันดร

40

41 อรูปพรหม 4

42 พุทธเจดีย์

43 เวหัปผลาและ อสัญญีพรหม

44 ไฟประลัยกัลป

45 สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

46 จิตรลดาวัน

47 พระอาทิตย์

48 สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

49 วิมาน

50 พิภพแห่งครุฑ

51 เขาพระสุเมรุ

52 พิภพอสูร

53 ยมโลก

54 อบายภูมิ

55 มหาตาปนรก

56 มหานครนิพพาน

57 อเวจีนรก

58 ภูมิประเทศใน ป่าหิมพานต์ และ อดีตชาติของพะ พุทธเจ้า ( กรมศิลปากร : 2530)

59 ภูมิประเทศรอบเขาพระสุเมรุ

60 ภูมิประเทศในป่าหิมพานต์, นกอินทรี, สมมติเทพ

61 ราชสีห์ – สัตว์หิมพานต์ ตามที่บรรยายไว้ในไตรภูมิ

62 คชสีห์ – สัตว์หิมพานต์ ตามที่ปรากฎในไตรภูมิ

63 ภาพนักสิทธิ์ – วิทยาธร ที่สิงสถิตย์อยู่ในป่าหิมพานต์ แสวงหาความวิเวกด้วยการเจริญภาวนาในป่าลึก

64 มุมหนึ่งของป่าหิมพานต์ แสดงภาพเหล่ากินนร กินรี กำลังฟ้อนรำ

65 ภาพพระนารายณ์

66 ภาพเขียนบานหน้าต่างทางทิศ เหนือของอุโบสถ เป็นรูปปางหนึ่ง ของพระนารายณ์ กับพระอิศวร และพระอุมา

67 ภาพทวารบาลที่ประตู – หน้าต่าง พระอุโบสถ ในที่นี้เป็นภาพวราหาวตาร และ ปรศูรามาวตาร

68 ภาพทวารบาลบานหน้าต่าง - ผนังด้าน ทิศใต้ รูปพระพรหมธาดา ( บานซ้าย ) และ สห บดีพรหม ( บนขวา )

69 เรื่องราวของพระปัจเจกพุทธ

70 เขาคันธมาทน์ ในป่าหิมพานต์


ดาวน์โหลด ppt พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบิน. เจ้าชายสิทธัตถะทรง ออกบรรพชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google